Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-178/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.178.03
Akt:
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 1., 2., 3. in 4. odst. 124. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 124. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek za oceno ustavnosti zakonske določbe, ki je prenehala veljati, če pobudnik ne izkaže pravovarstvene potrebe (pravnega interesa), to je, da so mu zaradi uporabe izpodbijane določbe nastale škodljive posledice in da bi se z morebitno, zanj ugodno odločitvijo Ustavnega sodišča, njegov pravni položaj izboljšal 
Geslo:
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
1.5.51.1.4.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Nedopolnitev pobude/zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 28.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-178/03-6 
27. 1. 2005 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Katice Uran iz Sežane na seji dne 27. januarja 2005 
 
sklenilo: 
 
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 124. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) se ustavi. 
 
 
Obrazložitev 
 
1. Pobudnica navaja, da se na podlagi drugega odstavka 124. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju – ZVCP) lahko izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A z omejitvijo, da se sme voziti motorna kolesa kategorije A, katerih moč motorja ne presega 25 kw ali katerih razmerje moč motorja/masa ne presega 0,16 kw/kg, osebi, ki je opravila vozniški izpit za vožnjo vozil kategorije A in še ni dopolnila 21 let starosti. Osebe, ki so dopolnile 21 let, pa lahko pridobijo samo vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A brez omejitev. Pobudnica navaja, da gre v tem primeru za kršitev enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave). 
 
2. Z uveljavitvijo Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 – ZVCP-1) je izpodbijani predpis prenehal veljati, izpodbijane določbe pa se bodo v skladu z 257. členom ZVCP-1 uporabljale še eno leto po njegovi uveljavitvi. Ker mora pobudnik ves čas postopka izkazovati svoj pravni interes, je Ustavno sodišče pobudnico pozvalo, naj izkaže, kako bi se v primeru ugodne odločitve Ustavnega sodišča njen pravni položaj izboljšal. Hkrati jo je opozorilo na posledice, če v danem roku na poziv ne bo odgovorila. 
 
3. Pobudnica Ustavnemu sodišču ni poslala zahtevanih pojasnil, zato je Ustavno sodišče postopek ustavilo. 
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,  
št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Katica Uran, Sežana
Datum vloge:
22. 8. 2003
Datum odločitve:
27. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US24350

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser