Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15038 odločitev)

Opravilna št.:
Up-40/97
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1997:Up.40.97
Akt:
Ustavna pritožba E. T. D. S. zoper sklep Višjega in delovnega sodišča v Ljubljani št. Pdp 1526/96 z dne 8.1.1997 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. S 4471/92 z dne 8.11.1996
Izrek:
Ustavna pritožba E. T. D. S. zoper sklep Višjega in delovnega sodišča v Ljubljani v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Sodišča v delovnem sporu s tem, ko so v skladu z zakonom o pravdnem postopku zahtevala, da pritožnik predloži z zakonom določena potrdila in s tem, ko so njegov predlog zavrnila, ker ustreznih potrdil kljub pozivu ni predložil, niso kršene pritožikove pravice do sodnega varstva ter pravice do enakosti pred zakonom.


Geslo:
Pravica do sodnega varstva.

Uresničevanje in omejevanje pravic.

Načelo enakosti pred zakonom.

Delovni spori, predložitev dokazil.
Pravna podlaga:
Ustava, 14., 15., 23. čl.

Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 1. al. 2. odst. 55. čl.
Opomba:
K obravnavani zadevi je bila s sklepom Ustavnega sodišča z dne 20.3.1997 pridružena zadeva št. Up-74/97 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.


Polno besedilo:
Up-40/97-

7.3.1997

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe E. T. D. S. iz L. na seji senata dne 7. marca 1997

s k l e n i l o :

Ustavna pritožba E. T. D. S. zoper sklep Višjega in delovnega sodišča v Ljubljani št. Pdp 1526/96 z dne 8.1.1997 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. S 4471/92 z dne 8.11.1996 se ne sprejme.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pritožnik izpodbija sklep Višjega sodišča, ki je potrdilo sklep sodišča prve stopnje, da se zavrne njegov zahtevek za oprostitev plačila sodne takse za vložitev revizije. Pritožnik v vlogi, ki jo je po vsebini potrebno šteti za ustavno pritožbo, smiselno zatrjuje kršitev pravic do sodnega varstva in do enakosti pred zakonom. Ne strinja se z odločitvijo sodišč in navaja, da je njegovo premoženjsko stanje katastrofalno, da izpolnjuje pogoje za oprostitev plačila sodnih taks, kar naj bi izhajalo tudi iz potrdil, ki jih je sodišču predložil, vendar jih sodišče ni upoštevalo.

2. Ustavna pritožba ni utemeljena.

3. Iz pravice do sodnega varstva po 23. členu Ustave izhaja tudi zahteva, da mora država omogočiti dejansko in učinkovito izvrševanje te pravice. Slednje med drugim predpostavlja, da osebam slabega premoženjskega stanja višina sodnih stroškov ne sme predstavljati nepremostljive ovire za dostop do sodišča - to izhaja tudi iz pravice od enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije po 14. členu Ustave. V funkciji učinkovitega izvrševanja pravice do sodnega varstva pa je tudi možnost oprostitve sodnih taks. Vendar je ob tem potrebno upoštevati, da sme v skladu s 15. členom Ustave zakon predpisati način izvrševanja pravic med drugim tedaj, kadar je to nujno zaradi same narave pravice. Takšen zakon je tudi Zakon o pravdnem postopku oziroma določbe tega zakona o oprostitvi plačila sodnih taks, o pogojih, ki jih mora predlagatelj ob tem izpolnjevati, in o potrdilih, ki jih mora ob tem predložiti. Po presoji Ustavnega sodišča zato sodišča v delovnem sporu s tem, ko so v skladu z Zakonom o pravdnem postopku zahtevala, da pritožnik predloži z zakonom določena potrdila in s tem, ko so njegov predlog zavrnila, ker ustreznih potrdil kljub pozivu ni predložil, niso kršila pritožnikove pravice do sodnega varstva ter pravice do enakosti pred zakonom.

4. Ker z izpodbijanim sklepom očitno niso bile kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alinee drugega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik senata mag. Janez Snoj in sodnika dr. Lojze Ude ter Franc Testen.

Predsednik senata

mag. Janez Snoj


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Datum vloge:
3. 2. 1997
Datum odločitve:
7. 3. 1997
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US18247

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser