Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-323/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.323.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št.

Pp-3178/02 z dne 10. 2. 2003 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Sežana št. P-422/2001 z dne 10. 1. 2002
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-3178/02 z dne 10. 2. 2003 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Sežana št. P-422/2001 z dne 10. 1. 2002 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-323/03 - 8

4. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 22. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št.

Pp-3178/02 z dne 10. 2. 2003 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Sežana št. P-422/2001 z dne 10. 1. 2002 se ne sprejme.

Obrazložitev

A.

1. Z odločbo o prekršku je bil pritožnik spoznan za odgovornega storitve prekrškov po sedmem odstavku 120. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in nasl. - v nadaljevanju ZVCP) in tretjem odstavku 127. člena ZVCP. Izrečena mu je bila denarna kazen. Senat za prekrške je pritožnikovo pritožbo zavrnil kot neutemeljeno in potrdil prvostopenjsko odločbo o prekršku.

2. Pritožnik zatrjuje kršitev 14., 21., 27., 34., 35. in 36. člena Ustave ter zmotno ugotovljeno dejansko stanje. Policisti naj bi neutemeljeno vstopili v pritožnikovo stanovanje in na podlagi neutemeljenih sumov zahtevali izročitev vozniškega dovoljenja, prav tako naj bi pritožniku brez kakršnegakoli suma odredili pregled krvi zaradi vsebnosti opojnih substanc oziroma mamil.

B.

3. Kolikor se pritožnikove navedbe nanašajo na nepravilno uporabo prava ter zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, mu je treba pojasniti, da Ustavno sodišče ni instančno sodišče, ki bi presojalo, ali je bilo v postopku o prekršku pravilno ugotovljeno dejansko stanje in pravilno uporabljeno materialno ali procesno pravo. Ta presoja je zaupana organom za postopek o prekršku, ki odločajo v skladu z Ustavo in zakoni. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se Ustavno sodišče omeji na presojo, ali so bile z izpodbijanimi odločbami kršene človekove pravice. Tega pritožnik ne izkaže.

4. Vsebinska obravnava pritožnikovega očitka kršitve 35. člena (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) in 36. člena (nedotakljivost stanovanja) Ustave ni bila mogoča. Po določbi prvega odstavka 51. člena ZUstS je eden od pogojev za dopustnost ustavne pritožbe tudi ta, da so zoper izpodbijani akt izčrpana vsa pravna sredstva, kar ne pomeni le, da mora pritožnik že pred vložitvijo ustavne pritožbe vložiti vsa dopustna pravna sredstva, temveč tudi, da mora pravna sredstva izčrpati po vsebini. To pomeni, da mora že v teh pravnih sredstvih uveljavljati tiste kršitve, na katere se nato sklicuje v ustavni pritožbi (tako npr. v odločbi št. Up-41/96 z dne 25. 4. 1996, OdlUS V, 69). Iz pritožbe zoper prvostopenjsko odločbo o prekršku z dne 15. 3. 2002 je razvidno, da očitka glede kršitve varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic ter nedotakljivosti stanovanja pritožnik v pritožbi ni uveljavljal. Zato tudi ni bilo mogoče upoštevati navedb pritožnika, s katerimi očita kršitev 35. in 36. člena Ustave. To pomeni, da ni podana procesna predpostavka vsebinskega izčrpanja pravnih sredstev za obravnavanje tega očitka v postopku z ustavno pritožbo.

5. Pritožnik ni izkazal, v čem naj bi bila kršitev pravic iz 21., 27. in 34. člena Ustave, zato jih Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti.

6. Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

C.

7. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednik senata

dr. Zvonko Fišer


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
9. 5. 2003
Datum odločitve:
4. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24241

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser