Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-183/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.183.04
Akt:
Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/2000) (ZGZS), 1. čl., 1. odst. 20. a čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. člena in prvega odstavka 20.a člena Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/2000) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrne pobudo kot neutemeljeno, če pobudnik v svoji pobudi ne navaja razlogov za zatrjevano neskladje z Ustavo, ki jih Ustavno sodišče še ni presodilo, oz. če utemeljenosti pobudnikovih navedb zaradi njihove pavšalnosti ni moglo preizkusiti.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-183/04-4
20. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe AKTIM, d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopa Danijel Mejak, direktor, na seji dne 20. januarja 2005

sklenilo:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. člena in prvega odstavka 20.a člena Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/2000) se zavrne.

Obrazložitev

1. Pobudnica izpodbija 1. člen in prvi odstavek 20.a člena Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju ZGZS), ki urejata obvezno članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju GZS) in obvezno plačevanje članarine.

Izpodbijani določbi naj bi bili v neskladju z 2., 14. in 42. členom Ustave. Pobudo utemeljuje z zatrjevanjem, da GZS ne izpolnjuje svojih dolžnosti in ne zastopa interesov gospodarstva.

2. Ustavno sodišče je določbe ZGZS, ki urejajo obvezno članstvo v GZS in obvezno plačevanje članarine, že presojalo in odločilo, da niso v neskladju z 42. členom Ustave (odločba št. U-I-290/96 z dne 11. 6. 1998, Uradni list RS, št. 49/98 in OdlUS VII,124). Pobudnica ne navaja razlogov za zatrjevano neskladje z Ustavo, ki jih Ustavno sodišče še ne bi presodilo.

Utemeljenosti navedb o neskladnosti z 2. in 14. členom Ustave pa zaradi njihove pavšalnosti Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti.

3. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo kot očitno neutemeljeno zavrnilo.

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba AKTIM, d.o.o., Ljubljana
Datum vloge:
30. 6. 2004
Datum odločitve:
20. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US24325

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser