Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-819/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.819.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 12/2002 z dne 17. 9. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2164/2000 z dne 21. 11. 2001 in z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35601/506/97 z dne 17. 10. 2000 ter v zvezi z odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, Izpostave Domžale, št.

356.02-03-171/97-HJ z dne 22. 10. 1997
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 12/2002 z dne 17. 9. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2164/2000 z dne 21. 11. 2001 in z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35601/506/97 z dne 17. 10. 2000 ter v zvezi z odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, Izpostave Domžale, št. 356.02-03-171/97-HJ z dne 22. 10. 1997 se ne sprejme. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
Evidenčni stavek:
Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot to zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2).

5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).

1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 22, Ustava [URS]

Člen 34.1, 49, 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-819/03 - 6

31. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 18. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 12/2002 z dne 17. 9. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2164/2000 z dne 21. 11. 2001 in z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35601/506/97 z dne 17. 10. 2000 ter v zvezi z odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, Izpostave Domžale, št.

356.02-03-171/97-HJ z dne 22. 10. 1997 se ne sprejme.

2. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.

Obrazložitev

A.

1. Urbanistični inšpektor je pritožniku izdal odločbo, na podlagi katere mu je naložil odstranitev kovinskega zabojnika v gradnji in enokapnega nadstreška na parc. št. 530/35 k.o. Z. ter vzpostavitev prejšnjega stanja. Hkrati je odločil, da so za sporni objekt prepovedani vpisi in spremembe v zemljiški knjigi, katastru in drugih geodetskih evidencah. Zoper to odločbo se je ustavni pritožnik pritožil. Ministrstvo za okolje in prostor je kot instančni organ izpodbijano odločbo odpravilo v delu, ki se nanaša na prepovedi po 76.c členu Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. - v nadaljevanju ZUN) in o prepovedih samo odločilo, v preostalem delu pa je pritožbo zavrnilo. Pritožnik je zoper to odločbo vložil tožbo, ki jo je Upravno sodišče s sodbo št. U 2164/2000 z dne 21. 11. 2001 zavrnilo. Zoper sodbo Upravnega sodišča je pritožnik vložil pritožbo, ki jo je Vrhovno sodišče s sodbo št. I Up 12/2002 z dne 17. 9. 2003 zavrnilo in potrdilo sodbo Upravnega sodišča.

2. Z ustavno pritožbo pritožnik izpodbija vse navedene odločbe in zatrjuje, da so mu bile z njimi kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Prvostopenjskemu organu očita, da je namenoma napačno ugotovil dejansko stanje. Pritožnik zatrjuje, da bi mu moral inšpektor z odločbo naložiti pridobitev lokacijskega dovoljenja, ne pa odstranitve objekta. Na Upravni enoti Domžale naj bi imel vloženo zahtevo za pridobitev lokacijskega dovoljenja. Naročil naj bi tudi izdelavo lokacijske dokumentacije in naj bi zanjo že plačal akontacijo dne 11. 3. 1998. Upravna enota Domžale naj bi namenoma zavlačevala s postopkom izdaje dovoljenja. Pritožnik zatrjuje, da je bil primoran uporabiti "samopomoč", tako da je prekril zabojnik s kritino, saj bi mu sicer nastala škoda na objektu.

Z izpodbijanimi odločbami naj bi mu bila kršena pravica do enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Zatrjuje pa tudi kršitev 2., 15., 18., 21., 22., 24., 66. in 67. člena Ustave.

B.

3. Kolikor se pritožnikove navedbe nanašajo na zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja ter napačno uporabo prava, je treba pojasniti, da Ustavno sodišče ni instančno sodišče, ki bi presojalo, ali je bilo v inšpekcijskem postopku pravilno ugotovljeno dejansko stanje in pravilno uporabljeno materialno ter procesno pravo. Ta presoja je zaupana upravnim organom, Upravnemu sodišču in Vrhovnemu sodišču, ki odločajo v skladu z Ustavo in zakoni. V skladu s 50. členom Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) preizkusi Ustavno sodišče izpodbijano sodbo le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Pritožnik kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin sicer zatrjuje, vendar jih z navedbami v ustavni pritožbi ne izkaže.

4. Zgolj dejstvo, da pritožnik s pravnimi sredstvi zoper odločitev o odstranitvi nezakonito zgrajenega objekta ni uspel, ker sam pravo razume drugače, samo po sebi še ne pomeni kršitve načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave). Pritožnikove navedbe bi sicer lahko pomenile kršitev pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave). Tega pa izpodbijanim odločbam ni mogoče očitati, saj sta tako upravna organa kot obe sodišči svoje odločitve utemeljili z razumnimi pravnimi argumenti. Vrhovno sodišče je pojasnilo, da je po prvem odstavku 73. člena ZUN urbanistični inšpektor odredil predpisan ukrep, ker se je gradilo in drugače posegalo v prostor brez upravnega dovoljenja. Odločilno je, da je pritožnik izvršil poseg v prostor brez ustreznega upravnega dovoljenja. Posege v prostor je mogoče izvajati le na podlagi pravnomočnega lokacijskega dovoljenja oziroma pravnomočne odločbe o dovolitvi priglašenih del, v skladu z določbo 50. člena ZUN oziroma 51. in 62. člena ZUN. Zato je očitek pritožnika, da bi mu moral urbanistični inšpektor naložiti pridobitev upravnega dovoljenja, neutemeljen. Po drugem odstavku 73. člena ZUN se naloži pridobitev dovoljenja le v primeru, ko je zaradi naloženega inšpekcijskega ukrepa potrebna sanacija in so prav zaradi te sanacije potrebna ustrezna dovoljenja. Pritožnikov subjektivni občutek krivice, ki izhaja iz nezadovoljstva s samo odločitvijo organov v konkretnem primeru, pa ne zadošča za ugotovitev, da je bil kršen 22. člen Ustave.

5. Pritožnikov očitek, da je bila z izpodbijanimi odločbami kršena določba 2. člena Ustave, v okviru postopka z ustavno pritožbo ni mogoče ocenjevati. V postopku z ustavno pritožbo Ustavno sodišče presoja le morebitne kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Navedena določba ne ureja kakšne človekove pravice in temeljne svoboščine, zato sama po sebi ne more biti podlaga za utemeljevanje ustavne pritožbe. Enako velja za 15. člen Ustave, ki prav tako ne vsebuje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, temveč načela o načinu uresničevanja in o sodnem varstvu teh pravic in svoboščin.

Pritožnik zatrjuje še kršitve 18., 21., 24., 66. in 67. člena Ustave, vendar teh kršitev z ničemer ne konkretizira, zato jih Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti.

6. Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot to zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

7. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker pritožnik ne navaja nobenih razlogov za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče glede priglašenih stroškov sklenilo, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

C.

8. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

Milojka Modrijan


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
23. 12. 2003
Datum odločitve:
31. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24336

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser