Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15603 odločitev)

Opravilna št.:
Up-25/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1995:Up.25.93
Akt:
Ustavna pritožba zoper Sklep Vlade Republike Slovenije št. 5982 z dne 25/2-1993 o preoblikovanju Urbanističnega instituta RS v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/93)
Izrek:
Ustavna pritožba zoper Sklep Vlade Republike Slovenije o preoblikovanju Urbanističnega instituta RS v javni raziskovalni zavod, se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ne more sprejeti ustavne pritožbe, kadar je očitno da izpodbijani akt ni kršil pritožnikovih pravic in svoboščin.
Geslo:
Preoblikovanje javnega zavoda v raziskovalni zavod.
Očitna kršitev ustavnih pravic in svoboščin kot pogoj za sprejem ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Zakon o zavodih, 1. in 3. odst. 65. čl.
Zakon o raziskovalni dejavnosti, 40. čl.
Zakon o ustavnem sodišču, 55. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-25/93
17/5-1995
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe J. R. in L. ter dr. K. R., ki ju zastopa prvi pritožnik, vsi iz L. na seji senata dne 17/5-1995
 
s k l e n i l o :
 
Ustavna pritožba J., L. in dr. K. R. zoper Sklep Vlade Republike Slovenije št. 5982 z dne 25/2-1993 o preoblikovanju Urbanističnega instituta RS v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/93) se ne sprejme.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
1. Pritožniki v vlogi 18/3-1993, ki je po svoji vsebini ustavna pritožba, zatrjujejo, da jim je z izpodbijanim sklepom kršena - kot je mogoče razbrati iz njihovega pisanja - pravica do zasebne lastnine (33. člen Ustave), pravica do enakosti pred zakonom (14. člen Ustave) in pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave). So namreč dediči po I. R., ki mu je bila na podlagi kazenske sodbe leta 1946 med drugim zaplenjena hiša na J. 18 v L., v kateri je zdaj Urbanistični institut RS; sodba je bila 18/12-1992 razveljavljena. Pritožniki zahtevajo vrnitev zaplenjenega premoženja v naravi. Prepričani so, da z izpodbijanim sklepom Vlada izrablja svoj položaj za to, da bi vrnitev poslopja v naravi onemogočila.
 
Pritožniki se sklicujejo tudi na prvi člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede pravice do lastnine in na Protokol št. 7 člen. 3, ki zagotavlja nezakonito obsojenemu tudi pravico do odškodnine. V naslovu vloge predlagajo tudi izdajo začasne odredbe.
 
2. Urbanistični institut Republike Slovenije, ustanovljen z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SRS 24/5-1955, je postal po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) javni zavod. S tem zakonom je postalo premoženje, ki je takrat bilo družbena lastnina v upravljanju Urbanističnega instituta, last republike v upravljanju instituta (prvi in tretji odstavek 65. člena Zakona o zavodih). Zakon o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) predvideva (40. člen), da bo Izvršni svet SRS v šestih mesecih določil, katere raziskovalne organizacije - javni zavodi pridobijo status raziskovalnih zavodov. To se je zgodilo z izpodbijanim sklepom.
 
3. S tem sklepom se ni niti glede lastnine niti glede upravljanja in niti glede namembnosti poslovne stavbe na Jamovi 18 v Ljubljani nič spremenilo. V ničemer se tudi ni spremenila uresničljivost interesa pritožnikov, da bi jim bila zgradba vrnjena.
 
Ker pa izpodbijani sklep v ničemer ne prizadeva pritožnikov in njihovih interesov, z njim pritožnikom tudi niso mogle biti kršene z Ustavo zagotovljene pravice.
 
4. Kadar je očitno, da izpodbijani akt ni kršil pritožnikovih pravic in svoboščin, Ustavno sodišče zaradi določbe prve alinee drugega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94) pritožbe ne more sprejeti.
 
5. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču v senatu v sestavi: predsednik mag. Janez Snoj in člana Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo soglasno.
 
Predsednik senata
mag. Janez Snoj
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Datum vloge:
18. 3. 1993
Datum odločitve:
17. 5. 1995
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
OdlUS IV, 158
Dokument:
US17440

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser