Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-155/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.155.93
Akt:
Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Litija o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija za leto 1993 (Ur. list RS, št. 8/93)
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega sklepa se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ker je izpodbijani predpis prenehal veljati, razlogi za njegovo odpravo pa tudi niso podani, je ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega sklepa ustavilo.
Geslo:
Prenehanje veljavnosti izpodbijanega akta med postopkom ustavnega sodišča.
Pravna podlaga:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-155/93
18/11-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 18/11-1993
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Litija o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija za leto 1993 (Uradni list RS, št. 8/93) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Na pobudo Lee Rappl iz Litije je ustavno sodišče s sklepom št. U-I-155/93 z dne 7/10-1993 začelo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku tega sklepa navedenega predpisa občinskega izvršnega sveta.
 
Dne 30/9-1993 pa je Skupščina občine Litija sprejela nov sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993 in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 57/93 z dne 14/10-1993. Po določbi 2. člena tega sklepa z njegovo uveljavitvijo preneha veljati po pobudnici izpodbijani sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Litija o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija za leto 1993.
 
Ker je izpodbijani predpis prenehal veljati, razlogi za njegovo odpravo pa tudi niso podani, je ustavno sodišče na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega sklepa ustavilo.
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki: dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Lea Rappl, Litija
Datum vloge:
19. 7. 1993
Datum odločitve:
18. 11. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS II, 108
Dokument:
US16963

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser