Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15603 odločitev)

Pri iskanju uporabi sledeča polja: Izberi vse Prekliči izbiro

Datum odločitve:

Datum vloge:

Dodatni pogoji:

Opravilna št.:
U-I-105/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1994:U.I.105.92
Akt:
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana (Ur. list RS, št. 34/92)
Izrek:
Pouda za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni pristojno za odločanje o ustavnosti in zakonitosti akta Vlade o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda, ker je posamičen akt, s katerim Vlada kot ustanoviteljica določa preoblikovanje določene in posamezne organizacije v javni zavod.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno skladnosti posamičnega akta - odlok o ustanovitvi javnega zavoda.
Pravna podlaga:
Zakon o zavodih (ZZ), 29. čl.
Zakon o Ustavnem sodišču RS (ZUstS), 21. in 25. čl.
Opomba:
V obrazložitvi sklepa se ustavno sodišče sklicuje na svojo odločbo U-I-104/92, z dne 7/7-1994.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-105/92
9/11-1994
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Republiškega odbora Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije na seji dne 9/11-1994
 
s k l e n i l o :
 
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana (Uradni list RS, št. 34/92) se zavrže.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Vlagatelj je vložil več pobud, ki so se smiselno nanašale na sodelovanje delavcev pri soupravljanju zavoda, ustanovljenega z odlokom, navedenim v izreku tega sklepa. Glede slednjega odloka meni, da njegov 6. člen, ki med drugim pooblašča direktorja zavoda, da sprejme poslovnik o volitvah in opravi vse druge priprave za izvedbo volitev, ni v skladu z 29. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91).
 
Ustavno sodišče po 21. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) odloča o skladnosti podzakonskih predpisov z Ustavo in z zakoni. Odlok Vlade o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda pa ni predpis, saj z njim ustanovitelj določa preoblikovanje določene in posamezne ustanove v javni zavod. Ta akt Vlade je torej posamičen, nanaša se na določeno pravno osebo, spreminja posamično razmerje med ustanoviteljem in to pravno osebo na podlagi zakona - to pa so značilnosti posamičnega akta. Ustavno sodišče glede na to ni pristojno odločati o skladnosti tega akta z Ustavo in zakonom. Svoje stališče glede pravice delavcev, da sodelujejo pri upravljanju zavoda, pa je sodišče zavzelo v odločbi štev. U I 104/92 z dne 7/7-1994, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 45-I/94.
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Tone Jerovšek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Datum vloge:
2. 9. 1992
Datum odločitve:
9. 11. 1994
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
OdlUS III, 120
Dokument:
US17268

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser