Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-354/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.354.04
Akt:
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) (ZRTV), 15. čl.
Izrek:
Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) se zavrnejo.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrne pobudo kot očitno neutemeljeno, če pobudnik v svoji pobudi ne navede ničesar novega, česar ne bi Ustavno sodišče upoštevalo že v svojih prejšnjih odločbah.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
K obravnavani zadevi so bile s sklepom Ustavnega sodišča z dne 13. 1. 2005 pridružene zadeve št. U-I-1/05, št. U-I-2/05, št.
U-I-3/05, št. U-I-5/05, št. U-I-6/05, št. U-I-7/05, št. U-I- 8/05, št. U-I-9/05, št. U-I-10/05, št. U-I-11/05, št. U-I- 12/05, št. U-I-13/05, št. U-I-14/05, št. št. U-I-15/05, št U- I-16/05, št. U-I-17/05, št. U-I-21/05, št. U-I-22/05, št. U-I- 23/05, št. U-I-24/05, št. U-I-25/05, št. U-I-26/05, št. U-I- 27/05, št. U-I-28/05, št. U-I-30/05, št. U-I-36/05, št. U-I-362/04 in št. U-I-363/04 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-354/04-34
20. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Andreja Posavca iz Maribora, Janeza Korelca iz Ljubljane, Daneta Lobode iz Ljubljane, Branka Ferša iz Maribora, Olge Brlek iz Maribora, Vere Ciglar iz Maribora, Ljubice Bogatin iz Maribora, Dragice Mlakar iz Maribora, Janeza Leve iz Maribora, Antona Urbanije iz Marjete na Dravskem polju, Frančiške Žvikart iz Ruš, Zofije Klep iz Maribora, Maje Šetina iz Ljubljane, Kristjana Sancina iz Ljubljane, Alenke Šetina iz Ljubljane, Damjane Štrubelj iz Ljubljane, Kaje Radeta iz Ljubljane, Zdravka Dundoviča iz Domžal, Borisa Ferka iz Maribora, Sonje Potež iz Bistrice ob Dravi, Milice Gobec iz Maribora, Rosvite Zorjan iz Maribora, Marije Zajc iz Spodnjega Dupleka, Alojza Zajca iz Spodnjega Dupleka, Zdravka Kreslina iz Spodnjega Dupleka, Davida Kreslina iz Spodnjega Dupleka, Paule Pongrac iz Ljubljane, Borisa Bukovca iz Ljubljane in Tomislava Zoppeta iz Ljubljane na seji dne 20. januarja 2005

sklenilo:

Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) se zavrnejo.

Obrazložitev

A.

1. Pobudniki izpodbijajo 15. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljevanju ZRTVS). Vsi v svojih pobudah navajajo, da izpodbijani člen določa obvezno plačilo naročnine za vsakega lastnika televizijskega in radijskega sprejemnika (v nadaljevanju RTV sprejemnik), čeprav sprejemnika nista namenjena izključno gledanju in poslušanju radijskih in televizijskih programov (v nadaljevanju RTV programov), temveč tudi uporabi z video in DVD predvajalniki ter predvajanju zgoščenk in kaset. Zatrjujejo, da Zakon onemogoča uporabo RTV sprejemnikov za druge namene. To pa naj bi pomenilo kršitev 33. člena Ustave, še zlasti zato, ker bi lahko Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju RTV Slovenija) svoje programe kodirala.

B.

2. Ker pobudniki izpodbijajo isto določbo ZRTVS, je Ustavno sodišče vse pobude združilo zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.

3. Ustavno sodišče je v odločbah št. U-I-174/94 z dne 23. 9. 1998 (Uradni list RS, št. 73/98 in OdlUS VII, 163) in št. U-I- 238/99 z dne 9. 11. 2000 (Uradni list RS, št. 113/2000 in OdlUS IX, 257) že presojalo ustavnost 15. člena ZRTVS. Na podlagi strogega testa sorazmernosti je presodilo, da je ureditev, po kateri obveznost plačila naročnine ni odvisna od dejanske uporabe, temveč od možnosti sprejemanja vsaj enega programa RTV Slovenija, ustavno dopustna. Navedlo je, da ta obveznost izvira iz odločitve zakonodajalca, da zagotovi obstoj in delovanje javnega (neprofitnega) radia in televizije. V nadaljevanju je utemeljilo, zakaj je takšna ureditev potrebna in torej ustavno dopustna, pri tem pa je upoštevalo tudi vlogo RTV Slovenija pri ohranjanju slovenske nacionalne in kulturne identitete. Nato je presodilo, da je obveznost plačevanja RTV naročnine primeren in nujen poseg za uresničitev tega ustavno dopustnega cilja (19., 20. in 22. točka odločbe št. U-I-174/94).

4. Ustavno sodišče je v navedenih odločbah presodilo tudi, da izpodbijani člen ni v neskladju s pravico do zasebne lastnine po 33. členu Ustave. Na takšno odločitev Ustavnega sodišča tudi ne morejo vplivati navedbe pobudnikov, da so izpodbijane določbe v neskladju z navedeno ustavno pravico zato, ker obstajajo še drugi možni načini uporabe RTV sprejemnikov. Te navedbe so neutemeljene, saj je RTV sprejemnike treba obravnavati glede na njihov temeljni namen, ki je v tem, da omogočajo spremljanje RTV programov.

5. Pobudniki z navedbami, s katerimi utemeljujejo razloge, zaradi katerih naj bi bil 15. člen ZRTVS v neskladju z Ustavo, ne navajajo ničesar novega, česar ne bi Ustavno sodišče upoštevalo že v navedenih odločbah. Zato je Ustavno sodišče pobude zavrnilo kot očitno neutemeljene.

C.

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Andrej Posavec, Maribor in drugi
Datum vloge:
20. 12. 2004
Datum odločitve:
13. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US24321

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser