Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-257/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2004:U.I.257.03
Akt:
Zahteva za oceno ustavnosti Odloka o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28 (Uradni list RS, št. 135/03)
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti Odloka o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (Uradni list RS, št. 135/03) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker skupina poslank in poslancev na podlagi druge alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču ni upravičena vložiti zahteve za oceno odloka, s katerim se razpiše zakonodajni referendum, je Ustavno sodišče zahtevo skupine poslank in poslancev za oceno ustavnosti Odloka zavrglo. To ne pomeni, da odloka, s katerim se razpiše zakonodajni referendum, ne bi bilo mogoče izpodbijati. Vendar se Ustavnemu sodišču v tem primeru ni bilo treba spuščati v vprašanja, kdo in pod kakšnimi pogoji bi lahko začel postopek oziroma vložil pobudo za začetek postopka ustavnosodne presoje.
Geslo:
1.2.51.3.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Tretjina poslancev.
1.3.4.6 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Vrste postopkov - Dopustnost referendumov in drugih posvetovanj.
1.3.4.6.51 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Vrste postopkov - Dopustnost referendumov in drugih posvetovanj - Predhodni referendum.
1.3.52.5.2 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V postopku za izvedbo referenduma - O ustavnosti zahteve za razpis referenduma.
1.4.51.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Položaj predlagatelja.
1.5.51.1.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve - Neupravičeni predlagatelj.
1.5.51.1.22 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Določitev načina izvršitve odločbe.
1.5.51.1.6 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Začasno zadržanje izpodbijanega akta.
1.6.2 - Ustavno sodstvo - Učinki - Določitev učinkov s strani sodišča.
Pravna podlaga:
Člen 25, 40.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
U-I-257/03-8
9. 1. 2004


SKLEP


Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo skupine poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana, na seji dne 9. januarja 2004

sklenilo:

1. Izvrševanje Odloka o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28 (Uradni list RS, št. 135/03) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

2. Odločitev iz prejšnje točke učinkuje od vročitve tega sklepa Republiški volilni komisiji.

Obrazložitev

A.

1. Predlagatelji izpodbijajo Odlok o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28 (v nadaljevanju OdZIOdlUS ali Odlok), ker naj bi bil v neskladju s prvim odstavkom 90. člena in s prvim odstavkom 63. člena Ustave.

2. Predlagajo, naj Ustavno sodišče, še preden začnejo teči roki za referendumska opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanega odloka, ker naj bi v nasprotnem primeru nastale težko popravljive škodljive posledice. Vsi postopki prinašajo materialne in vsebinske posledice. Vsi stroški naj bi se v primeru, da bi prišlo do razveljavitve Odloka, izkazali za nepotrebne in nastala bi materialna škoda, ki je tudi ne bi bilo mogoče nadomestiti. Če bi bil pred končno odločitvijo referendum že izveden, pa bi se morebitna odločitev Ustavnega sodišča o razveljavitvi Odloka ne mogla izvršiti, izida referenduma pa tudi ne bi bilo mogoče odpraviti.

3. Predsednik Državnega zbora v odgovoru na navedbe v zahtevi navaja, da je po njegovem mnenju predlog za začasno zadržanje utemeljen. Enakega mnenja je tudi Vlada. Skupina poslank in poslancev, predlagateljev razpisa referenduma, pa meni, da bi moralo Ustavno sodišče zahtevo za oceno Ustavnosti Odloka s predlogom za njegovo zadržanje zavreči.

B.

4. Drugi odstavek 90. člena Ustave določa, da mora Državni zbor razpisati referendum, če to zahteva Državni svet, trideset poslancev oziroma 40.000 volivcev. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in nasl. - v nadaljevanju ZRLI) daje v 16. členu pooblastilo Državnemu zboru, da v določenih primerih zahteva od Ustavnega sodišča, naj presodi, ali je vsebina zahteve za razpis referenduma v nasprotju z Ustavo oziroma ali bi z odložitvijo sprejetja ali uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona nastale protiustavne posledice. Če Ustavno sodišče ugotovi, da vsebina zahteve ni v neskladju z Ustavo oziroma, da ne bi nastale protiustavne posledice, mora Državni zbor najpozneje v sedmih dneh razpisati referendum. Ta njegova obveznost (torej obveznost vseh poslank in poslancev) izhaja ne le iz ZRLI, temveč že iz Ustave. Zato se je zastavilo vprašanje, ali je skupina poslank in poslancev na podlagi 23. člena ZUstS sploh legitimirana za vložitev zahteve oziroma ali bi izkazovala pravni interes na podlagi 24. člena ZUstS za vložitev pobude za oceno ustavnosti Odloka, s katerim se referendum razpisuje. V dosedanji ustavnosodni presoji se Ustavno sodišče s tem vprašanjem še ni srečalo in o njem še ni sprejelo stališča.

5. Če bi se izkazalo, da bi bil odgovor na zastavljeno vprašanje v prejšnji točki obrazložitve pozitiven, se zastavi vprašanje obsega presoje odloka, s katerim se razpiše referendum. Gre za vprašanje, ali predlagatelji lahko zahtevajo le presojo ustavnosti in zakonitosti odloka kot akta, s katerim se odredi izvedba predlaganega referenduma in določajo roki za njegovo izvedbo, ali pa lahko zahtevajo tudi presojo iz razlogov, zaradi katerih se presoja lahko zahteva na podlagi 16. člena ZRLI. Tudi glede navedenega vprašanja v okviru dosedanje ustavnosodne presoje Ustavno sodišče še ni sprejelo stališča.

6. Na obe vprašanji mora Ustavno sodišče odgovoriti pred sprejetjem končne odločitve o ustavnosti Odloka. Ustavno sodišče na navedeni vprašanji, ki zahtevata skrbno in pretehtano oceno in od katerih je odvisen nadaljnji postopek pred Ustavnim sodiščem, ni moglo odgovoriti do dne, ki je s III. točko Odloka določen za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma (9. 1. 2004).

7. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) določa v 39. členu, da sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev izpodbijanega predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Škodljive posledice, ki bi v obravnavanem primeru lahko nastale, bi bile v tem, da bi bilo treba naknadno poseči v že začeta referendumska opravila.

8. Začasno zadržanje izvrševanja Odloka pomeni odložitev izvrševanja pravice do referenduma. Zato je Ustavno sodišče pri odločanju tehtalo med morebitnimi škodljivimi posledicami, navedenimi v prejšnji točki obrazložitve, in posledicami, ki jih predstavlja odložitev pričetka izvedbe referenduma. Ocenilo je, da so posledice odložitve, ki traja kratek čas, manjše. Zato je sklenilo zadržati izvrševanje izpodbijanega odloka. Hkrati je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno in o njej odločilo najkasneje v 14 dneh. Ker so z 9. 1. 2004 začeli teči roki za referendumska opravila, je Ustavno sodišče odločilo, da začne zadržanje Odloka učinkovati z vročitvijo tega sklepa Republiški volilni komisiji.

C.

9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo s petimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Modrijan.


Predsednica
dr. Dragica Wedam LukićU-I-257/03-14
26. 1. 2004


SKLEP


Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo skupine poslank in poslancev Državnega zbora, na seji 26. januarja 2004

sklenilo:

1. Zahteva za oceno ustavnosti Odloka o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (Uradni list RS, št. 135/03) se zavrže.

2. Državni zbor naj določi nov dan razpisa naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28, od katerega začnejo teči roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, in dan glasovanja na referendumu.

3. Do uveljavitve akta, s katerim bo Državni zbor izvršil 2. točko izreka, se izvrševanje Odloka o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 zadrži.

4. Ta sklep začne učinkovati z dnem vročitve Državnemu zboru.

Obrazložitev

A.

1. Predlagatelji izpodbijajo Odlok o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28 (v nadaljevanju Odlok), ker naj bi bil v neskladju s prvim odstavkom 90. člena in s prvim odstavkom 63. člena Ustave. V dopolnitvi zahteve, ki jo je podpisal prvopodpisani poslanec, je predlagano, naj Ustavno sodišče presodi ustavnost izpodbijanega odloka tudi z vidika varstva človekovih pravic, kakor jih zagotavlja Ustava tudi na podlagi 13. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I - UZITUL).

2. Menijo, da sta za zakonodajni referendum po 90. členu Ustave bistvena dva elementa. Prvi je odločanje o vprašanju, ki se ureja z zakonom. Drugi pa je pravna obveznost sprejete odločitve za Državni zbor, kar pomeni, da morajo referendumske odločitve učinkovati, to je, povzročiti morajo pravne posledice.

Predlagatelji ocenjujejo, da je prvi element zakonodajnega referenduma izpolnjen, to pa ne velja za drugi element. Morebitna zavrnitev Zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02 (v nadaljevanju ZIOdlUS246/02) na referendumu naj ne bi povzročila nobenih pravnih posledic, ki bi zavezovale Državni zbor. Namen predlagateljev referenduma naj bi bil namreč v tem, da se ZIOdlUS246/02 zavrne in tako prepreči izdajanje dopolnilnih odločb. Ker pa mora Ministrstvo za notranje zadeve po sklepu Ustavnega sodišča št. U-II-3/03 z dne 22. 12. 2003 začeti z izdajanjem dopolnilnih odločb takoj, naj referendum ne bi imel pravnih posledic ne glede na njegov izid. Dopolnilne odločbe bi bile bodisi že izdane, čeprav Zakon še ne bi bil potrjen na referendumu, bodisi bi jih moralo Ministrstvo izdati, pa čeprav bi bil Zakon na referendumu zavrnjen. Zato predlagatelji menijo, da bi moralo Ustavno sodišče presoditi, "ali so za varstvo ustavnosti pomembnejši in zadostni razlogi, ki zahtevajo razpis referenduma, če ga zahteva zadostno število predlagateljev, pa čeprav to ne bo referendum z obveznimi učinki, ali pa je pomembnejše, da se spoštuje, da so referendumske odločitve izvedene glede tistih vprašanj, o katerih bo odločitev volivcev lahko ustvarila obvezne učinke, in da torej ne gre le za izražanje volje volivcev, temveč je ustavni namen uveljavitev odločitev oziroma prelitje le teh v obvezne odločitve oziroma imajo pravne posledice".

3. Predlagatelji menijo, da je mogoče pričakovati, da bo v javni razpravi v času do referenduma prišlo do izbruhov nestrpnosti oziroma da bo javna razprava pripomogla k nadaljnjemu vzpodbujanju neenakopravnosti in nestrpnosti, kar je izrecno prepovedano s prvim odstavkom 63. člena Ustave. Zatrjujejo, da je take predvidljive izbruhe nestrpnosti treba presojati v luči dejstva, da referendum ne bo imel nobenih pravnih učinkov. Zato naj bi bil Odlok v neskladju s prvim odstavkom 63. člena Ustave. Predlagatelji menijo, da bi v primeru, če bi referendum imel pravne učinke in bi bil zavezujoč, čeprav ob predvidljivi domnevi, da bo v postopku javne razprave prišlo do izbruhov nestrpnosti in vzpodbujanja k neenakopravnosti, ta domneva sama po sebi ne mogla pripeljati do sklepa, da je Odlok v neskladju z Ustavo.

4. Predsednik Državnega zbora na navedbe v zahtevi odgovarja, da je Državni Zbor sprejel izpodbijani odlok na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave ter na podlagi 16. in 22. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in nasl. - v nadaljevanju ZRLI) in na podlagi 108. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 -PoDZ-1). Meni, da sam Odlok kot akt Državnega zbora ni ne v materialnem ne v formalnem pogledu v neskladju z Ustavo. Meni pa, da je predlog za začasno zadržanje utemeljen. Podobnega mnenja je tudi Vlada.

5. Predlagatelji razpisa referenduma menijo, da bi moralo Ustavno sodišče zahtevo za oceno Ustavnosti Odloka s predlogom za njegovo zadržanje zavreči.

B.

6. Ustavno sodišče je že v sklepu št. U-I-257/03 z dne 9. 1. 2003 o začasnem zadržanju Odloka navedlo, da mora najprej odgovoriti na vprašanje, ali skupina poslank in poslancev sploh lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti oziroma zakonitosti Odloka na podlagi druge alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS). Da odlok, s katerim Državni zbor razpiše referendum, je predpis, pa je Ustavno sodišče že odločilo (odločba št. U-I-266/95 z dne 20. 11. 1995, Uradni list RS, št. 69/95 in OdlUS IV, 116).

7. Predlagatelji izpodbijajo Odlok, vendar po vsebini izpodbijajo ustavnost zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Ustava v 160. členu določa pristojnosti Ustavnega sodišča. Enako ureja njegove pristojnosti tudi 21. člen ZUstS. Pristojnosti niso navedene taksativno, temveč že Ustava dopušča, da Ustavno sodišče odloča tudi o drugih zadevah, ki so mu naložene z Ustavo ali z zakoni. Kadar so Ustavnemu sodišču naložene takšne posebne pristojnosti, akt, s katerim se mu naloži odločanje o neki zadevi, določa tudi, kdo, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko začne postopek ustavnosodne presoje.[1]

8. Ena od posebnih pristojnosti Ustavnega sodišča je določena s 16. členom ZRLI. Z njim je Ustavnemu sodišču naloženo, da odloča o zahtevi Državnega zbora za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis zakonodajnega referenduma oziroma o tem, ali bi zaradi odložitve oziroma zavrnitve uveljavitve zakona lahko nastale protiustavne posledice. ZRLI torej nalaga Ustavnemu sodišču posebno vrsto presoje, določa, kdaj se ta lahko zahteva, izrecno pa določa tudi upravičenega predlagatelja za začetek postopka presoje. V prvem odstavku 16. člena določa kot upravičenega predlagatelja Državni zbor. ZRLI določa tudi razloge, zaradi katerih se lahko zahteva ustavnosodna presoja. Nanje je Ustavno sodišče pri presoji vezano.

9. Gre torej za posebno zakonsko ureditev (lex specialis) v razmerju do 21. in 23. člena ZUstS oziroma za določbo, ki posebej za obravnavani primer ureja pristojnost Ustavnega sodišča, upravičenega predlagatelja in razloge izpodbijanja. Ker posebna ureditev izključuje uporabo splošne (lex specialis derogat legi generali), prvi odstavek 23. člena ZUstS ne daje pravne podlage skupini poslancev za vložitev zahteve za oceno ustavnosti Odloka, ker naj bi zaradi izvedbe referenduma nastale protiustavne posledice.

10. Razlaga, po kateri bi bilo omogočeno, da tretjina poslancev z izpodbijanjem odloka o razpisu referenduma doseže isto, kar se lahko doseže na podlagi zahteve iz 16. člena ZRLI, bi bila tudi v neskladju z drugim odstavkom 90. člena Ustave, po katerem Državni zbor mora razpisati referendum, če to zahteva Državni svet, trideset poslancev oziroma 40.000 volivcev. To njegovo obveznost za določen čas lahko odloži le presoja Ustavnega sodišča po 16. členu ZRLI. Če Ustavno sodišče ugotovi, da vsebina zahteve ni v neskladju z Ustavo oziroma da ne bi nastale protiustavne posledice, mora Državni zbor najpozneje v sedmih dneh razpisati referendum. Ta njegova obveznost izhaja že iz Ustave, zato bi zavračanje njene izpolnitve pomenilo kršitev drugega odstavka 90. člena Ustave. Posamezni poslanec ali skupina poslank in poslancev ima samo pravico predlagati Državnemu zboru, naj v skladu s 16. členom ZRLI vloži zahtevo. Če je Državni zbor ne vloži, ne more tega storiti skupina poslank in poslancev. Zato skupina poslank in poslancev tudi v zahtevi za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti odloka, s katerim se razpiše zakonodajni referendum, ne more uveljavljati protiustavnosti, ki bi jo lahko uveljavljal le Državni zbor na podlagi 16. člena ZRLI. Drugačna razlaga bi pomenila, da bi lahko skupina poslank in poslancev preprečila razpis zakonodajnega referenduma, ki ga Državni zbor mora razpisati.

11. Ker skupina poslank in poslancev na podlagi druge alineje prvega odstavka 23. člena ZUstS ni upravičena vložiti zahteve za oceno odloka, s katerim se razpiše zakonodajni referendum, je Ustavno sodišče zahtevo skupine poslank in poslancev za oceno ustavnosti Odloka zavrglo. To ne pomeni, da odloka, s katerim se razpiše zakonodajni referendum, ne bi bilo mogoče izpodbijati.

Vendar se Ustavnemu sodišču v tem primeru ni bilo treba spuščati v vprašanja, kdo in pod kakšnimi pogoji bi lahko začel postopek oziroma vložil pobudo za začetek postopka ustavnosodne presoje.

12. Ker je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo, se mu ni bilo treba opredeliti do tega, ali je bila dopolnitev zahteve glede na to, da jo je podpisal samo en poslanec, pravilno vložena.

13. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-257/03 začasno zadržalo izvrševanje Odloka, zato se opravila, potrebna za izvedbo referenduma, niso izvajala. V času zadržanja niso tekli roki za izvedbo posameznih opravil, zato III. točke Odloka, v kateri je bil določen dan, od katerega začnejo teči roki za posamezna referendumska opravila, in IV. točke Odloka, v kateri je bil določen dan glasovanja, ni več mogoče uporabiti za izvedbo referenduma. Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS Državnemu zboru naložilo, naj določi nov dan razpisa referenduma, od katerega začnejo teči roki (III. točka Odloka), ter nov dan glasovanja na referendumu (IV. točka Odloka). Do uveljavitve akta, s katerim bo Državni zbor določil nove roke, je Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje Odloka.

Zadržanje izvrševanja Odloka je potrebno, ker bi z začetkom učinkovanja tega sklepa prenehalo začasno zadržanje izvrševanja Odloka, ki pa ga iz prej navedenih razlogov ni mogoče izvrševati. C.

14. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.


Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić


Opomba:
[1]Tako na primer že Ustava določa v drugem odstavku 160. člena pristojnost za presojo skladnosti mednarodne pogodbe z Ustavo v postopku njene ratifikacije, določa pa tudi, kdo lahko začne postopek.
Vrsta zadeve:
referendum
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Skupina poslank in poslancev Državnega zbora
Datum vloge:
31. 12. 2003
Datum odločitve:
26. 1. 2004
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Uradni list RS, št. 2/2004, Uradni list RS, št. 8/2004 in OdlUS, XIII, 5
Dokument:
US23130

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser