Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-499/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.499.03
Akt:
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 354/2002 z dne 24. 4. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 347/2000 z dne 5. 11. 2002
Izrek:
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 354/2002 z dne 24. 4. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 347/2000 z dne 5. 11. 2002 se ne sprejme. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
Evidenčni stavek:
Okoliščina, da se pritožnica ne strinja s sklepom sodišča v dokaznem postopku, na podlagi katerega je izvedlo predlagani dokaz tožeče stranke, ne pa tudi dokaza, ki ga je predlagala pritožnica, za utemeljitev zatrjevane kršitve pravice do nepristranskega sojenja, ki izhaja iz 23. člena, ne zadostuje.

Zgolj nezadovoljstvo pritožnice z odločitvijo in nestrinjanje z dokazno oceno sodišč ter dejstvo, da pritožnica s pravnim sredstvom zoper izpodbijani sklep ni uspela, še ne izkazuje zatrjevane kršitve ustavnih procesnih jamstev.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.

5.3.13.14 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Nepristranskost (23).

5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).

5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2).
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 22, 23, 54, Ustava [URS]

Člen 34.1, 49, 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-499/03-4

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe družbe A., d.o.o., Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnica v Z. Z., na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 354/2002 z dne 24. 4. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 347/2000 z dne 5. 11. 2002 se ne sprejme.

2. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.

Obrazložitev

A.

1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje odločilo, da ostane sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Sežani št. Ig 2000/00036 z dne 17. 2. 2000 v veljavi, toženi stranki (sedaj ustavni pritožnici) pa naložilo plačilo terjatve. Zoper takšno odločitev prvostopenjska sodišča je pritožnica vložila pritožbo, ki jo je Višje sodišče z izpodbijano sodbo zavrnilo in potrdilo odločitev Okrožnega sodišča.

2. Pritožnica v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev 14., 22., 23. in 54. člena Ustave. Meni, da o njenih pravicah in dolžnostih ni odločalo nepristransko sodišče, saj naj bi prvostopenjsko sodišče svojo odločitev oprlo zgolj na enostranske dokaze, to je dokumente, ki jih je v postopku predložila tožeča stranka, ter na izjavo zaslišanega tožnika.

Sodišče naj bi neutemeljeno zavrnilo izvedbo dokazov, ki jih je predlagala pritožnica (predvsem zaslišanje zakonitega zastopnika pritožnice in prič). Zaradi tega po njenem mnenju sodišče ni moglo ugotoviti vsebine dogovora med pravdnima strankama, posledično pa naj bi tudi zmotno ugotovilo, da je pritožnica od tožeče stranke blago prejela. Predlaga, naj Ustavno sodišče ustavni pritožbi ugodi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka z ustavno pritožbo.

B.

3. Ustavno sodišče ni nadaljnja instanca sodiščem, ki odločajo v sodnem postopku, in ne presoja samih po sebi nepravilnosti pri ugotavljanju dejanskega stanja in pri uporabi prava. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče izpodbijano sodno odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine.

4. Pritožnica z večino navedb v ustavni pritožbi predvsem oporeka pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja in uporabe prava, kar pa, kot je obrazloženo zgoraj, ne more biti predmet preizkusa pred Ustavnim sodiščem. Z vidika 22. člena Ustave (ki je v sodnih postopkih poseben izraz načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave) bi bil lahko pomemben očitek pritožnice, da je prvostopenjsko sodišče neutemeljeno zavrnilo njene dokazne predloge. S tem naj bi bila pritožnici kršena tudi pravica do nepristranskega sodišča iz 23. člena Ustave. Iz 22. člena Ustave res izhaja zahteva po kontradiktornem postopku, ki se mora odražati tudi v dokaznem postopku. Vendar ustavna jamstva, ki jih vsebuje 22. člen Ustave, sodišča ne zavezujejo, da izvede vse dokaze, ki jih stranka predlaga. Če sodišče razumno oceni in obrazloži, da nekateri dokazi niso potrebni, jih ni dolžno izvajati. V pritožničinem primeru je prvostopenjsko sodišče razumljivo in ustrezno obrazložilo, zakaj drugih predlaganih dokazov ni izvedlo. S takšno oceno se je strinjalo tudi Višje sodišče.

Poudarilo je, da dejstvo, glede katerega je bila predlagana izvedba dokazov tožene stranke, ne bi vplivalo na pravilnost odločitve. Zgolj nezadovoljstvo pritožnice z odločitvijo in nestrinjanje z dokazno oceno sodišč ter dejstvo, da pritožnica s pravnim sredstvom zoper izpodbijani sodbi ni uspela, pa še ne izkazuje zatrjevane kršitve ustavnih procesnih jamstev iz 22. in 23. člena Ustave.

5. Pritožnica zatrjuje tudi kršitev 54. člena Ustave (pravice in dolžnosti staršev), vendar te kršitve ne utemelji. Tudi sicer pritožnici, ki je pravna oseba, ta pravica ni mogla biti kršena.

6. Ker z izpodbijanima sklepoma očitno niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, kot jih zatrjuje pritožnica, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

7. V postopku z ustavno pritožbo nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače (prvi odstavek 34. člena ZUstS, ki se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo). Za drugačno odločitev bi morali obstajati posebni razlogi, ki jih pritožnica ne navaja.

Ustavno sodišče je zato odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka.

C.

8. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
18. 7. 2003
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24304

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser