Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
Up-119/99
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2001:Up.119.99
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper ravnanje Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 343/98 z dne 12. 11. 1998
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper ravnanje Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 343/98 z dne 12. 11. 1998 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je ustavno pritožbo v delu, ki se nanaša na ravnanje tožilstva zavrglo, ker pritožnik ni izkazal, da je izčrpal vsa pravna sredstva. V delu, ki se nanaša na sodne odločbe, pa je ustavno pritožbo zavrglo kot prepozno.


Geslo:
Predhodno izčrpanje vseh pravnih sredstev kot procesni pogoj za vložitev ustavne pritožbe.

Rok za vložitev ustavne pritožbe, prepozna ustavna pritožba.
Pravna podlaga:
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 1. in 2. al. 1. odst. 55. čl.
Opomba:Polno besedilo:
Up-119/99

14. 3. 2001

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 14. marca 2001

s k l e n i l o:

Ustavna pritožba A. A. zoper ravnanje Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 343/98 z dne 12. 11. 1998 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pritožnik v ustavni pritožbi navaja, da je Okrožnemu tožilstvu v Slovenj Gradcu podal ovadbo zoper zdravnika zaradi malomarnega zdravljenja. Pritožuje se zoper postopanje tožilstva, ki naj bi z odločitvijo o ovadbi zavlačevalo. Pritožnik smiselno izpodbija tudi odločitev sodišč o zavrženju njegove vloge - obtožnega predloga - kot nepopolne. Vlogi je priložil kopijo sklepa državnega tožilstva o zavrženju njegove ovadbe, sklepa Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 343/98 ter odločitev sodišč o zavrženju njegove revizije kot nedopustne. Meni, da sodne odločitve niso v skladu z zakonodajo in Ustavnem sodišču predlaga, naj zavaruje človekove pravice in ustavnost.

2. Po določbi prvega odstavka 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Po določbi prvega odstavka 51. člena ZUstS se ustavna pritožba lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Glede na navedeno ustavne pritožbe praviloma ni mogoče vložiti neposredno zoper dejanja, s katerimi naj bi se posegalo v ustavne pravice posameznika.

3. Pritožnik v ustavni pritožbi navaja, da so mu bile kršene človekove pravice s tem, ko naj bi Državno tožilstvo zavlačevalo z odločanjem o njegovi ovadbi in s tem povzročilo zastaranje kazenskega pregona. To, kar zatrjuje pritožnik, torej ne predstavlja kršitve s posamičnim aktom, temveč bi šlo lahko le za kršitve človekovih pravic z dejanji državnega tožilca. Po določbi drugega odstavka 157. člena Ustave odloča o zakonitosti posamičnih dejanj, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, pristojno sodišče v upravnem sporu. Šele zoper odločitve pristojnih sodišč v upravnem sporu je, ob izpolnjenih pogojih iz ZUstS, mogoče vložiti ustavno pritožbo. Pritožnik ni izkazal, da je pred vložitvijo ustavne pritožbe izkoristil sodno varstvo, predvideno v 157. členu Ustave. Zato je bilo treba njegovo ustavno pritožbo v delu, ki se nanaša na postopek tožilstva v zvezi z njegovo ovadbo, zavreči.

4. Iz pritožnikovih navedb in priloženih listin izhaja, da pritožnik izpodbija tudi sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 343/98 z dne 12. 11. 1998, s katerim je bila zavrnjena njegova pritožba zoper sklep sodišča prve stopnje o zavrženju njegove vloge. Po določbi prvega odstavka 52. člena ZUstS je treba ustavno pritožbo vložiti v 60 dneh od vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. Kot je razvidno iz listin, ki jih je Ustavnemu sodišču posredovalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je bil navedeni sklep pritožniku vročen dne 27. 11. 1998. Ustavna pritožba, vložena dne 10. 5. 1999, je torej prepozna.

5. Ker niso podane procesne predpostavke za obravnavanje ustavne pritožbe, jo je Ustavno sodišče zavrglo.

6. Senat Ustavnega sodišča je ta sklep sprejel na podlagi prve in druge alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Mirjam Škrk ter člana dr. Zvonko Fišer in dr. Ciril Ribičič.

Predsednica senata

dr. Mirjam Škrk


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
11. 5. 1999
Datum odločitve:
14. 3. 2001
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US20703

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser