Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-126/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.126.93
Akt:
Dolgoročni družbeni plan občine Koper za obdobje od leta 1986 do 2000 (Ur. objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 25/86, 10/88, 9/92 in 4/93), 3. al. 3. odst. 4.1.4. poglavja (Gradbeništvo)
Izrek:
Izpodbijana določba 3. al. 3. odst. 4.1.4. poglavja (Gradbeništvo) se odpravi. Ta odločba ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
Evidenčni stavek:
V neskladju z zakonom so spremembe in dopolnitve določenega dolgoročnega plana občine, če neposredno prizadeti prebivalci krajevne skupnosti niso bili na primeren način obveščenje o javni obravnavi, ni pa jim bil tudi omogočen vpogled v grafično gradivo v domači krajevni skupnosti, kar vse je prizadete krajane oviralo pri uresničevanju zakonite pravice sodelovati v javni obravnavi.
Geslo:
Postopek sprejemanja prostorskega izvedbenega akta - sodelovanje prizadetih prebivalcev krajevnih skupnosti.
Pravna podlaga:
Ustava, 1. odst. 161. čl.
Ustava 1974, 414. in 415. čl.
Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP), 2. čl.
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), 34., 35., 36., 37., 38., 39. in 43. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-126/93
18/11-1993
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je na pobudo Franca Malečkarja in drugih iz vasi Premančan, ki jih zastopajo Igor Debernardi in drugi, odvetniki v Kopru, v postopku za oceno zakonitosti na seji dne 18/11-1993
 
o d l o č i l o:
 
Določba 3. alinee tretjega odstavka 4.1.4. poglavja (Gradbeništvo) dolgoročnega družbenega plana občine Koper za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 25/86, 10/88, 9/92 in 4/93) se odpravi.
 
Ta odločba ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Pobudniki izpodbijajo zakonitost v izreku te odločbe navedene določbe dolgoročnega družbenega plana občine Koper, ki predvideva pridobivanje sivega kamna (peščenjaka) na lokacijah na območju k.o. Hribi na podlagi projekta, ki bo vseboval tudi sanacijski program.
 
Pobudniki navajajo, da je bila navedena določba vnesena v dolgoročni družbeni plan občine Koper s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana občine Koper, objavljenimi v občinskih uradnih objavah št. 9/92. Predvideni kamnolomi se nahajajo v neposredni bližini vasi Premančan v k.o. Hrvatini in naj bi njihovo delovanje motilo prebivalce navedene vasi, ti pa da na izbiro lokacije niso mogli vplivati. Postopek sprejemanja sporne planske dopolnitve naj bi bil izpeljan nezakonito, saj da je pobudnike povsem obšel, ker da osnutek sprememb in dopolnitev ni bil javno razgrnjen v Krajevni skupnosti Hrvatini, niti ni bila v njej opravljena javna obravnava. Navajajo, da sta bili javna razgrnitev osnutka in javna obravnava opravljeni na sedežu Skupščine občine Koper v Kopru, tu pa da so bile dostopne samo tekstualne sestavine osnutka sprememb in dopolnitev, ne pa tudi grafične sestavine.
 
Skupščina občine Koper je v svojih pojasnilih navedla, da je bil osnutek spornih sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Koper, ki vsebuje izpodbijano dopolnitev tega plana, na podlagi dogovora z vsemi krajevnimi skupnostmi na območju občine javno razgrnjen v avli upravne stavbe Skupščine občine Koper v Kopru.
 
Javna razgrnitev je trajala 30 dni. V vse krajevne skupnosti so bili dostavljeni tekstualni deli osnutka sprememb in dopolnitev ter pismeno obvestilo o javni razgrnitvi in o času javne obravnave v prostorih Skupščine občine Koper v Kopru za posamezno krajevno skupnost. Za krajevno skupnost Hrvatini je bila javna obravnava dne 18/11-1991. Sporne spremembe in dopolnitve so bile prikazane tudi grafično.
 
S sklepom št. U-I-126/93-7 z dne 23/9-1993 je ustavno sodišče pobudo sprejelo in začelo postopek. V dopolnitvi odgovora na pobudo z dne 21/10-1993 je Skupščina občine Koper navedla, da so bile februarja 1990 poslane vsem krajevnim skupnostim na območju občine ankete za izdelavo sprememb občinskega dolgoročnega plana. Krajevna skupnost Hrvatini na anketo ni odgovorila, je pa pismeno sporočila, da so bili krajani vasi Premančan obveščeni o razgrnitvi dokumentov v stavbi Skupščine občine Koper v Kopru po svojih delegatih v svetu krajevne skupnosti in predsednici tega sveta, ki se je udeležila obrazložitve teh dokumentov.
 
Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) v 2. členu določa, da se spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenih planov občin pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov. Citirana zakonska določba napotuje na uporabo členov 34 do 39 zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 29/86 in Uradni list RS št. 26/90, 18/93 in 47/93) tudi za pripravo in sprejetje dolgoročnih in srednjeročnih planov občin.
 
Po 37. členu navedenega zakona izvršni svet občinske skupščine odredi, da se osnutek prostorskega izvedbenega akta javno razgrne na sedežu občinske skupščine in v prizadetih krajevnih skupnostih, lahko pa tudi v zainteresiranih organizacijah združenega dela. Razgrnitev traja najmanj en mesec. Javno razgrnjeni osnutek obsega krajšo obrazložitev načrtovanih rešitev in tiste grafične priloge in druge prikaze, iz katerih so razvidne načrtovane rešitve in njihovi vplivi na bivanje in delo, možnosti in posledice njihove etapne izvedbe ter posledice teh rešitev na lastninska razmerja.
 
Po 38. členu zakona se med javno razgrnitvijo osnutek prostorskega izvedbenega akta tudi javno obravnava. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne obravnave morajo biti na primeren način obveščeni občani v krajevnih skupnostih ter delavci in delovni ljudje v samoupravnih organizacijah in skupnostih. 43. člen zakona pa določa, da se prostorski izvedbeni akt lahko spremeni oziroma dopolni po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Koper za obdobje 1986 do 2000, s katerim je bila uvedena izpodbijana določba dolgoročnega družbenega plana občine Koper, ni bil v celoti izveden v skladu z navedenimi določbami zakona.
 
Razgrnitev osnutka tega splošnega akta ni bila opravljena v Krajevni skupnosti Hrvatini, katere prebivalci so neposredno prizadeti z izpodbijano določbo, slednji tudi niso bili na primeren način obveščeni o javni obravnavi, vpogled v grafično gradivo jim ni bil omogočen v domači krajevni skupnosti, kar vse je prizadete krajane oviralo pri uresničevanju zakonite pravice sodelovati v javni obravnavi na predpisan način in dajati pripombe in predloge. Zato je ustavno sodišče izpodbijano določbo odpravilo.
 
Ustavno sodišče je soglasno sprejelo to odločbo na podlagi 1. odstavka 161. čl. ustave, 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave republike Slovenije in 2. alinee 3. odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji v naslednji sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
P r e d s e d n i k:
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Franc Malečkar in drugi, vas Premančan
Datum vloge:
2. 6. 1993
Datum odločitve:
18. 11. 1993
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
odprava podzakonskega predpisa/predpisa za izvrševanje javnih pooblastil
Objava:
Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 105
Dokument:
US16959

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser