Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-54/04, U-I-173/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.54.04
Akt:
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) (ZP), 224. čl.
Izrek:
Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 224. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) se zavržeta.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže pobudo, če pobudnik ustrezno ne izkaže svojega pravnega interesa za njeno vložitev oz. če morebitna ugotovitev pobudi ne bi privedla do izboljšanja pobudnikovega položaja.
Geslo:
1.6.5.1 - Ustavno sodstvo - Učinki - Učinek glede na čas - Začetek veljavnosti odločbe.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-54/04
U-I-173/04
13. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Petra Baniča iz Novega mesta in Marjana Šonca iz Šentjerneja na seji dne 13. januarja 2005

sklenilo:

Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 224. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) se zavržeta.

Obrazložitev

A.

1. Pobudnika izpodbijata 224. člen Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1), ki določa:

"(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: - zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 2/86 - popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01),
- zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94 in 20/97 - ZDPra) v delu, ki se nanaša na sodnike za prekrške.

(2) Določbe zakonov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona."

2. Pobudnika pravni interes utemeljujeta s pravnomočnimi prekrškovnimi odločbami, ki naj bi bile izdane ob uporabi določb razveljavljenega Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in nasl. ter Uradni list RS, št. 10/91 in nasl. - ZP) in ne na podlagi ZP-1. V konkretnih primerih naj bi bilo kršeno načelo iz četrtega odstavka 153. člena Ustave, po katerem morajo posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu. Organi za postopek o prekršku bi morali začeti postopek za oceno ustavnosti izpodbijane določbe (156. člen Ustave).

B.

3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da vsak, če izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Pravni interes mora biti po ustaljeni ustavosodni presoji neposreden in konkreten, obstajati pa mora ves čas postopka pred Ustavnim sodiščem. Morebitna ugoditev pobudi mora privesti do izboljšanja pobudnikovega položaja.

4. Razveljavitev zakona začne učinkovati naslednji dan po objavi odločbe o razveljavitvi (43. člen ZUstS). Po 44. členu ZUstS pa se zakon, ki ga je Ustavno sodišče razveljavilo, ne uporablja za razmerja, o katerih je bilo pravnomočno odločeno.

Zato bi se pravni položaj pobudnikov z morebitno

razveljavitvijo zakona izboljšal le, če njuna postopka še ne bi bila pravnomočno končana oziroma če bi imela pobudnika vloženi ustavni pritožbi zoper posamične akte, ki bi temeljili na razveljavljeni zakonski določbi. Postopka v primeru pobudnikov sta pravnomočno končana, prav tako pobudnika nimata odprtih postopkov z ustavnima pritožbama. Zato pobudnika nista izkazala pravnega interesa za izpodbijanje navedene določbe ZP-1 in je Ustavno sodišče njuni pobudi zavrglo.

C.

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


Predsednik
dr. Janez Čebulj
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Peter Banič, Novo mesto in Marjan Šonc, Šentjernej
Datum vloge:
27. 2. 2004
Datum odločitve:
13. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24318

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser