Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-32/01
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.32.01
Akt:
Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01) (ZP), 2. odst. 108., 3. odst. 108., 3. odst. 109., in 1. odst. 100. čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 108. člena, tretjega odstavka 108. člena, tretjega odstavka 109. člena in prvega stavka 110. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je v konkretni zadevi ustavilo postopek za oceno ustavnosti izpodbijanih določb zakona (ZP), ker se izpodbijane določbe glede na uveljavitev novega zakona (ZP-1) ne uporabljajo več.
Geslo:
1.5.51.1.4.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Ustavitev postopka zaradi spremembe zakonske ureditve.
1.2.51.4.3 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Konkretna presoja norm - Varuh človekovih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 6, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-32/01-19
13. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Varuha človekovih pravic, na seji dne 13. januarja 2005

sklenilo:

Postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 108. člena, tretjega odstavka 108. člena, tretjega odstavka 109. člena in prvega stavka 110. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01) se ustavi.

Obrazložitev

1. Predlagatelj je izpodbijal drugi in tretji odstavek 108. člena, tretji odstavek 109. člena in prvi stavek 110. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP). Menil je, da so bile izpodbijane določbe ZP, ki so urejale policijsko pridržanje, v neskladju s tretjim odstavkom 19. člena Ustave in s 25. členom Ustave. Drugi odstavek 108. člena ZP naj bi bil v neskladju tudi z 2. členom Ustave. Predlagatelj je 20. 5. 2004 zahtevo razširil na tretji stavek tretjega odstavka 110. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1).

2. Iz prvega odstavka 224. člena ZP-1 izhaja, da so izpodbijane določbe ZP z dnem, ko je začel veljati ZP-1, prenehale veljati. Po določbi drugega odstavka 224. člena ZP-1 so se izpodbijane določbe ZP uporabljale vse do začetka uporabe ZP-1. ZP-1, ki je povsem drugače uredil pridržanje v postopku o prekršku, se je začel uporabljati 1. 1. 2005.

Izpodbijane določbe ZP se glede na navedeno ne uporabljajo več. Zato je Ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZP ustavilo.

3. Zahtevo predlagatelja za oceno ustavnosti tretjega stavka tretjega odstavka 110. člena ZP-1 je Ustavno sodišče izločilo iz te zadeve in bo o njej odločilo posebej.

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


Predsednik
dr. Janez Čebulj
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Varuh človekovih pravic
Datum vloge:
1. 2. 2001
Datum odločitve:
13. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US24316

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser