Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-794/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.794.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 324/2002 z dne 21. 10. 2003 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 268/2002 z dne 5. 9. 2002 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 919/97 z dne 26. 6. 2002
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 324/2002 z dne 21. 10. 2003 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 268/2002 z dne 5. 9. 2002 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 919/97 z dne 26. 6. 2002 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ker z izpodbijanimi sklepi očitno niso bile kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče njegove ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2).

5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).

5.3.13.13 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Neodvisnost (23).

5.3.13.14 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Nepristranskost (23).

5.3.13.3 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Dvostopenjska sodna pristojnost (25).
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 22, 23, 25, Ustava [URS]

Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-794/03 - 4

31. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 18. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 324/2002 z dne 21. 10. 2003 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 268/2002 z dne 5. 9. 2002 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 919/97 z dne 26. 6. 2002 se ne sprejme.

Obrazložitev

A.

1. Vrhovno sodišče je zavrnilo revizijo pritožnika (tožnika v socialnem sporu) zoper sklep Višjega sodišča, s katerim je to potrdilo sklep sodišča prve stopnje o zavrženju tožbe zoper mnenje zdravstvene komisije I. stopnje pri OE Koper z dne 25. 8. 1997, ker pritožnik v predhodnem oziroma v predsodnem postopku ni izčrpal vseh možnosti za varstvo svojih pravic.

2. Pritožnik v ustavni pritožbi navaja, da se mu krši pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) zaradi neustavne razlage določb 30. do 35. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 - v nadaljevanju ZDSS), po kateri na socialno sodišče ni dopustno vložiti tožbe zoper mnenje zdravniške komisije I. stopnje, čeprav v upravnem sporu tožba zoper to dejanje ni dopustna, ker je za spore iz zdravstvenega zavarovanja pristojno socialno sodišče. Opozarja na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti navedenih določb ZDSS, ki se pri Ustavnem sodišču vodi pod št. U-I-308/00, in nekatere navedbe iz pobude ponavlja. Sodišča naj bi mu z izpodbijanimi sklepi kršila že navedeno pravico tudi z opiranjem sodnih odločitev na 83. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in nasl. - v nadaljevanju ZZVZZ), ki ne velja več, v času veljavnosti pa je bil protiustaven.

Vrhovno sodišče naj bi mu kršilo navedeno pravico tudi z odstopom od ustaljene sodne prakse, ker naj ne bi sledilo odločitvi Ustavnega sodišča v sklepu št. U-I-279/00 z dne 16. 1. 2003 (Uradni list RS, št. 11/03 in OdlUS XII, 1). Kršene naj bi mu bile še pravica, da mu sodi z zakonom ustanovljeno sodišče (prvi odstavek 23. člena Ustave), in posledično pravica do enakosti iz drugega člena 14. člena Ustave ter pravica do sodnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz četrtega odstavka 15. člena Ustave.

B.

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-308/00 z dne 12. 2. 2004 zavrnilo pritožnikovo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 30. do 35. člena ZDSS , ki določajo primere, ko se tožba pred socialnim sodiščem vloži zoper dokončno odločbo pristojnega organa, torej po poprej izčrpanem predhodnem postopku. Ker je v navedenem posebnem postopku v skladu s 25. členom zagotovljena pritožba, pred odločitvijo o njej ne more biti zagotovljeno sodno varstvo.

4. Sodišča so sklepe, izpodbijane s to ustavno pritožbo, oprla na zakonsko ureditev, ki jo je na pobudo pritožnika Ustavno sodišče že presojalo, in pobudo zavrnilo kot neutemeljeno.

Zato stališču, ki so ga zavzela sodišča v izpodbijanih sklepih, ni mogoče očitati, da temelji na neustavni zakonski ureditvi.

5. S sklicevanjem na 83. člen ZZVZZ zatrjevana kršitev pravice iz 22. člena Ustave ni mogla nastati. Sodišče je presojalo zakonitost dokončnih odločb (Zavoda za zdravstveno zavarovanje) glede na Zakon, ki je veljal v času njihove izdaje. Ker je bil 83. člen ZZVZZ leta 2002 (ZZVZZ-F, Uradni list RS, št. 60/02) razveljavljen, ne drži trditev pritožnika, da so v izpodbijanih sklepih sodišča uporabila Zakon, ki ni veljal.

6. Neutemeljeno je tudi zatrjevanje, da izpodbijani sklep Vrhovnega sodišča odstopa od enotne in ustaljene sodne prakse (22. člen Ustave). Pritožnik se pri tem sklicuje le na sklep Ustavnega sodišča v zvezi z eno od svojih vlog. S takšnim sklicevanjem zatrjevane kršitve ni mogoče utemeljiti.

7. Zatrjevanje kršitve pravice do sodnega varstva (prvi odstavek 23. člena Ustave), ker naj ne bi bilo sodišča, ki bi odločalo o kršitvi človekovih pravic z mnenjem zdravniške komisije I. stopnje (kot dejanjem), ni utemeljeno. Sodno varstvo je zagotovljeno tudi v primerih, ko se poprej o pravici odloča v posebnem (upravnem) postopku in je šele zoper dokončno odločbo mogoče vložiti tožbo pred pristojnim sodiščem. Da je v tem posebnem postopku zagotovljena tudi pritožba, pa je odraz zahteve iz 25. člena Ustave, ki zagotavlja pravico do pritožbe. Zato pred končanjem pritožbenega postopka ne more biti zagotovljeno sodno varstvo.

Iz enakih razlogov je neutemeljeno tudi zatrjevanje kršitve pravice do enakosti pred zakonom po drugem odstavku 14. člena Ustave in kršitve četrtega odstavka 15. člena.

8. Ker z izpodbijanimi sklepi očitno niso bile kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče njegove ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

C.

9. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

Milojka Modrijan


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
9. 12. 2003
Datum odločitve:
31. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24335

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser