Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-515/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.515.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 378/2002 z dne 29. 4. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 22/2001 z dne 14. 3. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Žalcu št. P 352/98 z dne 26. 10. 2000
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 378/2002 z dne 29. 4. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 22/2001 z dne 14. 3. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Žalcu št. P 352/98 z dne 26. 10. 2000 se ne sprejme. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo, če pritožnik kršitve ustavnih pravic zgolj zatrjuje, vendar jih ne izkaže.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.

5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).

5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2).
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 22, Ustava [URS]

Člen 34.1, 49, 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-515/03-4

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopajo B. B., C. C. in Č. Č. Č., odvetniki iz Z., na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 378/2002 z dne 29. 4. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 22/2001 z dne 14. 3. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Žalcu št. P 352/98 z dne 26. 10. 2000 se ne sprejme.

2. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v Žalcu je z izpodbijano sodbo zavrnilo glavni in podrejeni pritožnikov (v pravdi tožnikov) zahtevek, s katerim je zahteval plačilo nepremoženjske škode, izvirajoče iz prometne nesreče, v kateri je bil pritožnik udeležen.

Tožbeni zahtevek je zavrnilo, ker je presodilo, da je pritožnik že prejel pravično odškodnino za vse vrste nepremoženjske škode, ki mu jo je zavarovalnica (v pravdi tožena stranka) izplačala dne 15. 1. 1995. Sodišče druge stopnje in revizijsko sodišče sta pritožbo oziroma revizijo zavrnili.

2. Pritožnik zatrjuje kršitev 14. in 15. člena Ustave.

Pritožnik v ustavni pritožbi obširno polemizira z odločitvami sodišč, navaja potek pravdnega postopka in kršitve materialnega prava. Predlaga, naj Ustavno sodišče ustavni pritožbi ugodi in odloči o stroških tega postopka.

3. Glede na navedbe v ustavni pritožbi je očitno, da pritožnik napačno razume pomen ustavne pritožbe. Ustavno sodišče ni instanca rednim sodiščem in ne presoja samih po sebi nepravilnosti v zvezi s pravilno uporabo materialnega in procesnega prava. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče izpodbijano sodno odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine.

4. Pravica do enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave) je v sodnih postopkih odraz pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Pritožnik zgolj pavšalno navaja, da bi sodišče moralo odločiti tako, kot v vseh drugih primerih, s čimer po vsebini zatrjuje neutemeljen odstop od sodne prakse. Vendar tega pritožnik ni izkazal.

5. Ker ne gre za kršitev človekovih pravic, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

6. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače (prvi odstavek 34. člena ZUstS, ki se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo). Za drugačno odločitev bi morali obstajati posebni razlogi, ki jih pritožnik ne navaja.

Ustavno sodišče je zato odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka.

7. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ter prvega odstavka 34. v zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
24. 7. 2003
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24303

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser