Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-143/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.143.93
Akt:
Odlok Občinske skupščine Radovljica o izdaji obveznic občine Radovljica (Ur. list RS, št. 24/91)
Izrek:
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je ugotovilo, da na podlagi zatrjevane morebitne povečane obveznosti, ki naj bi jo pobudnik imel zaradi učinkov izpodbijanega odloka kot davčni zavezanec, ni mogoče priznati njegovega pravnega interesa. Priznanje pravnega interesa v takem primeru bi namreč pomenilo, da bi lahko vsakdo izkazoval pravni interes za izpodbijanje kateregakoli predpisa, ki ima kakršnekoli finančne posledice za državo (oziroma občino), kar bi pomenilo preširoko interpretacijo očitno restriktivne določbe 2. odst. 162. člena ustave oz. bi bilo v nasprotju z namenom te ustavne določbe.
Geslo:
Izdaja občinskih obveznic.
Pravni interes kot procesna predpostavka za začetek postopka pred ustavnim sodiščem.
Pravna podlaga:
Ustava, 2. odst. 162. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-143/93
2/12-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji 2/12-1993 obravnavalo pobudo Janeza Urbanca iz Lesc in
 
s k l e n i l o:
 
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Radovljica o izdaji obveznic občine Radovljica (Uradni list RS, št. 24/91).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Pobudnik navaja, da je namen, za katerega so bile izdane obveznice (ohranitve delovnih mest) protiustaven. Izvršni svet kot predlagatelj odloka naj bi temeljni namen izdaje obveznic skril med ustavno dovoljene namene, zato naj bi bila sanacija družbenih podjetij in bank izvedena na škodo občinskih infrastrukturnih vlaganj, ki da zaostajajo, kar občanom onemogoča izboljševanje bivalnega okolja. Svoj pravni interes pobudnik utemeljuje s tem, da bi občina morala obveznice izdati za reševanje številnih lokalnih infrastrukturnih problemov, in ker se apoeni obveznic izplačujejo direktno iz proračuna, zato kot občan namesto za lokalno infrastrukturo plačuje posredno banki njene zavožene investicije v obliki nezakonitega občinskega davka.
 
Skupščina občine Radovljica v odgovoru na pobudo med drugim meni, da pobudnik ni izkazal pravnega interesa kot procesne predpostavke za vložitev pobude.
 
Ustavno sodišče pobude ni sprejelo.
 
Po določbi drugega odstavka 162. člena ustave lahko da pobudo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem vsakdo, če izkaže svoj pravni interes. Pobudnikov pravni interes je podan, če pobudnik izkaže, da je z izpodbijanim aktom neposredno prizadeta njegova pravica, obveznost ali pravna korist.
 
Ustavno sodišče ugotavlja, da na podlagi zatrjevane morebitne povečane obveznosti, ki naj bi jo pobudnik imel zaradi učinkov izpodbijanega odloka kot davčni zavezanec, ni mogoče priznati njegovega pravnega interesa po 162. členu ustave. Priznanje pravnega interesa v takem primeru bi namreč pomenilo, da bi lahko vsakdo izkazoval pravni interes za izpodbijanje kateregakoli predpisa, ki ima kakršnekoli finančne posledice za državo (oziroma občino), kar bi pomenilo preširoko interpretacijo očitno restriktivne določbe 2. odstavka 162. člena ustave oziroma bi bilo v nasprotju z namenom te ustavne določbe.
 
Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 15. člena za zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Janez Urbanc, Lesce
Datum vloge:
22. 6. 1993
Datum odločitve:
2. 12. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 115
Dokument:
US16979

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser