Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-346/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.346.04
Akt:
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) (ZRTVS), 1. in 4. odst. 15. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in četrtega odstavka 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrne pobudo kot očitno neutemeljeno, če pobudnik v pobudi ne navaja ničesar, česar Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že v svojih prejšnjih odločbah, oz. pobudnik zgolj s pavšalno navedbo ne more utemeljiti kršitve ustavne pravice.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-346/04-4
13. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Irene Brunčič - Kovačič iz Ljubljane na seji dne 13. januarja 2005 sklenilo:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in četrtega odstavka 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) se zavrne.

Obrazložitev

1. Pobudnica izpodbija prvi in četrti odstavek 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljevanju ZRTVS).

Zatrjuje, da sta izpodbijani določbi v neskladju s 34. in 35. členom Ustave. Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti posameznika naj bi bila kršena zato, ker je posameznik prisiljen plačevati nadomestilo za nekaj, česar ni naročil.

Varstvo pravic zasebnosti pa naj bi bilo kršeno, ker po izpodbijani določbi sama uporaba električne energije povzroči domnevo, da nekdo gleda oziroma posluša televizijski ali radijski program, na podlagi te domneve pa se nad njim uporabljajo prisilni ukrepi.

2. Ustavno sodišče je v odločbah št. U-I-174/94 z dne 23. 9. 1998 (Uradni list RS, št. 73/98 in OdlUS VII, 163) in št. U-I- 238/99 z dne 9. 11. 2000 (Uradni list RS, št. 113/2000 in OdlUS IX, 257) že presojalo ustavnost prvega in četrtega odstavka 15. člena ZRTVS. Presodilo je, da je naložitev plačila RTV naročnine dopusten poseg v splošno svobodo ravnanja, zagotovljeno v 35. členu Ustave (21. točka odločbe št. U-I-174/94). Pojasnilo je tudi, da je določba četrtega odstavka 15. člena ZRTVS (po kateri se šteje, da ima RTV sprejemnik vsaka oseba, ki je registrirana kot odjemalec ali plačnik električne energije v javnem električnem omrežju) ustavno dopustna, ker jasno določa, da lahko ta oseba domnevo o imetništvu RTV sprejemnika izpodbije z izjavo, da nima svojega sprejemnika in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega sprejemnika (8. in 9. točka odločbe št. U-I-238/99).

Ker pobudnica ne navaja ničesar, česar Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že v navedenih odločbah, tega vidika zatrjevane neustavnosti izpodbijanih določb ni ponovno presojalo.

3. Trditev, da sta izpodbijani določbi v neskladju s 34. členom Ustave, ni utemeljena. Pritožnica namreč zgolj s pavšalno navedbo ne more utemeljiti kršitve pravice do osebnega dostojanstva in varnosti.

4. Ker so pobudničini očitki o neustavnosti izpodbijanih določb ZRTVS neutemeljeni, je Ustavno sodišče pobudo kot očitno neutemeljeno zavrnilo.

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


Predsednik
dr. Janez Čebulj
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Irena Brunčič-Kovačič, Ljubljana
Datum vloge:
9. 12. 2004
Datum odločitve:
13. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US24317

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser