Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-261/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.261.04
Akt:
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 1. odst. 72. čl.
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) (ZVCP), 1. odst. 83. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 72. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 83. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže pobudo, če se izpodbijana zakonska določba ne uporablja več, pa pobudnik tudi ne izkaže, da bi imel odprt postopek, oz. ne izkazuje, da so mu zaradi uporabe izpodbijane določbe nastale škodljive posledice in da bi se z morebitno zanj ugodno odločitvijo Ustavnega sodišča njegov pravni položaj izboljšal.

Ustavno sodišče zavrne pobudo zaradi neutemeljenosti, če pobudnik v pobudi ne navaja ničesar, na kar Ustavno sodišče ni vsebinsko odgovorilo že v svoji prejšnji odločitvi oz. če oceni, da utemeljenosti pobudnikovih navedb zaradi njihove pavšalnosti ne more presojati.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov.
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25, 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-261/04-5
20. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Saša Lapa iz Dupelj na seji dne 20. januarja 2005

sklenilo:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 72. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) se zavrže.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 83. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) se zavrne.

Obrazložitev

A.

1. Pobudnik navaja, da izpodbija 72. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju ZVCP). Iz vsebine njegovih skopih navedb je mogoče razbrati, da gre za prvi odstavek 72. člena ZVCP, ki je določal, da morajo biti med vožnjo voznik in potniki na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripeti na način, kot ga je določil proizvajalec, razen v vozilih, ki imajo prostor za stojišča, na katerem potniki stojijo, in v vozilih mestnega potniškega prometa.

2. Pobudnik zatrjuje, da je izpodbijana določba v neskladju s 34. in s 35. členom Ustave. Sprašuje se, ali ni mogoče "last države", ki od njega zahteva tudi "smrtno" pripenjanje z varnostnim pasom v avtu. Pobudnik meni, da je odločitev o tem, ali se bo v avtu z varnostnim pasom pripel ali ne, njegova individualna odločitev in pravica, v katero država ne bi smela posegati. Z uzakonitvijo spornega ukrepa naj bi bila pobudnikova telesna in duševna nedotakljivost celovito ogroženi.

3. Pobudnik izpodbija tudi novi Zakon o varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju ZVCP-1). Iz njegovih navedb je mogoče razbrati, da izpodbija prvi odstavek 83. člena ZVCP-1, ki voznikom in potnikom med vožnjo v motornem vozilu nalaga uporabo varnostnega pasu. Tudi ta določba naj bi bila iz razlogov, navedenih v prejšnji točki, v neskladju s 34. in s 35. členom Ustave.

B. - I.

4. Ustavno sodišče ne presoja ustavnosti zakonskih norm, ki ne veljajo več, razen izjemoma, če ugotovi, da so zaradi njihovega neskladja z Ustavo nastale škodljive posledice, ki s prenehanjem njihove veljavnosti niso bile odpravljene (47. člen Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS). Dne 13. 8. 2004 je začel veljati ZVCP-1.

S tem dnem je po določbi prvega odstavka 269. člena ZVCP-1 prenehal veljati ZVCP. Po drugem odstavku 269. člena ZVCP-1 se je ZVCP uporabljal do začetka uporabe ZVCP-1, torej do 1. 1. 2005. Izpodbijana določba prvega odstavka 72. člena ZVCP se ne uporablja več, pobudnik pa tudi ne izkazuje, da bi imel odprt postopek, oziroma ne izkazuje, da so mu zaradi uporabe izpodbijane določbe nastale škodljive posledice in da bi se z morebitno zanj ugodno odločitvijo Ustavnega sodišča njegov pravni položaj izboljšal. Zato niso izpolnjeni pogoji za ustavnosodno presojo iz 47. člena ZUstS. Zgolj morebitna ugotovitev, da je bila izpodbijana določba, ki ne velja več, v neskladju z Ustavo, na pobudnikov pravni položaj ne bi imela učinka. Zato je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrglo (1. točka izreka).

B. - II.

5. Pobudnik izpodbija tudi prvi odstavek 83. člena ZVCP-1, ki voznikom in potnikom med vožnjo v motornem vozilu nalaga uporabo varnostnega pasu. Tudi navedena določba naj bi bila iz razlogov, navedenih v 2. točki obrazložitve tega sklepa, v neskladju s 34. in s 35. členom Ustave.

6. Izpodbijana določba se glasi:

"Med vožnjo morajo biti voznik in potniki oziroma potnice v motornem vozilu, na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripeti na način, ki ga je predvidel proizvajalec oziroma proizvajalka vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema."

7. Ustavno sodišče je že obravnavalo pobudo za presojo ustavnosti smiselno enake določbe 2. točke prvega odstavka 230. člena Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 in 11/91 ter Uradni list RS, št. 1/91-I in 12/91 - v nadaljevanju ZTVCP).

Izpodbijana določba je sankcionirala nespoštovanje obveznosti iz 35. člena ZTVCP, v kateri je bilo določeno, da morata biti voznik motornega vozila, v katerem so vgrajeni varnostni pasovi, in oseba, ki se vozi v tem vozilu, privezana. Ustavno sodišče je pobudo zavrnilo kot neutemeljeno (glej sklep št. U- I-234/97 z dne 27. 11. 1997, OdlUS VI, 161). V navedenem sklepu je med drugim zavzelo stališče, da gre pri obveznem privezovanju z varnostnim pasom za poseg v eno od ustavnih pravic iz 35. člena Ustave in da je ukrep, ki utesnjuje svobodo ravnanja, če je to utemeljeno z vidika varstva zdravja in življenja ljudi, ustavno dopusten. Pobudnik v obravnavani pobudi ne navaja ničesar, na kar Ustavno sodišče ni vsebinsko odgovorilo že v sklepu št. U-I-234/97. Zato se Ustavno sodišče v celoti sklicuje na obrazložitev v navedenem sklepu. Ustavno sodišče še ocenjuje, da pobudnik z navedbami, s katerimi utemeljuje neskladje izpodbijane določbe s 35. členom Ustave, zatrjevanega neskladja s 34. členom Ustave prav tako ne more utemeljiti. Utemeljenosti pobudnikovih navedb o smrtnosti pripenjanja z varnostnim pasom pa Ustavno sodišče zaradi njihove pavšalnosti ni moglo presojati.

8. Ker so pobudnikovi očitki o neskladju izpodbijane določbe neutemeljeni, je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrnilo kot očitno neutemeljeno (2. točka izreka). Pri tem se Ustavno sodišče ni spuščalo v vprašanje, ali pobudnik za presojo izpodbijane določbe ZVCP-1 izkazuje pravni interes.

C.

9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena in drugega odstavka 26. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Saša Lap, Duplje
Datum vloge:
13. 9. 2004
Datum odločitve:
20. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24324

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser