Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-167/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.167.93
Akt:
Sklep Občinske skupščine Zagorje ob Savi o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993 (Ur. vestnik Zasavja, št. 11/93), 2. čl.
Izrek:
Določba 2. člena sklepa Občinske skupščine Zagorje ob Savi o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za porabo stavbnega zemljišča v letu 1993, se odpravi. Ta odločitev ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
Evidenčni stavek:
Določba sklepa občinske skupščine o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po kateri se prispevek obračunava za nazaj ni v skladu z ustavo.
Geslo:
Povratni učinek (retroaktivnost) občinskega predpisa.
Pravna podlaga:
Ustava, 155. čl.
Ustava 1974, 414. in 415. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-167/93
2/12-1993
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je na pobudo TEVE Varnost, Tovarna eksplozijsko varnih elektronaprav, d.o.o., Zagorje ob Savi, v postopku za oceno ustavnosti na seji dne 2/12-1993
 
o d l o č i l o :
 
Določba 2. člena sklepa Skupščine občine Zagorje ob Savi o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993 (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/93) se odpravi.
 
Ta odločitev ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Pobudnica izpodbija ustavnost v izreku te odločbe navedenega občinskega predpisa, ki v 2. členu določa, da se po njem izračunana vrednost točke uporablja od 1/1-1993 dalje. Pobudnica meni, da zaradi učinkovanja za nazaj izpodbijani sklep ni v skladu s 155. členom ustave.
 
V odgovoru na pobudo nasprotni udeleženec, ki ga zastopa Medobčinsko javno pravobranilstvo Trbovlje, navaja, da izpodbijani sklep občinske skupščine ni predpis, temveč individualni sklep, izdan na podlagi občinskega odloka in zakona, in da zato ustavno sodišče za oceno njegove ustavnosti ni pristojno.
 
Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-167/93-5 z dne 7/10-1993 pobudo sprejelo in začelo postopek. Ocenilo je, da je izpodbijani sklep občinske skupščine predpis, ki na splošno ureja pravna razmerja, ne da bi neposredno zavezoval konkretnega zavezanca.
 
Ustava v prvem odstavku 155. člena določa, da zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj.
 
Izpodbijani sklep je Skupščina občine Zagorje ob Savi sprejela dne 2/5-1993 in ga objavila v Uradnem vestniku Zasavja, št. 11/93 z dne 15/6-1993, v 2. členu pa določila, da se vrednost točke po tem sklepu uporablja za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od 1/1-1993.
 
Ustavno sodišče je na podlagi navedenih podatkov ugotovilo, da izpodbijana določba 2. člena občinskega sklepa učinkuje za nazaj v nasprotju s prvim odstavkom 155. člena ustave, zato jo je odpravilo. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave, 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodišče SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji v naslednji sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki: dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
TEVA Varnost, Tovarna eksplozijsko varnih elektronaprav, d.o.o., Zagorje ob Savi
Datum vloge:
24. 8. 1993
Datum odločitve:
2. 12. 1993
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
odprava podzakonskega predpisa/predpisa za izvrševanje javnih pooblastil
Objava:
Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 110
Dokument:
US16969

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser