Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-389/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.389.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št.

Pp-7787/01 z dne 27. 6. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Trebnjem št. P-1469/00 z dne 28. 8. 2001 ter zoper odločbo Senata za prekrške št. IOK-107/2002 z dne 14. 11. 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št.

Pp-1189/03 z dne 12. 3. 2003 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Trebnjem št. P-1469/00 z dne 16. 1. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-7787/01 z dne 27. 6. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Trebnjem št. P-1469/00 z dne 28. 8. 2001 ter zoper odločbo Senata za prekrške št. IOK-107/2002 z dne 14. 11. 2002 se zavrže. Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-1189/03 z dne 12. 3. 2003 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Trebnjem št. P-1469/00 z dne 16. 1. 2003 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ker je bila ustavna pritožba vložena po preteku 60 dnevnega roka, jo je bilo potrebno v tem delu zavreči, saj si pritožnik z vložitvijo predloga za obnovo postopka roka za vložitev ustavne pritožbe ne more podaljšati.

Ker z ustavno pritožbo očitno niso bile kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, kot to zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe v tem delu ni sprejelo v obravnavo.


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.

1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 15, 22, Ustava [URS]

Člen 55.1.1, 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-389/03 - 8

4. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 22. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št.

Pp-7787/01 z dne 27. 6. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Trebnjem št. P-1469/00 z dne 28. 8. 2001 ter zoper odločbo Senata za prekrške št. IOK-107/2002 z dne 14. 11. 2002 se zavrže.

2. Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št.

Pp-1189/03 z dne 12. 3. 2003 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Trebnjem št. P-1469/00 z dne 16. 1. 2003 se ne sprejme.

Obrazložitev

A.

1. S pravnomočno odločbo o prekršku je bil pritožnik spoznan za odgovornega storitve prekrška po sedmem odstavku 120. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in nasl. - ZVCP). Izrečeni sta mu bili denarna kazen in stranska kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Pritožnik izpodbija tudi pravnomočno odločbo, s katero je bila njegova zahteva za izredno omilitev kazni zavrnjena, ter pravnomočno odločbo, s katero je bila zavržena njegova zahteva za obnovo postopka.

2. V ustavni pritožbi pritožnik zatrjuje zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, napačno uporabo prava ter kršitvi 15. in 22. člena Ustave. Navaja, da odločba o prekršku temelji izključno na izpovedi policista, saj pritožnikovih navedb in pojasnil sodnica sploh ni upoštevala in ga je s tem postavila v neenak položaj. V postopku preizkusa z alkotestom naj bi prišlo do grobih kršitev, ko mu ni bila dana možnost ugovora na zapisnik. Poleg tega ga policist ni opozoril na posledice odklonitve podpisa. Ustavnemu sodišču predlaga, naj razveljavi odločbo Sodnika za prekrške v Trebnjem v delu, ki se nanaša na izrečen ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ter ga nadomesti z izrekom kazenskih točk.

B. Ž I.

3. Pritožnik je dne 6. 6. 2003 vložil ustavno pritožbo zoper vse odločbe, navedene v izreku. Po prvem odstavku 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se ustavna pritožba vloži v 60 dneh od vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba.

4. Po podatkih, ki jih je Ustavnemu sodišču posredoval Sodnik za prekrške v Trebnjem, izhaja, da je bila pritožniku pravnomočna odločba o prekršku (odločba Senata za prekrške št.

Pp-7787/01 z dne 27. 6. 2002) vročena dne 12. 9. 2002, odločba o zavrnitvi zahteve za izredno omilitev kazni (odločba Senata za prekrške št. IOK-107/2002 z dne 14. 11. 2002) pa mu je bila vročena dne 19. 12. 2002. Rok za ustavno pritožbo zoper pravnomočno odločbo o prekršku je začel teči dne 13. 9. 2002, za vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno odločbo o zavrnitvi zahteve za izredno omilitev kazni pa dne 20. 12. 2002. S predlogom za obnovo postopka se rok za vložitev ustavne pritožbe ne podaljša. Ustavna pritožba, vložena dne 6.

6. 2003, je torej prepozna, zato jo je Ustavno sodišče v tem delu zavrglo (1. točka izreka).

B. Ž II.

5. Za obravnavo ustavne pritožbe zoper odločitve o obnovi postopka o prekršku so izpolnjene procesne predpostavke.

Ustavno sodišče ne more upoštevati navedb pritožnika o zmotno in nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju ter napačni uporabi prava. Ustavno sodišče namreč ni instanca organom, ki odločajo v postopku o prekršku, in v postopku z ustavno pritožbo navedenih nepravilnosti ne presoja samih po sebi. Skladno s prvim odstavkom 50. člena ZUstS Ustavno sodišče preizkusi ustavno pritožbo le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Takšnih kršitev v postopku odločanja o dovoljenosti obnove postopka pa pritožnik z navedbami v ustavni pritožbi ne izkaže.

6. Pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave), ki je na področju sodnih postopkov poseben izraz načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave), je procesno pravno jamstvo, ki bi lahko bilo kršeno, če sodišče svoje odločitve ne bi obrazložilo, če bi samovoljno odločilo drugače, kot odloča sicer, ali če bi ob uporabi zakona zavzelo stališče, ki bi bilo v neskladju z Ustavo. Tega izpodbijanima odločbama ni mogoče očitati, pritožnik pa tovrstnih kršitev tudi ni z ničimer izkazal. Tako prvostopenjski kot drugostopenjski organ sta štela, da niso izpolnjeni pogoji za obnovo postopka o prekršku, in svojo odločitev tudi obrazložila. Njunih presoj ni mogoče oceniti kot nerazumnih ali arbitrarnih oziroma očitno napačnih.

7. Pritožnikovega očitka o kršitvi 15. člena Ustave v okviru postopka z ustavno pritožbo ni mogoče ocenjevati. V postopku z ustavno pritožbo Ustavno sodišče presoja le morebitne kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Navedena določba pa ne zadeva posameznih človekovih pravic.

8. Ker z izpodbijanima odločbama očitno niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe v tem delu ni sprejelo v obravnavo (2. točka izreka).

C.

9. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje prvega odstavka ter prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednik senata

dr. Zvonko Fišer


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
6. 6. 2003
Datum odločitve:
4. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24249

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser