Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-703/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.703.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1193/2004 z dne 6. 8. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 902/2001 z dne 16. 7. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1193/2004 z dne 6. 8. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 902/2001 z dne 16. 7. 2004 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Tudi če bi Ustavno sodišče ugodilo pritožnikovi ustavni pritožbi in razveljavilo izpodbijana sklepa, za pritožnika to ne bi pomenilo nobene pravne koristi, saj se njegov pravni položaj ne bi mogel več izboljšati. Pritožnik torej nima pravnega interesa za ustavno pritožbo, zato je ta nedopustna.

Zaradi neizčrpanja pravnih sredstev ustavna pritožba tudi ni dopustna v tistem delu, v katerem pritožnik uveljavlja kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.

1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 50.1, 55.1, 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-703/04-5

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. A. iz Ž. na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1193/2004 z dne 6. 8. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 902/2001 z dne 16. 7. 2004 se zavrže.

Obrazložitev

A.

1. V pravdnem postopku zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otroka in določitve preživnine je sodišče prve stopnje zavrnilo pritožnikov predlog za izdajo začasne odredbe, s katero bi se toženi stranki, otrokovi materi, naložilo, naj izroči mladoletno hčerko pravdnih strank pritožniku, da preživi z njim poletne počitnice od dne 16. 7. 2004 do dne 31. 7. 2004. Višje sodišče je zavrnilo pritožnikovo pritožbo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

2. Z ustavno pritožbo pritožnik izpodbija sklepa sodišč prve in druge stopnje in zatrjuje, da so mu bile z njima kršene pravica do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena, pravica do sodnega varstva iz 23. člena Ustave ter pravice in dolžnosti staršev iz 54. člena Ustave. Zatrjuje tudi, da odločanje sodišča po roku, v katerem izpolnitev zahtevane pravice ni več možna, krši njegovo pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (23. člen Ustave).

B.

3. Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora izkazati pravni interes: kot verjetno mora izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne more doseči. Pravni interes mora biti izkazan tudi za vložitev ustavne pritožbe.

Pritožnik z ustavno pritožbo, vloženo dne 18. 10. 2004, izpodbija sklepa, s katerima je bil zavrnjen njegov predlog za izdajo začasne odredbe, ki se nanaša na preživljanje počitnic njegove hčerke od dne 16. 7. 2004 do dne 31. 7. 2004.

Pritožnik ne izkaže, kako bi se njegov pravni položaj izboljšal, če bi Ustavno sodišče v svoji odločbi ugotovilo, da so bile pritožniku z izpodbijanima sklepoma kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Pritožnik torej ni izkazal pravnega interesa za ustavno pritožbo, zato je ta nedopustna.

4. Pritožnik zatrjuje tudi, da mu je bila z izpodbijanima sklepoma kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Ker je sodni postopek, v katerem naj bi bila kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja po 23. členu Ustave, že končan, kršitve te pravice v tem postopku ni več mogoče odpraviti. Povračilo morebitne škode, ki bi bila storjena s kršitvijo ustavnih pravic, lahko prizadeta stranka zahteva v postopku pred pristojnim sodiščem (26. člen Ustave). Ker navedene oblike pravnega varstva pritožnik ni izčrpal, ustavna pritožba prav tako ni dopustna.

5. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.

C.

6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ter druge alineje prvega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. V delu, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, se je za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo izrekel sodnik dr. Ciril Ribičič. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
19. 10. 2004
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24287

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser