Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-91/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.91.03
Akt:
Ustavna pritožba dr. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1461/2001 z dne 22. 1. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba dr. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1461/2001 z dne 22. 1. 2003
Evidenčni stavek:
Pritožnik izpodbijani sodbi sicer očita kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, ki naj bi jo sodišče storilo s tem, da ni upoštevalo nobenega izmed njegovih argumentov ter da je zmotno ugotovilo dejstva. Očitek pritožnika, da sodišče ni upoštevalo nobenega izmed njegovih argumentov je povsem pavšalen in ga zato ni mogoče preizkusiti. Vsi očitki o napačno ugotovljenih dejstvih predstavljajo zgolj zatrjevanje napačne ugotovitve dejanskega stanja in na raven ustavnih pravic ne posegajo. Ker z izpodbijano sodbo očitno niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).

5.3.13.13 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Neodvisnost (23).

5.3.13.14 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Nepristranskost (23).
Pravna podlaga:
Člen 22, 23, Ustava [URS]

Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-91/03-8

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe dr. A. A. iz Ž. na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

Ustavna pritožba dr. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1461/2001 z dne 22. 1. 2003 se ne sprejme.

Obrazložitev

A.

1. Sodišče prve stopnje je v pravdnem postopku razsodilo, da ostane v veljavi sklep o izvršbi v delu, ki toženi stranki (pritožniku) nalaga plačilo 232.042 SIT z obrestmi in stroški postopka, v ostalem delu pa je sklep o izvršbi razveljavilo.

Sodišče je najprej dovolilo spremembo tožbe, nato pa ugodilo spremenjenemu tožbenemu zahtevku, ker je ugotovilo, da je pritožnik tožeči stranki, stanovanjskemu podjetju, dolžan plačati stroške za rekonstrukcijo in vzdrževanje kotlovnice za stanovanjske bloke, med katerimi je tudi blok, v katerem sta solastnika dveh stanovanj pritožnik in njegova žena. Ugotovilo je, da je bila za opravljanje tega dela med tožečo stranko in večino lastnikov stanovanj sklenjena pogodba, da je bilo delo opravljeno, ter da je del stroškov, ki bi jih moral plačati pritožnik, zanj založila tožeča stranka. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu potrdilo.

2. Pritožnik izpodbija sodbo Višjega sodišča in zatrjuje, da je bila z njo kršena njegova pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave ter določba 125. člena Ustave. Pravico iz 22. člena Ustave naj bi sodišče kršilo, ker ni upoštevalo nobenega izmed njegovih argumentov, ker je zmotno ugotovilo dejansko stanje ter potvarjalo dejstva, kršitev 125. člena Ustave pa, ker ni spoštovalo pravnega reda v Republiki Sloveniji. Pritožnik navaja, da je solastnik dveh stanovanj v enem bloku, sodišče pa naj bi napačno ugotovilo, da je solastnik dveh stanovanj v dveh blokih. Sodišču tudi očita, da je napačno ugotovilo, da je bil kot član kurilnega in upravnega odbora "pomemben člen" pri obnovi kotlovnice, da niti v pritožbi ni pojasnil, kaj je narobe z računi, da ni upoštevalo tega, da je nasprotoval spremembi tožbe, ter da je spregledalo, da je obvestil tožečo stranko o napakah glede obračuna. V ustavni pritožbi pritožnik Višjemu sodišču še očita, da je zlorabilo svoj položaj in da je pristransko.

B.

3. Ustavno sodišče ni instanca sodiščem in ne presoja samih po sebi nepravilnosti pri ugotovitvi dejanskega stanja ter pri uporabi materialnega in procesnega prava. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče preizkusi izpodbijano sodbo le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Pritožnikovih navedb, s katerimi uveljavlja zgolj napačno uporabo prava in napačno ugotovljeno dejansko stanje, Ustavno sodišče ni pristojno presojati.

4. Pritožnik izpodbijani sodbi sicer očita kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, ki naj bi jo sodišče storilo s tem, da ni upoštevalo nobenega izmed njegovih argumentov ter da je zmotno ugotovilo dejstva. Očitek pritožnika, da sodišče ni upoštevalo nobenega izmed njegovih argumentov, je povsem pavšalen in ga zato ni mogoče preizkusiti. Vsi očitki o napačno ugotovljenih dejstvih pomenijo zgolj zatrjevanje napačne ugotovitve dejanskega stanja in na raven ustavnih pravic ne posegajo. Ustavno sodišče je tudi že večkrat pojasnilo, da zgolj očitek, da je izpodbijana odločitev po vsebini napačna, za utemeljitev kršitve pravice iz 22. člena Ustave ne zadošča.

5. Določba 125. člena Ustave, katere kršitev pritožnik tudi uveljavlja, neposredno ne ureja nobene človekove pravice in temeljne svoboščine, zato v okviru ustavne pritožbe očitkov o njeni kršitvi Ustavno sodišče ni pristojno presojati. Kolikor pa pritožnik z očitkom o zlorabi položaja sodišču očita pristranskost, gre smiselno za uveljavljanje kršitve pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Očitki v tej smeri pa so povsem pavšalni in zato neutemeljeni.

Pristranskosti sodišča pritožnik zgolj z izražanjem nestrinjanja z ugotovljenim dejanskim stanjem, s posameznimi ugotovitvami sodišča in z vsebino izpodbijane sodne odločbe nasploh ni izkazal.

6. Ker je rok za vložitev ustavne pritožbe prekluziven, Ustavno sodišče ni upoštevalo pritožnikovih navedb v vlogi z dne 30. 3. 2004, ki jo je prejelo po izteku 60 dnevnega roka iz prvega odstavka 52. člena ZUstS.

7. Ker z izpodbijano sodbo očitno niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

C.

8. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
18. 2. 2003
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24289

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser