Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15035 odločitev)

Opravilna št.:
Up-38/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1996:Up.38.93
Akt:
Zahteva D.M. z dne 25. januarja 1996 za izdajo odločbe o pridobitvi državljanstva
Izrek:
Zahteva D.M. z dne 25. januarja 1996 za izdajo odločbe o pridobitvi državljanstva se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni pristojno za rešitev zahteve za izdajo odločbe o pridobitvi državljanstva, oz. ni pristojno, da izda novi upravni akt, ker pristojni upravni organ tega akta ni izdal namesto tistega akta, ki ga je Ustavno sodišče odpravilo s svojo odločbo, sprejeto v postopku po ustavni pritožbi.
Geslo:
Izvršitev odločbe Ustavnega sodišča.
Pridobitev državljanstva.
Nepristojnost Ustavnega sodišča za izdajo novega upravnega akta namesto odpravljenega z odločbo Ustavnega sodišča.
Pravna podlaga:
Zakon o upravnih sporih (ZUS), 64. čl.
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 6. čl.
Opomba:
V obrazložitvi sklepa se Ustavno sodišče sklicuje na svojo odločbo št. Up-38/93 z dne 6/7-1995.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-38/93
16. 2. 1996S K L E P

Ustavno sodišče je na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) na seji dne 16. februarja 1996

s k l e n i l o :

Zahteva D.M. z dne 25. januarja 1996 za izdajo odločbe o pridobitvi državljanstva se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

1. Vlagatelj je vložil prošnjo za izdajo odločbe o pridobitvi državljanstva, potem ko Ministrstvo za notranje zadeve namesto svoje odpravljene odločbe (z odločbo Ustavnega sodišča št. Up- 38/93 z dne 6.7.1995) niti v zakonitem roku po 62. členu Zakona o upravnih sporih niti v naknadnem roku 7 dni po 64. členu Zakona o upravnih sporih ni izdalo novega upravnega akta.

2. Po 64. členu Zakona o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77 in 60/77 ter Uradni list RS, št. 55/92 in 66/93) sme stranka v takem primeru zahtevati akt "od sodišča, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji". Če bi bilo odločanje v upravnem sporu dvostopenjsko in če bi bila upravna odločba odpravljena šele z odločbo drugostopenjskega sodišča, bi torej kljub temu stranka morala zahtevati izdajo akta od prvostopenjskega sodišča, čeprav to ni odpravilo upravnega akta. Po analogiji je torej tudi v pričujočem primeru za odločanje o taki zahtevi pristojno Vrhovno sodišče in ne Ustavno sodišče.

3. Zato je Ustavno sodišče vloženo prošnjo, ki jo je po vsebini štelo za zahtevo v smislu prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnih sporih, kot nepristojno zavrglo.

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.


P r e d s e d n i k
dr. Tone Jerovšek
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Datum vloge:
20. 8. 1993
Datum odločitve:
16. 2. 1996
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
OdlUS V, 58
Dokument:
US17708

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser