Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-737/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.737.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper:

- odločbo Senata za prekrške št. Pp-5609/03 z dne 25. 3. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-1812/03 z dne 11. 6. 2003 in

- sklep Vrhovnega sodišča št. IV Ips 35/2004 z dne 3. 6. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper: - odločbo Senata za prekrške št. Pp-5609/03 z dne 25. 3. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-1812/03 z dne 11. 6. 2003 in - sklep Vrhovnega sodišča št. IV Ips 35/2004 z dne 3. 6. 2004 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker je bila ustavna pritožba vložena po izteku 60. dnevnega roka, jo je Ustavno sodišče kot prepozno zavrglo.


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-737/04-6

4. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 22. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper:

- odločbo Senata za prekrške št. Pp-5609/03 z dne 25. 3. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-1812/03 z dne 11. 6. 2003 in

- sklep Vrhovnega sodišča št. IV Ips 35/2004 z dne 3. 6. 2004 se zavrže.

Obrazložitev

1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper pravnomočno odločbo o prekršku, s katero je bil spoznan za odgovornega storitve prekrška po točki č) petega odstavka 28. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in nasl. - ZVCP). Izrečena mu je bila denarna kazen in stranska kazen treh kazenskih točk. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo tudi zoper sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je bila zavržena njegova zahteva za sodno varstvo.

2. Po prvem odstavku 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se ustavna pritožba vloži v 60 dneh od vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba.

3. Iz podpisane povratnice Sodnika za prekrške Maribor izhaja, da je pritožnik izpodbijani sklep Vrhovnega sodišča prejel dne 7. 7. 2004. Ker je očitno, da je ustavna pritožba vložena prepozno, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo kot prepozno zavrglo.

4. Pritožnik izpodbija tudi pravnomočno odločbo o prekršku. Z vložitvijo nedopustnega pravnega sredstva, to je zahteve za sodno varstvo, si pritožnik roka za vložitev ustavne pritožbe zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-5609/03 ne more varovati. Iz ustavne pritožbe izhaja, da je pritožnik dne 28. 5. 2004 vložil zahtevo za sodno varstvo, iz česar je mogoče sklepati, da je bila izpodbijana odločba Senata za prekrške najkasneje tega dne vročena pritožniku. Ustavna pritožba, vložena 8. 11. 2004, je torej očitno vložena po poteku roka 60 dni, zato jo je Ustavno sodišče tudi v tem delu kot prepozno zavrglo.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 popr.) v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednik senata

dr. Zvonko Fišer


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
8. 11. 2004
Datum odločitve:
4. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24251

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser