Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-528/03, U-I-33/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.528.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper dopis Službe za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo Republike Slovenije št. 372-03-289/01 z dne 6. 11. 2001

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96 in 1/2000) (SZ)

Uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 61/92)
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper dopis Službe za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo Republike Slovenije št. 372-03-289/01 z dne 6. 11. 2001 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96 in 1/2000) in Uredbe o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 61/92), se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker je bilo potrebno ustavno pritožbo zavreči, ker pritožnica ni izkazala pravnega interesa, se Ustavno sodišče v obstoj (izpolnjenost) drugih procesnih predpostavk ni spuščalo.

Glede na to, da pritožnica ni izkazala pravnega interesa za vložitev ustavne pritožbe, tudi nima pravnega interesa za vložitev pobude, zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.


Geslo:
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.

1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.

1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.

1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 162.2, Ustava [URS]

Člen 25, 50.1, 55.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-528/03-12

U-I-33/05

13. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe in v postopku za preizkus pobude A. A. iz Ž., Ž. in Ž. Ž., na seji dne 13. januarja 2005

sklenilo:

1. Ustavna pritožba A. A. zoper dopis Službe za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo Republike Slovenije št. 372-03-289/01 z dne 6. 11. 2001 se zavrže.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti

Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96 in 1/2000) in Uredbe o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 61/92), se zavrže.

Obrazložitev

A.

1. Pritožnica je vložila ustavno pritožbo zoper dopis Službe za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (v nadaljevanju MORS), s katerim ta odgovarja na zahtevo njenega moža B. B. za vrnitev stanovanja, ki je bila na MORS vložena dne 2. 11. 2001. V njem mu sporoča, da je zaradi neuporabe stanovanja, ki ga je zapustil 3. 9. 1991, izgubil stanovanjsko pravico, pa tudi sicer naj bi roki za odkup stanovanja, kot jih je določil Stanovanjski zakon (v nadaljevanju SZ) in podaljšala Uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (v nadaljevanju Uredba), že zdavnaj potekli (dne 9. 1. 1995).

2. V ustavni pritožbi zatrjuje kršitev 8., 13., 14., 15., 25. in 36. člena Ustave ter 6., 8., 13. in 14. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 - v nadaljevanju EKČP) ter 1. člena Prvega protokola k EKČP. Zatrjevanih konvencijskih kršitev (izrecno) posebej ne utemeljuje, ampak le navaja, da bo to storila pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP). Zatrjuje, da so jim pridobljeno pravico do stanovanja vzeli v njihovi odsotnosti brez sodnega postopka, zaradi česar meni, da ji pravica do stanovanja ni prenehala na zakonit način.

3. Iz vloge pritožnice izhaja, da vlaga tudi "zahtevo" za oceno ustavnosti in zakonitosti določb SZ, določb Pravilnika o službenih stanovanjih MORS (v nadaljevanju Pravilnik) in Uredbe. Meni, da je bila kot imetnica stanovanjske pravice po možu zaradi 117. člena SZ prikrajšana za uveljavljanje svoje pridobljene pravice. Sprejemanje predpisov, ki vzpostavljajo prekluzivne roke, naj bi pomenilo tudi diskriminacijo glede navedene pravice v primerjavi z imetniki stanovanjske pravice, ki niso bili zunaj Republike Slovenije, in zato zlorabo njenega neugodnega položaja. Z njimi naj bi ji bila odvzeta tudi pravica do poštenega sojenja, kot jo zagotavlja 6. člen EKČP. Sklicuje se tudi na 6. člen Priloge G Sporazuma o vprašanjih nasledstva (Uradni list RS, št. 71/02, MP, 20/02 - v nadaljevanju MSVN), po kateri se bo domača zakonodaja, ki se nanaša na stanovanjske pravice, uporabljala enako za vse nekdanje državljane SFRJ. Od Ustavnega sodišča pričakuje, da bo navedene akte oziroma njihove dele razglasilo za neustavne, razveljavilo pravne posledice, ki iz njih izhajajo, in s tem prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice omogočilo, da brez diskriminacije uveljavijo svojo pravico.

B. - I.

4. Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora izkazati pravni interes, kot verjetno mora izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne more doseči. Pravni interes mora biti izkazan tudi za vložitev ustavne pritožbe.

Na obstoj pravnega interesa mora Ustavno sodišče paziti po uradni dolžnosti ves čas postopka.

5. Pritožnica svoj pravni interes utemeljuje z dopisom Službe za gospodarjenje z nepremičninami MORS št. 372-03-289/01 z dne 6. 11. 2001, z odločbo o dodelitvi stanovanja št. 73-3 z dne 9. 9. 1978 in s pogodbo o uporabi stanovanja št. 48-798 z dne 14. 9. 1978. Iz navedenih listin izhaja, da je bil imetnik stanovanjske pravice in torej morebitni upravičenec do odkupa stanovanja B. B. Pritožnica ni izkazala, da bi sama pridobila pravico zahtevati odkup stanovanja in s tem tudi ne pravnega interesa za vložitev ustavne pritožbe. Zato je Ustavno sodišče njeno ustavno pritožbo zavrglo (1. točka izreka).

6. Ker je bilo treba ustavno pritožbo zavreči že iz navedenega razloga, se Ustavno sodišče v obstoj drugih procesnih predpostavk ni spuščalo.

B. - II.

7. Iz vloge pritožnice izhaja, da nasprotuje zakonski in podzakonski ureditvi, na podlagi katere je njen mož izgubil stanovanjsko pravico ter možnost uveljavljati pravico do nakupa stanovanja. Ustavno sodišče je zato štelo, da pritožnica vlaga pobudo za oceno ustavnosti določb SZ, ki urejajo privatizacijo stanovanjskih hiš, in določb Uredbe, ki ima posebne določbe o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA. SZ je prenehal veljati z uveljavitvijo novega Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 - v nadaljevanju SZ-1), razen poglavja "Lastninjenje in privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš ter stanovanjskih podjetij", ki se uporablja do zaključka privatizacije (prva alineje prvega odstavka 196. člena SZ-1). V navedeno poglavje spada tudi izpodbijana ureditev.

8. V skladu z drugim odstavkom 162. člena Ustave lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem, če izkaže svoj pravni interes. Drugi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) določa, da je pravni interes za vložitev pobude podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja. Glede na to, da pritožnica ni izkazala pravnega interesa za vložitev ustavne pritožbe (5. točka obrazložitve), tudi nima pravnega interesa za vložitev pobude. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.

C.

9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena in prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki, dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.

Predsednik

dr. Janez Čebulj


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
30. 7. 2003
Datum odločitve:
13. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24314

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser