Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
Up-472/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.472.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 698/2000 z dne 15. 4. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 698/2000 z dne 15. 4. 2004 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni pristojno presojati pravilnosti in popolnosti ugotovitve dejanskega stanja oziroma preizkušati dokazne ocene sodišč, ki odločajo v sodnih in drugih postopkih. Okoliščine glede ugotovitve dejanskega stanja bi Ustavno sodišče zato lahko presojalo le posredno - v zvezi z vprašanjem, ali je bilo v postopku ugotavljanja dejstev kršeno kakšno ustavno jamstvo procesne narave. Takšnih kršitev pa pritožnik ne zatrjuje.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-472/04 - 4

31. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. Ž. na seji senata dne 18. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

s k l e n i l o :

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 698/2000 z dne 15. 4. 2004 se ne sprejme.

Obrazložitev

1. Pritožnik izpodbija navedeno sodbo, s katero je Vrhovno sodišče potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, s katero je to zavrnilo njegovo tožbo zoper odločbo Komisije za ugovor vesti vojaški dolžnosti (v nadaljevanju Komisija), ker naj bi mu bile z njo kršene ustavne pravice v zvezi z uveljavljanjem ugovora vesti. V ustavni pritožbi povzema navedbe, ki jih je navajal v tožbi in pritožbi zoper sodbo sodišča prve stopnje.

Izraža predvsem nestrinjanje z ugotovitvami Komisije.

Zatrjuje, da je Zakon o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in nasl. - v nadaljevanju ZVojD), ki nalaga 30 dnevno civilno usposabljanje za tiste, ki uveljavljajo ugovor vesti po zaključku služenja vojaškega roka, v neskladju z Ustavo.

2. V čem naj bi mu bile z izpodbijano sodbo kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, pritožnik ne navaja. Iz ustavne pritožbe bi bilo mogoče sklepati, da pritožnik oporeka dokazni oceni Komisije in sodišča prve stopnje. Vendar Ustavno sodišče ni pristojno presojati pravilnosti in popolnosti ugotovitve dejanskega stanja oziroma preizkušati dokazne ocene sodišč, ki odločajo v sodnih in drugih postopkih. Ustavno sodišče izpodbijano sodno odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine (prvi odstavek 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču - v nadaljevanju ZUstS). Okoliščine glede ugotovitve dejanskega stanja bi Ustavno sodišče zato lahko presojalo le posredno - v zvezi z vprašanjem, ali je bilo v postopku ugotavljanja dejstev kršeno kakšno ustavno jamstvo procesne narave. Takšnih kršitev pa pritožnik ne zatrjuje.

3. Z vidika ustavne pritožbe bi bil lahko relevanten sicer splošen očitek pritožnika, da izpodbijana sodba temelji na uporabi zakonske določbe, ki ni v skladu z Ustavo. Vendar je Ustavno sodišče določbo ZVojD, ki predpisuje obveznost 30 dnevnega civilnega usposabljanje tistim, ki uveljavijo ugovor vesti po odsluženju vojaškega roka, že presojalo in odločilo, da ni v neskladju z Ustavo (odločba št. U-I-434/98 z dne 10. 5. 2001, Uradni list RS, št. 43/01 in OdlUS X, 83). Zato je tudi ta očitek pritožnika očitno neutemeljen.

4. Ker glede na navedbe pritožnika očitno ne gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.)v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

Milojka Modrijan


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
5. 7. 2004
Datum odločitve:
31. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24343

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser