Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14367 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-293/99
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2002:U.I.293.99
Akt:
Pravilnik o disciplinskem postopku Lovske družine Raka. 17. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 17. člena Pravilnika o disciplinskem postopku Lovske družine Raka se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker je Pravilnik o disciplinskem postopku Lovske družine Raka je interni akt, s katerim se urejajo notranja razmerja v Lovski družini Raka, Ustavno sodišče za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti ni pristojno.
Geslo:
Nepristojnost Ustavnega sodišča za presojo internega akta.
Odklonilno ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Pravna podlaga:
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 25. čl.
Opomba:

Polno besedilo:
U-I-293/99-7
7. 3. 2002


S K L E P


Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Draga Jeleniča iz Škocjana in Jožeta Opalka iz Rake na seji dne 7. marca 2002

sklenilo:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 17. člena Pravilnika o disciplinskem postopku Lovske družine Raka se zavrže.

Obrazložitev

1. Pobudnika navajata, da sta bila s sklepom disciplinske komisije izključena iz Lovske družine Raka brez možnosti zagovora. Izpodbijata 17. člen Pravilnika o disciplinskem postopku Lovske družine Raka, ki določa, da se obravnava lahko opravi tudi v odsotnosti disciplinskega obdolženca, če predsednik disciplinske komisije ugotovi, da je bilo vabilo vročeno. Izpodbijana določba naj bi bila v nasprotju z drugo alineo 29. člena Ustave, ki zagotavlja pravna jamstva v kazenskem postopku. Po mnenju pobudnikov je disciplinski postopek oblika kazenskega postopka. To naj bi dokazovala določba 26. člena izpodbijanega pravilnika, ki določa, da se disciplinski obdolženec spozna za krivega ali oprosti obtožbe, ravno tako kot v kazenskem postopku. Prepričana sta, da je Ustavno sodišče pristojno za presojo izpodbijanega pravilnika, ker naj bi bil to podzakonski akt, ki temelji na določbah Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (Uradni list RS, 25/76 in nasl. - v nadaljevanju ZVGLD) ter Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in nasl. - v nadaljevanju ZDru). Slednji naj bi izrecno zahteval organiziranost disciplinske odgovornosti v društvih. Pristojnost Ustavnega sodišča naj bi bila utemeljena tudi z dejstvom, da je pravica do obrambe osnovna človekova pravica, ki se izvaja neposredno na podlagi Ustave. Ustavnemu sodišču predlagata, naj pobudo sprejme in izpodbijano določbo razveljavi, ker je v nasprotju z 29. členom Ustave oziroma z določbami ZVGLD in ZDru.

2. Po 21. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče presoja skladnost zakonov z Ustavo ter skladnost drugih predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z Ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. Pravilnik o disciplinskem postopku Lovske družine Raka, katerega določbo izpodbijata pobudnika, je interni akt, s katerim se urejajo notranja razmerja v Lovski družini Raka. Ker ni predpisani splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, Ustavno sodišče za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti ni pristojno.

3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodniki Ribičič, Testen in Ude.
Sodnik Ude je dal odklonilno ločeno mnenje.


P r e d s e d n i c a
dr. Dragica Wedam-Lukić


U-I-293/99-
15. 3. 2002


Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Udeta 

 

Glasoval sem proti sklepu št. U-I-293/99 z dne 7. 3. 2002, s katerim je ustavno sodišče zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 17. člena Pravilnika o disciplinskem postopku Lovske družine Raka, češ da ta pravilnik ni akt za izvrševanje javnih pooblastil, temveč interni akt društva. Lovske družine v skladu s še vedno veljavnim Zakonom o varstvu, gojitvi in lovom divjadi ter opravljanju lovišč nesporno opravljajo javna pooblastila v smislu določbe drugega odstavka 121. člena Ustave RS. Tudi posamezni člani lovske družine opravljajo v tem okviru posle, ki jih je mogoče opredeliti kot javna pooblastila. Zaradi tega so po mojem mnenju tudi akti, ki opredeljujejo sprejem v članstvo, pa tudi prenehanje članstva v lovski družini, akti za izvrševanje javnih pooblastil. To velja tudi za Pravilnik o disciplinskem postopku lovske družine.


dr. Lojze Ude
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt društva
Vlagatelj:
Drago Jelenič, Škocjan
Datum vloge:
28. 12. 1999
Datum odločitve:
7. 3. 2002
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
OdlUS XI, 37
Dokument:
US21287

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser