Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-348/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.348.04
Akt:
Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 119/03), 4. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 119/03) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek, če pobudnik (odvetnik) na izrecni poziv Ustavnega svoje pobude ne dopolni s predložitvijo posebnega pooblastila.
Geslo:
1.4.9.3.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Zastopanje - Odvetništvo.
1.5.51.1.4.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Nedopolnitev pobude/zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 28.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-348/04-5
20. 1. 2005

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Danice Novak Kenda z Jesenic na seji dne 20. januarja 2005

s k l e n i l o :

Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 119/03) se ustavi.

Obrazložitev

1. Odvetnica Danica Novak Kenda je kot pooblaščenka Janeza Urbasa iz Ljubljane vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku navedene določbe predpisa. Pobudi je priložila splošno pooblastilo za zastopanje.

2. Na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) v zvezi s 94. in s 95. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 - ZPP) mora biti pooblastilo za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem posebno. V njem mora biti navedeno, da je dano za zastopanje pred Ustavnim sodiščem oziroma za postopek s pobudo za oceno ustavnosti predpisa.

3. Ker pooblastilo, ki ga je poslala odvetnica pobudnika, ni ustrezalo tem zahtevam, jo je Ustavno sodišče pozvalo, naj pobudo dopolni s predložitvijo posebnega pooblastila.

Opozorilo jo je, da lahko sicer postopek ustavi.

4. Odvetnica pobude ni dopolnila, kakor ji je bilo naloženo, zato pobuda ne vsebuje podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka. Ustavno sodišče je zato postopek ustavilo.

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena ZUstS v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Danica Novak Kenda, Jesenice
Datum vloge:
10. 12. 2004
Datum odločitve:
20. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US24326

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser