Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-146/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.146.93
Akt:
Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90 in 22/92) (ZRTVS-90), 9. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti izpodbijane določbe zakona se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Določba drugega odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija ne krši načela enakosti pred zakonom (14. člen ustave), ker določa le obveznost plačevanja RTV naročnine, ne pa tudi njene (enake) višine. Višino RTV naročnine določa s svojim aktom Svet RTV Slovenija. Prav tako ta določba zakona ne posega v pravico pridobiti si informacijo javnega značaja (drugi odstavek 39. člena ustave), saj omejen sprejem drugega programa TV Slovenija ni posledica prikrivanja informacij ali omejevanja njihove javne objave, temveč posledica omejenih tehničnih možnosti njihovega posredovanja.
Geslo:
Plačevanje RTV naročnine ne glede na možnost sprejemanja televizijskega programa.
Pravica do informacije - narava javnega medija.
Pravna podlaga:
Ustava, 14. in 39. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 1. odst. 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-146/93
18/11-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 18/11-1993 obravnavalo pobudo Vlada Bogolina iz Loke pri Žusmu, ki ga zastopa Franc Pevec, odvetnik v Šentjurju, in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90, 43/90 in 22/92).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Pobudnik izpodbija ustavnost določbe drugega odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija. Predvsem navaja, da je določba drugega odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija v nasprotju z ustavo zato, ker tisti naročnik, ki sprejema le prvi program RTV Slovenije, plačuje celotno naročnino v enakem znesku kot naročnik, ki sprejema prvi in drugi program. Zaradi tega naj bi bili slovenski državljani v neenakopravnem položaju, saj ni upoštevano načelo zakona o obligacijskih razmerjih o enaki vrednosti dajatev. Sporna zakonska določba naj bi torej kršila 14. člen ustave o enakosti človekovih pravic, pa tudi 39. člen ustave, ki vsakomur zagotavlja dobiti informacijo, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Pobudnik se pri utemeljevanju pobude sklicuje tudi na druge določbe zakona o RTV Slovenija, meni pa tudi, da je pogojevanje RTV Slovenija, da postavi v Loki pri Žusmi anteno za sprejem drugega programa le s sofinanciranjem krajevne skupnosti, protiustavno in v nasprotju z moralnimi načeli, saj gre za manj razvito območje.
 
Ustavno sodišče pobude ni sprejelo.
 
Pobuda očita obravnavani zakonski določbi kršitev načela enakosti (14. člen ustave) zaradi tega, ker naj bi določala obveznost plačevanja enake višine naročnine, ne glede na možnost sprejemanja tako prvega kot tudi drugega programa RTV Slovenija. Vendar ta določba zakona določa le obveznost plačevanja radijske in televizijske naročnine, ne pa tudi njene (enake) višine. Višino RTV naročnine določa s svojim aktom Svet RTV Slovenija (11. člen zakona o RTV Slovenija). Prav tako ta zakonska določba glede na svojo vsebino ne posega v pravico pridobiti si informacijo javnega značaja (drugi odstavek 39. člena ustave). Ta ustavna določba namreč zagotavlja vsakomur pravico zahtevati informacijo javnega značaja od vira informacije, če za tako zahtevo izkaže v zakonu utemeljen pravni interes. V obravnavanem primeru pa ne gre za tako pravico, temveč za omejene možnosti sprejemanja informacij javnega medija, ki jih ta posreduje javnosti, pri čemer omejene možnosti sprejema informacij niso posledica prikrivanja teh informacij ali oviranja njihove javne objave, temveč posledica omejenih tehničnih možnosti njihovega posredovanja.
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije ob uporabi določbe prvega odstavka 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v naslednji sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je ustavno sodišče sprejelo soglasno.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Vlado Bogolin, Loka pri Žusmu
Datum vloge:
28. 6. 1993
Datum odločitve:
18. 11. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 106
Dokument:
US16960

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser