Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-621/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.621.04
Akt:
Ustavna pritožba Občine A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 618/2003 z dne 25. 5. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba Občine A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 618/2003 z dne 25. 5. 2004 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pritožnica je oseba javnega prava (občina), za račun in po pooblastilu katere je Davčna uprava izdala odločbo, in ne oseba, ki bi ji bila z izdano odločbo kršena kakšna pravica.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).

5.3.13.3 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Dvostopenjska sodna pristojnost (25).
Pravna podlaga:
Člen 22, 25, Ustava [URS]

Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-621/04 - 4

31. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe Občine A., ki jo zastopa Župan B. B. B., Ž., na seji senata dne 18. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sklenilo:

Ustavna pritožba Občine A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 618/2003 z dne 25. 5. 2004 se ne sprejme.

Obrazložitev

1. Vrhovno sodišče je z izpodbijanim sklepom potrdilo sklep sodišča prve stopnje, s katerim je to zavrglo tožbo pritožnice (tedaj tožnice) zoper odločbo Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, št. 414-282/01 z dne 5. 6. 2002.

Sodišče prve stopnje je tožbo pritožnice zavrglo, ker je ugotovilo, da ne izkazuje pravnega interesa za njeno vložitev iz prvega odstavka 18. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. - ZUS). Ugotovilo je, da je pritožnica na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl. - v nadaljevanju ZUP) prenesla svojo pristojnost za odmero in izterjavo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na Davčno upravo Republike Slovenije, ki je izdala izpodbijano odločbo na podlagi pooblastila pritožnice. Pritožnica zatrjuje, da ji je bila z izpodbijanim sklepom kršena ustavna pravica iz 22. člena Ustave (enako varstvo pravic) in iz 25. člena Ustave (pravica do pravnega varstva). Stališče Vrhovnega sodišča naj bi bilo napačno in arbitrarno ter brez obrazložitve.

2. Ustavno sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo v sodnem postopku, in v postopku z ustavno pritožbo ne presoja samih po sebi nepravilnosti pri uporabi materialnega in procesnega prava ter pri ugotovitvi dejanskega stanja. Skladno s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče preizkusi ustavno pritožbo le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice in temeljne svoboščine.

3. Predmet vsebinske obravnave pred Ustavnim sodiščem je procesna odločitev sodišča o potrditvi sklepa sodišča prve stopnje o zavrženju tožbe. Pritožnica zatrjuje, da je izpodbijani sklep napačen, arbitraren in brez obrazložitve oziroma odgovora na njene navedbe glede okoliščin sklenitve pogodbe z Davčno upravo in njene narave, kar bi lahko pomenilo kršitev ustavnih pravic iz 22. člena Ustave (in ne tudi 25. člena, kar napačno navaja pritožnica). Vendar so vsi očitki pavšalni in brez obrazložitve, saj pritožnica ne utemelji, zakaj naj bi bil izpodbijani sklep napačen in na katere njene navedbe sodišče ni odgovorilo.

4. Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot jih zatrjuje pritožnica, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo. Pri tem se ni spuščalo v vprašanje, ali je pritožnica sploh upravičena oseba za vložitev ustavne pritožbe na podlagi prvega odstavka 50. člena ZUstS.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS in na podlagi prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

Milojka Modrijan


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
3. 9. 2004
Datum odločitve:
31. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24344

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser