Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15193 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-21/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.21.91
Akt:
Kolektivna pogodba o delovnih razmerjih med delavci in samostojnimi obrtniki (Ur. list SRS, št. 18/89), 2. odst. 16. čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe kolektivne pogodbe se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ker sta izpodbijani akt (kolektivna pogodba) in s tem tudi izpodbijana določba prenehala veljati, od tedaj ne obstaja več eden od procesnih pogojev za nadaljevanje postopka. Zato je ustavno sodišče postopek ustavilo.
Geslo:
Pristojnost ustavnega sodišča za oceno ustavnosti in zakonitosti kolektivne pogodbe.
Pravna narava kolektivne pogodbe.
Pritrdilno ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Pravna podlaga:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 6. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-21/91
7/10-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Hermana Šulca in drugih iz Celja, na seji dne 7/10-1993
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 16. člena kolektivne pogodbe o delovnih razmerjih med delavci in samostojnimi obrtniki (Uradni list SRS, št. 18/89) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Ustavno sodišče je s sklepom z dne 14/11-1991 sprejelo pobudo občanov, ki so trdili, da izpodbijana določba ne omogoča izvesti razporeditve delavca na drugo delovno mesto na način, kot to ureja 17. člen zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90), in da gre zato za neenakopravnost delavcev glede na to, kje so zaposleni in za razlikovanje med oblikami lastnine. Ustavno sodišče je začelo postopek, da bi ocenilo, ali je bila izpodbijana določba v skladu z drugim odstavkom 17. člena navedenega zakona.
 
Dne 21/11-1991 je bila v Uradnem listu RS, št. 26/91 objavljena nova kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci, ki je pričela veljati osmi dan po objavi. Ker je v tej zadevi obravnavana kolektivna pogodba in s tem tudi izpodbijana določba prenehala veljati, od tedaj ne obstaja več eden od procesnih pogojev za nadaljevanje postopka in ga je zato sodišče ustavilo. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 6. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek

 
 
Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Krivica 
 
Soglašam z odločitvijo, vendar ne v celoti tudi z njeno obrazložitvijo, zato dajem k njej tako imenovano pritrdilno ločeno mnenje, torej ločeno mnenje k obrazložitvi.
 
Ker po 161. členu ustave ustavno sodišče vse protiustavne ali nezakonite predpise razen zakonov lahko ne le razveljavi (ex nunc, za naprej), ampak tudi odpravi (ex tunc, za nazaj), bi bilo po mojem mnenju tudi v tem primeru treba ugotoviti, da je ustavitev postopka zoper kolektivno pogodbo, ki je medtem prenehala veljati, možna samo v primeru, če ustavno sodišče ugotovi, da za izpodbijani akt glede na njegovo vsebino in pomen v nobenem primeru ne bi prišla v poštev odprava (oziroma odpravi po pravnih učinkih enakovredna ugotovitvena odločba, da je bil akt v času svoje veljavnosti v nasprotju z ustavo). Mislim, da so v tem primeru ti pogoji za ustavitev postopka podani. Tudi če bi v postopku ustavno sodišče ugotovilo, da izpodbijana določba kolektivne pogodbe ni bila v skladu z ustavo, je ne bi moglo odpraviti (z učinkom za nazaj), ker gre za določbo, ki je ugodneje od zakona urejala neke pravice delavcev in bi torej eventualno protiustavno posegala v pravice ali interese delodajalcev. Toda pravice delavcev so bile v tem času že pridobljene in jih tudi morebitna odprava akta, na katerem so temeljile, ne bi mogla retroaktivno prizadeti. Že iz tega razloga bi bila torej morebitna odprava nesmiselna in je ustavno sodišče ne bi moglo izreči, tudi če bi ugotovilo protiustavnost. Razveljavitev (z učinkom za naprej) pa po prenehanju veljavnosti izpodbijanega akta seveda tudi ni več možna in zato je bilo treba postopek ustaviti.
 
 
Sodnik
Matevž Krivic
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Herman Šulc in drugi, Celje
Datum vloge:
11. 3. 1991
Datum odločitve:
7. 10. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS II, 87
Dokument:
US16859

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser