Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-738/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.738.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št.

I Cp 908/2003 z dne 1. 10. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. P 719/99 z dne 5. 5. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 908/2003 z dne 1. 10. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. P 719/99 z dne 5. 5. 2003 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Z vidika pravice do zasebne lastnine po 33. členu Ustave ni sporno pravno stališče, da je izbrisna tožba po ZZK sredstvo, ki omogoča pravno varstvo zoper vknjižene pravice, ne pa zoper zaznambo začasne odredbe. Enako velja tudi za pravno stališče, da ni bistveno, če je že pred trenutkom, ko je bila zoper lastnico izdana (in v zemljiški knjigi zaznamovana) začasna odredba prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnine, lastnica sklenila prodajno pogodbo glede te nepremičnine s tretjo osebo, vendar pa do izpolnitve te obveznosti (torej do prenosa lastninske pravice z vknjižbo v zemljiški knjigi) še ni prišlo.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).

5.3.36 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do lastnine (33, 67).
Pravna podlaga:
Člen 22, 33, Ustava [URS]

Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-738/03-4

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št.

I Cp 908/2003 z dne 1. 10. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. P 719/99 z dne 5. 5. 2003 se ne sprejme.

Obrazložitev

1. V pravdnem postopku je bil zavrnjen zahtevek pritožnika (tedaj tožnika) za ugotovitev, da je zaznamba začasne odredbe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v zemljiški knjigi "pravno neveljavna" in da se "naloži zemljiški knjigi brisanje te zaznambe in vzpostavitev prejšnjega

zemljiškoknjižnega stanja". V ustavni pritožbi pritožnik navaja, da je v času preden je bila zoper tedanjo lastnico vpisana omenjena začasna odredba, z njo sklenil kupno pogodbo za to nepremičnino. Navaja, da tedaj do zemljiškoknjižnega prenosa lastninske pravice še ni prišlo, vendar pa je, kot meni, prodajalec že s sklenitvijo pogodbe in izročitvijo kupcu v posest izgubil tudi dejansko razpolago. Zato naj proti prodajalcu že od tedaj naprej kakršna koli začasna odredba prepovedi odtujitve in obremenitve več ne bi bila možna.

Nasprotuje tudi stališču sodišč prve in druge stopnje, da je izbrisna tožba po pravilih tedaj veljavnega Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95 - v nadaljevanju ZZK) možna le zoper vknjižbe (v obravnavani zadevi pa gre za zaznambo) in le v korist osebe, ki meni, da je z vknjižbo določene pravice, ki je iz materialnopravnega razloga neveljavna, oškodovana v svoji pravici, ki se vpisuje v zemljiško knjigo. Meni, da je odločitev očitno napačna in s tem arbitrarna. S tem smiselno uveljavlja kršitev pravice do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave. Meni, da gre tudi za dopuščanje posega v lastnino mimo veljavnih predpisov in s tem za poseg v pravico do zasebne lastnine po 33. členu Ustave.

2. Izpodbijani sodbi glede vidikov, ki jih izpostavlja pritožnik, ni mogoče očitati niti, da je očitno napačna ter s tem arbitrarna oziroma samovoljna (prepoved sodniške samovolje pa je izraz pravice do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave), niti da temelji na kakšnem pravnem stališču, ki je z vidika pravice do zasebne lastnine po 33. členu Ustave nedopustno.

3. Z vidika pravice do zasebne lastnine po 33. členu Ustave ni sporno pravno stališče, da je izbrisna tožba po ZZK sredstvo, ki omogoča pravno varstvo zoper vknjižene pravice, ne pa zoper zaznambo začasne odredbe. Enako velja tudi za pravno stališče, da ni bistveno, če je že pred trenutkom, ko je bila zoper lastnico izdana (in v zemljiški knjigi zaznamovana) začasna odredba prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnine, lastnica sklenila prodajno pogodbo glede te nepremičnine s tretjo osebo, vendar pa do izpolnitve te obveznosti (torej do prenosa lastninske pravice z vknjižbo v zemljiški knjigi) še ni prišlo. Lastninske pravice na sporni nepremičnini pritožnik, kar je nesporno, v trenutku, ko je bila v zemljiški knjigi zaznamovana začasna odredba zoper lastnico, ni pridobil in tudi zato je očitno, da s to začasno odredbo njegova ustavna pravica do zasebne lastnine ni mogla biti prekršena.

Obe za pritožnika sporni stališči sta v obrazložitvah sodb sodišč prve in druge stopnje tudi razumno obrazloženi (in Ustavnemu sodišču teh razlogov ni treba ponavljati), zato izpodbijani sodbi tudi ni mogoče očitati, da bi bila očitno napačna oziroma brez razumne pravne obrazložitve.

4. Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, kakor jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
11. 11. 2003
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24300

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser