Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-817/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.817.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 545/2002 z dne 11. 9. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 545/2002 z dne 11. 9. 2003 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ker z izpodbijanim sklepom očitno niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-817/03-6

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 545/2002 z dne 11. 9. 2003 se ne sprejme.

Obrazložitev

A.

1. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je bila njegova revizija zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 1147/2001 z dne 5. 6. 2002 zavržena.

2. V ustavni pritožbi pritožnik navaja, da je bil spor začet v letu 1997, zaradi česar je po njegovem mnenju tedaj imel v skladu z določbami Zakona o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77 in nasl. - ZPP/77) zagotovljeno pravno sredstvo - revizijo. Zato meni, da mu je z izpodbijanim sklepom bila možnost uporabe tega pravnega sredstva odvzeta. S temi navedbami zatrjuje kršitev 22. in 25. člena Ustave.

B.

3. Predmet izpodbijanega sklepa je procesna odločitev o dopustnosti revizije. Pritožnikov argument, da mu je Vrhovno sodišče z izpodbijanim sklepom odvzelo pravico do pravnega sredstva, je očitno neutemeljen. Ustavno sodišče je namreč že zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 498. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. - v nadaljevanju ZPP), ki je postrožil pogoje za dopustnost revizije. ZPP se namreč glede tega vprašanja po prehodni določbi prvega odstavka 498. člena ZPP uporablja tudi glede postopkov, ki so se začeli še pred njegovo uveljavitvijo (Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-21/02 z dne 12. 9. 2002, Uradni list, RS, št. 83/02 in OdlUS XI/2,166). Pri tem je treba pojasniti, da pravica do revizije nastane šele po pravnomočnosti odločbe sodišča druge stopnje in ne, kot zmotno misli pritožnik, z dnevom začetka pravde. Iz ustavni pritožbi priloženega izpodbijanega sklepa Vrhovnega sodišča pa je tudi razvidno, da je bila sodba Okrajnega sodišča v Celju št. P 1412/97 izdana dne 29. 11. 2000, to je več kot eno leto po začetku veljavnosti ZPP, ki v drugem odstavku 367. člena revizijo dovoljuje, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 1.000.000 SIT.

4. Ker z izpodbijanim sklepom očitno niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

C.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
22. 12. 2003
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24272

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser