Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-733/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.733.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št.

EKT-VDP-114/04 z dne 10. 8. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. EKT-vd 4/04 z dne 14. 6. 2004

Ustavna pritožba A. A. zoper:

- odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. P-1316/03 z dne 12. 5. 2004 in

- poziv Upravne enote Ormož št. 22613-102/2004 z dne 20. 10. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. EKT-VDP-114/04 z dne 10. 8. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. EKT-vd 4/04 z dne 14. 6. 2004 se ne sprejme. Ustavna pritožba A. A. zoper: - odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. P-1316/03 z dne 12. 5. 2004 in - poziv Upravne enote Ormož št. 22613-102/2004 z dne 20. 10. 2004 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker so sodnika za prekrške in Senat za prekrške del sodne oblasti, je bilo pritožniku sodno varstvo v postopku o prekršku zagotovljeno. Zato kršitev pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave očitno ni podana. Navedene kršitve pa pritožnik tudi ne more utemeljevati s tem, da zoper izrečeno sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni dopustno vložiti izrednega pravnega sredstva.

Pritožba je redno pravno sredstvo proti odločbi sodišča prve stopnje in več od tega 25. člen Ustave ne zagotavlja. Ta pravica zato ni kršena, če odločba Senata za prekrške kot drugostopenjskega organa ne vsebuje pouka o pravnem sredstvu.

Ker pritožnik zoper prvostopenjsko odločbo sodnika za prekrške in zoper poziv upravne enote ni izkazal izčrpanosti pritožbe kot rednega pravnega sredstva, ni podana procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo v tem delu zavrglo.


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .

1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

5.3.13 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31).

5.3.13.3 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Dvostopenjska sodna pristojnost (25).
Pravna podlaga:
Člen 23.1, 25, Ustava [URS]

Člen 55.2.1, 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-733/04-5

4. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. Ž. na seji senata dne 22. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št.

EKT-VDP-114/04 z dne 10. 8. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. EKT-vd 4/04 z dne 14. 6. 2004 se ne sprejme.

2. Ustavna pritožba A. A. zoper:

- odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. P-1316/03 z dne 12. 5. 2004 in

- poziv Upravne enote Ormož št. 22613-102/2004 z dne 20. 10. 2004

se zavrže.

Obrazložitev

A.

1. Z izpodbijano odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. EKT-vd 4/04 z dne 14. 6. 2004 je bilo pritožniku na podlagi dveh pravnomočnih odločb o prekršku izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je pritožnik kot voznik začetnik v času dveh let od pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornega vozila B kategorije presegel sedem kazenskih točk oziroma dosegel skupaj devet kazenskih točk. Senat za prekrške je z izpodbijano odločbo št.

EKT-VDP-114/04 z dne 10. 8. 2004 pritožnikovo pritožbo zavrnil kot neutemeljeno.

2. Z odločbo Senata za prekrške naj bi bili pritožniku kršeni pravici do sodnega varstva in do poštenega sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave ter pravica do pritožbe iz 25. člena Ustave. Pravica do sodnega varstva naj bi bila pritožniku kršena zato, ker zoper izrečeno sankcijo ni mogoče vložiti izrednega pravnega sredstva. Pravica do poštenega sojenja naj bi mu bila kršena s tem, ker naj iz odločbe Senata za prekrške ne bi bili razvidni dokazi, da je očitane prekrške sploh storil. Kršitev pravice do pritožbe pritožnik utemelji z navedbo, da odločba Senata za prekrške ni vsebovala pravnega pouka. Pritožnik še navede, da je izrečena stranska kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja nezakonita in neustavna ter da mu vozniškega dovoljenja, ki je vezano na njegovo identiteto, ne more nihče vzeti.

3. Pritožnik s tipizirano ustavno pritožbo izpodbija tudi prvostopenjsko odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. P-1316/03 z dne 12. 5. 2004, s katero sta mu bili zaradi storitve cestnoprometnega prekrška izrečeni denarna kazen in stranska kazen osmih kazenskih točk. V zvezi s slednjo zatrjuje zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, kršitev 2. člena Ustave, kršitev pravice do sodnega varstva in do poštenega sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave ter kršitev 66. člena Ustave.

4. Pritožnik izpodbija tudi poziv Upravne enote, s katerim ga je ta pozvala, naj ji izroči neveljavno vozniško dovoljenje.

B. - I.

5. Očitki pritožnika, s katerimi zatrjuje kršitve človekovih pravic v zvezi z odločbo Senata za prekrške, niso utemeljeni.

6. V prvem odstavku 23. člena Ustava določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Ustavno sodišče je že zavzelo stališče, da so sodniki za prekrške in Senat za prekrške del sodne oblasti (glej odločbo št. U-I- 117/93 z dne 2. 2. 1995, Uradni list RS, št. 13/95 in OdlUS IV, 10). Glede na navedeno je bilo pritožniku v postopku o prekršku sodno varstvo zagotovljeno.

7. Prav tako so neutemeljeni očitki pritožnika, da mu je bila tudi s tem, ker zoper odločbo o izrečeni sankciji prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni mogoče vložiti izrednega pravnega sredstva, kršena pravica do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Ustavna pravica do sodnega varstva ne pomeni, da bi morala biti zagotovljena izredna pravna sredstva v vseh primerih, ko sodišča odločajo o posameznikovih pravicah ter dolžnostih. Omejitev vložitve izrednega pravnega sredstva pa ne predstavlja kršitve pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave (tako Ustavno sodišče že v odločbi št. Up-58/95 z dne 20. 11. 1997, OdlUS VI, 196). Zato za kršitev pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave očitno ne gre.

8. Prav tako pritožniku z odločbo Senata za prekrške ni bila kršena pravica do poštenega sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Iz izpodbijane odločbe Senata za prekrške je namreč razvidno, da sta bili podlaga za izrečeno sankcijo pravnomočni odločbi Sodnika za prekrške Ormož, zato so pritožnikovi očitki zatrjevane kršitve tudi v tem delu neutemeljeni. Kolikor pritožnik meni, da je do kršitev prišlo že v postopkih, v katerih sta bili izdani prvostopenjski odločbi Sodnika za prekrške Ormož št. P-1316/03 in št. P- 1946/03, jih je imel možnost uveljavljati že v rednih pravnih sredstvih, česar pa ni storil.

9. Pritožnik s trditvijo, da odločba Senata za prekrške ni vsebovala pravnega pouka, zatrjuje kršitev človekove pravice iz 25. člena Ustave. Po tej določbi je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Očitek pritožnika z vidika zatrjevane kršitve 25. člena Ustave ne more biti upošteven. Ustavno sodišče je že v sklepu št. Up-115/95 z dne 24. 4. 1996 (OdlUS V, 80) sprejelo stališče, da je pritožba redno pravno sredstvo proti odločbi sodišča prve stopnje in da več 25. člen Ustave ne zagotavlja.

Pravico do pritožbe zoper prvostopenjsko odločbo je pritožnik imel in jo je tudi izkoristil. O pritožnikovi pritožbi je Senat za prekrške tudi odločil. Navedeno pomeni, da je bila pritožniku pravica do pravnega sredstva zagotovljena in da za kršitev 25. člena Ustave očitno ne gre.

10. Pritožnik še navaja, da mu vozniškega dovoljenja ne sme in ne more nihče odvzeti, ker je vezan na identiteto posameznika, ter da je izrečena stranska kazen nezakonita in neustavna. V zvezi s tem se Ustavno sodišče sklicuje na svojo odločbo št.

U-I-213/98 z dne 16. 3. 2000 (Uradni list RS, št. 39/2000 in OdlUS IX, 58), v kateri je ugotovilo, da izpodbijane določbe ZVCP, ki določajo to sankcijo in omogočajo njeno izrekanje v postopku o prekršku, v tem pogledu niso v neskladju z Ustavo.

11. Ker z izpodbijano odločbo niso kršene človekove pravice, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

B. - II.

12. Ustavna pritožba zoper odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. P-1316/03 z dne 12. 5. 2004 in zoper poziv upravne enote ni dopustna.

13. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva.

14. Ker v primeru izpodbijanih aktov niso izčrpana niti redna pravna sredstva (pritožba zoper prvostopenjsko odločbo in pritožba zoper poziv), za obravnavanje ustavne pritožbe niso izpolnjene procesne predpostavke. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo v tem delu zavrglo.

C.

15. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena in druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednik senata

dr. Zvonko Fišer


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
4. 11. 2004
Datum odločitve:
4. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24252

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser