Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-132/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.132.93
Akt:
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o lokacijskem načrtu Hidroelektrarne Boštanj (Ur. list SRS, št. 19/90)
Izrek:
Pobuda za oceno zakonitosti izpodbijanega odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ni v neskladju z zakonom izpodbijani odlok o lokacijskem načrtu hidroenergetskega objekta, če so bili v postopek priprave in sprejema odloka, vključno z javno razgrnitvijo in javno obravnavo, vključeni samo tisti deli občine, kamor dejansko sega vpliv graditve hidroenergetskega objekta.
Geslo:
Postopek sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov - lokacijski načrt za izgradnjo hidroenergetskega objekta.
Sodelovanje prizadetih krajevnih skupnosti.
Pravni interes kot procesna predpostavka (vpliv posegov na prostor).
Pravna podlaga:
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), 41. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-132/93-7
23/9-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 23/9-1993 obravnavalo pobudo skupine občanov iz občine Laško in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno zakonitosti odloka Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o lokacijskem načrtu Hidroelektrarne Boštanj (Uradni list SRS, št. 19/90).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Skupina občanov je vložila pobudo za oceno zakonitosti v izreku tega sklepa navedenega odloka z utemeljitvijo, da prebivalci občine Laško, v katero naj bi segal ekološki vpliv bodoče HE Boštanj, niso uspeli s svojimi pobudami in predlogi za vodenje javne razgrnitve in javne obravnave v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta, ki je sestavni del izpodbijanega odloka.
 
Pobudo so vložili občani s stalnim prebivališčem v naseljih Vrhovo, Radeče, Boštanj, Sevnica, Krško in Brežice.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da izkazujejo pravni interes le vlagatelji pobude s stalnim prebivališčem v naseljih Vrhovo (občina Laško), Boštanj in Sevnica (obe občina Sevnica), ker je po strokovnih podlagah izpodbijanega lokacijskega načrta le v prostoru teh naselij mogoče pričakovati vplive objektov oziroma posegov v zvezi z graditvijo HE Boštanj.
 
Po vpogledu v predloženo pisno gradivo je ustavno sodišče ugotovilo, da pobuda ni utemeljena.
 
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93) določa v 41. členu poseben postopek priprave in sprejemanja prostorskih izvedbenih načrtov, med katere sodi tudi lokacijski načrt, ki jih po določbah srednjeročnega družbenega plana republike sprejme Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Po navedeni zakonski določbi sprejme Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sodelovanju z izvršnimi sveti prizadetih občin program priprave prostorskih izvedbenih načrtov. Osnutek prostorskega izvedbenega načrta pošlje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prizadetim občinam v javno razgrnitev in obravnavo najmanj za mesec dni. Po preteku javne razgrnitve oblikujejo izvršni sveti občinskih skupščin stališča in predloge k osnutku prostorskega izvedbenega načrta in jih pošljejo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije.
 
Prostorski izvedbeni načrt sprejme Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z odlokom.
 
V obravnavanem primeru je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na seji dne 24/4-1986 sprejel "Program priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih bo v skladu s srednjeročnim družbenim planom SR Slovenije za obdobje 1986 - 1990 sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije" in ga objavil v Uradnem listu SRS, št. 19/86. Ta program vsebuje tudi lokacijski načrt za izgradnjo hidroelektrarne Boštanj, ki je sestavni del izpodbijanega odloka. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval osnutek lokacijskega načrta HE Boštanj na seji dne 25/2-1988 in sprejel sklep o javni razgrnitvi (Uradni list SRS, št. 8/88).
 
Na podlagi dogovora med Izvršnim svetom Skupščine občine Sevnica in Izvršnim svetom Skupščine občine Laško je bil dne 7/3-1988 določen Program javne razgrnitve in javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta po tistih krajevnih skupnostih v občinah Sevnica in Laško, v katerih se pojavljajo objekti oziroma posegi v zvezi z graditvijo HE Boštanj. Iz navedenega programa je razvidno, da je bil osnutek lokacijskega načrta HE Boštanj javno razgrnjen v tistih krajevnih skupnostih, v katerih se po strokovnih podlagah za izgradnjo HE Boštanj izraža vpliv te graditve. Tako je bila v času od 4/3 - 4/4-1988 javna razgrnitev izvedena tudi na sedežu Krajevne skupnosti Vrhovo (občina Laško) in dne 25/3-1988 ob 18.00 uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Krajevne skupnosti Vrhovo. Ugotovljeno je bilo, da na območju občine Laško ni bilo izraženih pripomb. Svoje pisno soglasje k lokacijskemu načrtu je dne 8/9-1989 dala tudi Krajevna skupnost Vrhovo. Komite za družbeno planiranje in razvoj - Oddelek za urejanje prostora občine Laško je v dopisu Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora z dne 12/12-1989 sporočil, da v planskih aktih občine Laško ni opredeljeno vplivno območje HE Boštanj v prostoru te občine. Vpliv zajezitve sega na območje te občine le v sami strugi reke Save, kjer je predvideno urejanje brežin.
 
Predlagani poseg predstavlja za območje občine Laško nadaljevanje izgradnje hidroelektrarn na Savi in ne pomeni bistvenih sprememb v ureditvi prostora.
 
Izvršni svet Skupščine občine Laško ni imel pripomb oziroma predlogov do obravnavanega lokacijskega načrta.
 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je dne 19/4-1990 sprejel odlok o lokacijskem načrtu Hidroelektrarne Boštanj in ga objavil v Uradnem listu RS, št. 19/90 z dne 18/5-1990.
 
Ustavno sodišče je ocenilo, da je bilo z zgoraj opisanim postopkom priprave in sprejemanja izpodbijanega odloka, vključno z javno razgrnitvijo in javno obravnavo samo v tistem delu občine Laško (Krajevni skupnosti Vrhovo), kamor dejansko sega vpliv graditve HE Boštanj, zadoščeno cit. 41. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Zakon ne določa načina in kraja izvedbe javne razgrnitve in javne obravnave. V obravnavanem primeru je bil z dogovorom med Izvršnim svetom Skupščine občine Sevnica in Izvršnim svetom Skupščine občine Laško določen program javne razgrnitve in javne obravnave, ki je omogočil prebivalcem vseh tistih krajevnih skupnosti v obeh občinah, kamor naj bi po strokovnih podlagah izpodbijanega lokacijskega načrta segal vpliv gradnje HE Boštanj, možnost sodelovanja, torej tudi krajanom Krajevne skupnosti Vrhovo v občini Laško.
 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave republike Slovenije in 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika mag. Matevž Krivic in sodniki dr. Anton Jerovšek, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo soglasno.
 
S o d n i k ,
ki nadomešča predsednika
mag. Matevž Krivic
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Skupina občanov, Laško
Datum vloge:
14. 6. 1993
Datum odločitve:
23. 9. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 83
Dokument:
US16872

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser