Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-137/02
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.137.02
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1849/2001 z dne 19. 12. 2001 v zvezi s sklepom št. I R 61/97 z dne 29. 5. 2001 in z dopolnilnim sklepom št. I R 61/97 z dne 10. 10. 2001
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1849/2001 z dne 19. 12. 2001 v zvezi s sklepom št. I R 61/97 z dne 29. 5. 2001 in z dopolnilnim sklepom št. I R 61/97 z dne 10. 10. 2001 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker je bilo o tožbenem zahtevku že pravnomočno odločeno, pritožnik za postopek z ustavno pritožbo zoper sklep o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe nima več pravnega interesa in je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 50.1., 55.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-137/02-23

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B. B., odvetnica v Z., na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1849/2001 z dne 19. 12. 2001 v zvezi s sklepom št. I R 61/97 z dne 29. 5. 2001 in z dopolnilnim sklepom št. I R 61/97 z dne 10. 10. 2001 se zavrže.

Obrazložitev

1. Pritožnik je pred vložitvijo tožbe predlagal izdajo začasne odredbe za zavarovanje zahtevka zaradi kršitve pravice iz modela oziroma vzorca. Sodišče prve stopnje je po ugovoru dolžnika razveljavilo sklep o začasni odredbi, ker upnik ni izkazal nevarnosti nastanka nenadomestljive škode. Z dopolnilnim sklepom je sodišče zavrnilo tudi pritožnikov predlog za izdajo začasne odredbe. Višje sodišče je oba sklepa potrdilo.

2. Ustavni pritožnik trdi, da so mu bile z izpodbijano odločitvijo kršene pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave), pravica do sodnega varstva (23. člen Ustave) pravica do pravnega sredstva (25. člen Ustave) in pravica do ustvarjalnosti (60. člen Ustave). Predlaga razveljavitev izpodbijanih sklepov.

3. Pritožnik je predlagal izdajo začasne odredbe z veljavnostjo do pravnomočnosti sodbe, izdane v pravdnem postopku zaradi uveljavljanja zahtevka, katerega zavarovanje je predlagal. Z dopisom z dne 29. 11. 2004 je Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je odločalo o pritožnikovi tožbi zaradi kršitve modela oziroma vzorca, prepovedi nadaljnjih kršitev ter plačila denarnega zneska, Ustavnemu sodišču sporočilo, da je sodba št. P 1907/2000 - II z dne 26. 2. 2004 postala pravnomočna dne 29. 11. 2004. Glede na navedeno pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, zato jo je Ustavno sodišče zavrglo.

4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
19. 3. 2002
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24308

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser