Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-498/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.498.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št.

I Cp 370/2003 z dne 9. 3. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Postojni št. P 113/2001 z dne 10. 1. 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št.

I Cp 370/2003 z dne 9. 3. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Postojni št. P 113/2001 z dne 10. 1. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 370/2003 z dne 9. 3. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Postojni št. P 113/2001 z dne 10. 1. 2003 se v delu, ki se nanaša na zavrženje revizije, zavrže. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 370/2003 z dne 9. 3. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Postojni št. P 113/2001 z dne 10. 1. 2003 se v delu, ki se nanaša na zavrženje predloga za obnovo postopka, ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pritožnik ni izkazal, da je zoper odločitev o zavrženju revizije izčrpal vsa pravna sredstva, zato je Ustavno sodišče njegovo ustavno pritožbo v tem delu zavrglo. V delu, ki se nanaša na zavrženje obnove, je ustavna pritožba neutemeljena.

Pritožnik sicer zatrjuje kršitev ustavnih pravic iz prvega odstavka 14. člena in 22. člena Ustave, vendar svojih trditev o navedenih kršitvah ne utemelji. Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe v tem delu ni sprejelo v obravnavo.


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.

1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

5.2.1 - Temeljne pravice - Enakost (14.2) - Področje sklicevanja (14.1).

5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
Pravna podlaga:
Člen 14.1, 22, Ustava [URS]

Člen 55.1.2, 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-498/04-5

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 370/2003 z dne 9. 3. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Postojni št. P 113/2001 z dne 10. 1. 2003 se v delu, ki se nanaša na zavrženje revizije, zavrže.

2. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 370/2003 z dne 9. 3. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Postojni št. P 113/2001 z dne 10. 1. 2003 se v delu, ki se nanaša na zavrženje predloga za obnovo postopka, ne sprejme.

Obrazložitev

A.

1. Sodišče prve stopnje je v pravdnem postopku vzdržalo v veljavi sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine in pritožniku naložilo plačilo 946.147,60 SIT, zavrnilo pa njegov predlog za oprostitev plačila sodnih taks. Višje sodišča je zavrnilo njegovo pritožbo zoper odločitev sodišča prve stopnje. Zoper to odločitev Višjega sodišča je pritožnik vložil revizijo ter predlog za obnovo postopka, ki ju je sodišče prve stopnje zavrglo. Zoper prvostopenjski sklep o zavrženju revizije in predloga za obnovo je pritožnik vložil pritožbo, ki jo je Višje sodišče zavrnilo.

2. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sklepa sodišč prve in druge stopnje o zavrženju revizije in predloga za obnovo.

Zatrjuje kršitev pravice do enakosti pred zakonom iz prvega odstavka 14. člena Ustave, pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave in načela pravne države iz 2. člena Ustave. Navedene kršitve vidi pritožnik v tem, da sta v sporu uspeli "močnejši" banka in zavarovalnica, kljub temu, da sta kršili pogodbe in pogoje, ki sta jih sami napisali.

B.

3. Ustavna pritožba je v delu, ki se nanaša na odločitev o zavrženju revizije, nedopustna. Na podlagi določbe tretjega odstavka 384. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. - ZPP) je zoper sklep, s katerim je sodišče druge stopnje potrdilo sklep sodišča prve stopnje, da se revizija zavrže, vselej dovoljena revizija. Pritožnik ni izkazal, da je zoper odločitev o zavrženju revizije izčrpal vsa pravna sredstva, zato je Ustavno sodišče njegovo ustavno pritožbo v tem delu zavrglo.

4. V delu, ki se nanaša na zavrženje predloga za obnovo postopka, je ustavna pritožba neutemeljena. Pritožnik sicer zatrjuje kršitev ustavnih pravic iz prvega odstavka 14. člena in 22. člena Ustave, vendar svojih trditev o navedenih kršitvah ne utemelji. Ustavno pritožbo utemeljuje z očitki, ki se nanašajo na vsebinsko odločitev v sporu, in izraža nezadovoljstvo in nestrinjanje s tem, da v sporu ni uspel on, temveč nasprotna stranka. Vsebina izpodbijanega sklepa je le procesna odločitev o zavrženju obnove, zato s temi očitki pritožnik obravnavane ustavne pritožbe ne more utemeljiti.

Ustavne pritožbe pa tudi ne more utemeljiti s sklicevanjem na 2. člen Ustave, saj ta ustavna določba ne ureja človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe v tem delu ni sprejelo v obravnavo.

C.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka in prve alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
13. 7. 2004
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24288

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser