Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-83/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.83.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 417/2002 z dne 7. 11. 2003 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1364/2001 z dne 15. 10. 2002
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 417/2002 z dne 7. 11. 2003 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1364/2001 z dne 15. 10. 2002 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Odločitev sodišča (tudi če bi z njo bile kršene človekove pravice - glede tega se Ustavnemu sodišču ni treba opredeljevati) ne more povzročiti pomembnejših posledic za pritožnico. Prav tako od odločitve Ustavnega sodišča v obravnavanem primeru ne bi bilo pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Glede na to Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 55.2.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-83/04 - 7

31. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 18. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 417/2002 z dne 7. 11. 2003 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1364/2001 z dne 15. 10. 2002 se ne sprejme.

Obrazložitev

A.

1. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo pritožnice zoper sodbo sodišča prve stopnje, s katero ji je bilo naloženo plačilo 28.800 SIT iz naslova neplačanih zneskov premij prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in plačilo zakonskih zamudnih obresti od tega zneska. Strinjalo se je s stališčem sodišča prve stopnje o uporabi četrtega odstavka 913. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 - v nadaljevanju ZOR). V zvezi s pritožničinim ugovorom, da bi bilo treba uporabiti določbo tretjega odstavka 913. člena ZOR, je pojasnilo, da dejansko stanje, ki bi narekovalo uporabo te določbe v konkretnem primeru, ni izkazano.

2. Zoper sodbo Višjega sodišča v zvezi s sodbo sodišča prve stopnje vlaga pritožnica ustavno pritožbo. V ustavni pritožbi vztraja pri stališču, da vtoževanih obrokov premij ni dolžna plačati, ker je zavarovalna pogodba prenehala veljati, po prenehanju pogodbe pa zahtevek za plačilo premije ne more več obstajati. Izpodbijanima sodbama očita očitno napačnost, zatrjuje pa tudi, da ji sodišči nista pojasnili, na podlagi česa naj bi bila zavezana k plačilu. Uveljavlja kršitev 22. člena Ustave.

B.

3. V skladu z drugo alinejo drugega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja in če kršitev človekove pravice ali temeljne svoboščine ni imela pomembnejših posledic za pritožnika. V obravnavani zadevi gre za tak primer, saj sta izpolnjena oba pogoja.

4. Odločitev sodišča (tudi če bi z njo bile kršene človekove pravice - glede tega se Ustavnemu sodišču ni treba opredeljevati) ne more povzročiti pomembnejših posledic za pritožnico. Izpodbijana odločitev se nanaša na plačilo 28.800 SIT iz naslova neplačanih zneskov premij prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Da je pritožnica zaradi odklanjanja plačila dolžna plačati še zamudne obresti, na zgornjo ugotovitev ne vpliva. Glede na navedeno ne gre za zadevo, ki bi za pritožnico imela takšen pomen, da bi upravičevala presojo pred Ustavnim sodiščem kot najvišjim organom sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

5. Prav tako od odločitve Ustavnega sodišča v obravnavanem primeru ne bi bilo pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Treba je upoštevati, da od Ustavnega sodišča glede na to, da je njegova pristojnost v postopku ustavne pritožbe omejena na presojo kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin (50. člen ZUstS), ni mogoče pričakovati rešitve vseh pomembnih pravnih vprašanj (npr. vprašanj glede pravilnosti uporabe materialnega prava), pač pa le pravnih vprašanj ustavnopravnega pomena. Takšnih vprašanj pa v obravnavani zadevi ni. Kolikor se pritožnica dotika ustavnopravno relevantnih vidikov (arbitrarnost), je Ustavno sodišče že izoblikovalo ustaljena stališča in ni potrebe, da bi jih v tej zadevi znova ponavljalo.

C.

6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo. Predsednica senata

Milojka Modrijan


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
30. 1. 2004
Datum odločitve:
31. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24341

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser