Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-173/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.173.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1790/2003 z dne 25. 11. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1790/2003 z dne 25. 11. 2003 se ne sprejme. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
Evidenčni stavek:
Odločitev v tem sporu zaradi motenja posesti ne predstavlja hujših posledic za pritožnika, prav tako pa od odločitve Ustavnega sodišča ne bi bilo pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
Pravna podlaga:
Člen 34.1, 49, 55.2.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-173/04-4

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B. B., odvetnik na Z., na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1790/2003 z dne 25. 11. 2003 se ne sprejme.

2. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.

Obrazložitev

1. V sporu zaradi motenja posesti sta sodišči prve in druge stopnje ugotovili, da je pritožnik (tedaj toženec) motil posest tožnice s tem, da je v stanovanju odstranil določeno vodovodno inštalacijo. Zato sta odločili, da je toženec dolžan ponovno namestiti pipe v kopalnici tako, da bo omogočena nemotena raba kopalne kadi. Tožencu sta prepovedali tudi nadaljnja motilna dejanja. V ustavni pritožbi pritožnik navaja, da so sodišča ugodila zahtevku, za katerega tožnica sploh ni imela pravnega interesa. Meni, da je odločitev nesmiselna - če namreč sodišče ugotavlja, da je odstranil le vodovodno pipo, naj iz tega ne bi moglo slediti, da je oviral posest kopalne kadi. Poudarja, da je tožnica ravnala samovoljno, ker je v stanovanje naselila svojega novega partnerja. Zaradi tega naj bi prihajalo do nasilja. Meni, da je nezakonita tudi odločitev o pravdnih stroških, saj bi mu morali biti delno priznani - glede na to, da tožnica ni v celoti uspela z zahtevkom. Zatrjuje kršitev pravice do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave, pravice do zasebnosti po 35. členu Ustave, pravice do nedotakljivosti stanovanja po 36. členu Ustave, pravice do sodnega varstva po 23. členu Ustave ter pravice do pravnega sredstva po 25. členu Ustave. Predlaga še povrnitev stroškov ustavne pritožbe.

2. V skladu z drugo alinejo drugega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja in če kršitev človekove pravice ali temeljne svoboščine ni imela pomembnejših posledic za pritožnika. V obravnavani zadevi gre za tak primer, saj sta izpolnjena oba pogoja.

3. Odločitev sodišč (tudi če bi bile z njo kršene človekove pravice - glede tega se Ustavnemu sodišču ni treba opredeljevati) ne more povzročiti pomembnejših posledic za pritožnika. Obveznost, ki jo tožencu nalaga sodišče (da ponovno namesti odstranjeno vodovodno pipo v kopalnici), standardu pomembnejših posledic očitno ne ustreza. Pritožnik je imel možnost, da sodno varstvo uveljavlja pred sodišči dveh stopenj, ne gre pa za zadevo, ki bi zanj lahko imela takšen pomen, da bi to upravičevalo presojo pred Ustavnim sodiščem kot najvišjim organom sodne oblasti za varstvo ustavnosti in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.

4. Prav tako od odločitve Ustavnega sodišča v obravnavanem primeru ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.

Treba je upoštevati, da od Ustavnega sodišča glede na to, da je njegova pristojnost v postopku ustavne pritožbe omejena na presojo kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin (prvi odstavek 50. člen ZUstS), ni mogoče pričakovati rešitve vseh pomembnih pravnih vprašanj, pač pa le pravnih vprašanj ustavnopravnega pomena. Takšnih vprašanj pa v obravnavani zadevi ni.

5. Po 34. členu ZUstS vsak udeleženec nosi svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Za drugačno odločitev v tej zadevi ni bilo razloga, zato je Ustavno sodišče o predlogu za povrnitev stroškov odločilo, kot izhaja iz druge točke izreka tega sklepa.

6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje drugega odstavka 55. člena ter prvega odstavka 34. člena v zvezi z 49. členom ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
8. 3. 2004
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24268

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser