Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-186/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.186.93
Akt:
Odlok Občinske skupščine Kamnik o ustanovitvi javnega zavoda Matična knjižnica Kamnik (Uradni list RS, št. 23/91 in 29/93), 9. čl.
Izrek:
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega 9. čl. odloka.
Evidenčni stavek:
Odlok občine o ustanovitvi javnega zavoda ni predpis, saj z njim občina določa preoblikovanje dela določenega javnega zavoda v nov javni zavod.
Geslo:
Pristojnost za imenovanje ravnatelja zavoda (knjižnice).
Pravna narava akta občinske skupščine o ustanovitvi ali preoblikovanju zavoda.
Pravna podlaga:
Ustava, 3. al. 1. odst. 160. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-186/93-5
2/12-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 2/12-1993 obravnavalo pobudo Saše Kos iz Kamnika in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. člena odloka Skupščine občine Kamnik o ustanovitvi javnega zavoda Matična knjižnica Kamnik (Uradni list RS, št. 23/91 in 39/93).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Pobudnica v pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku tega sklepa navedene določbe odloka navaja, da ni v skladu s 3. odstavkom 32. člena zakona o zavodih, saj zakon o knjižničarstvu ne ločuje poslovodne funkcije od funkcije vodenja strokovnega dela in je zato o imenovanju ravnatelja knjižnice pristojen odločati svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, ne pa ustanovitelj.
 
Predlaga tudi, naj ustavno sodišče izvajanje izpodbijane določbe zadrži do svoje končne odločitve o stvari.
 
Po 3. alinei prvega odstavka 160. člena ustave je ustavno sodišče pristojno, da odloča o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in z zakoni. Odlok občine, ki ga pobudnica izpodbija, pa ni predpis, saj z njim občina določa preoblikovanje dela določenega javnega zavoda v nov javni zavod. Ta akt je posamičen, ker se nanaša na določeno pravno osebo. Pri tem ničesar ne spremeni dejstvo, da je v izpodbijanem posamičnem aktu ustanovitelj urejal vprašanja, ki jih ni bilo potrebno urejati, ker jih že v celoti ureja zakon, in sicer glede vprašanja, ali je v knjižnicah poslovodna funkcija ločena od funkcije vodenja strokovnega dela, zakon o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82 in št. 42/86), glede vprašanja pristojnosti za imenovanje direktorja v takšnih zavodih pa zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91). Tudi če so ta vprašanja urejena v očitnem nasprotju z zakonom, določbe o tem ne dobijo narave predpisa in zato ustavno sodišče ne more odločati o njihovi ustavnosti in zakonitosti. Izpodbijana določba odloka o ustanovitvi javnega zavoda ureja postopek, ki je podlaga za nastanek dejstva, ki se vpiše v sodni register. Če je podlaga za nastanek takšnega dejstva nezakonita, mora to upoštevati registrsko sodišče, ko odloča o vlogi za vpis tega dejstva v sodni reister.
 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in prve alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude, in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Saša Kos, Kamnik
Datum vloge:
18. 10. 1993
Datum odločitve:
2. 12. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 111
Dokument:
US16971

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser