Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-99/02
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.02
Akt:
Splošni dogovor za pogodbeno leto 1999, s katerim sta arbitraža in Vlada odločili o spornih vprašanjih, ter Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 1999, s katerim je arbitraža odločila o spornih vprašanjih
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Splošnega dogovora za pogodbeno leto 1999, s katerim sta arbitraža in Vlada odločili o spornih vprašanjih, ter Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 1999, s katerim je arbitraža odločila o spornih vprašanjih, se zavrže.
Evidenčni stavek:

Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-99/02-5 
20. 1. 2005 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude mag. Milana Škrlja iz Ljubljane na seji dne 20. januarja 2005 
 
sklenilo: 
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Splošnega dogovora za pogodbeno leto 1999, s katerim sta arbitraža in Vlada odločili o spornih vprašanjih, ter Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 1999, s katerim je arbitraža odločila o spornih vprašanjih, se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
1. Pobudnik ponovno predlaga presojo ustavnosti in zakonitosti sistema pavšalnega plačila zdravstvenih uslug, kot ga urejata v izreku tega sklepa navedena dogovora (v nadaljevanju Dogovora). Meni, da so dolge čakalne dobe posledica takšnega načina plačevanja zdravstvenih storitev. Pravni interes za izpodbijanje Dogovorov utemeljuje z navedbo, da dolge čakalne dobe na zdravstveni pregled pomenijo zanj dejansko izgubo statusa zavarovane osebe, saj mu je zdravstveni pregled, v primeru da plača stroške pregleda sam, zagotovljen takoj.  
 
2. Ustavno sodišče je pobudniku že s sklepom št. U-I-105/00 z dne 13. 12. 2001 (OdlUS X, 214), s katerim je zavrglo prvo pobudnikovo vlogo, pojasnilo, da lahko pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti da vsak, ki izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS). Pravni interes obstaja, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja.  
 
3. Pobudnik z navedbo, da dolge čakalne dobe na zdravstveni pregled pomenijo zanj dejansko izgubo statusa zavarovane osebe, saj mu je zdravstveni pregled, v primeru da plača stroške pregleda sam, zagotovljen takoj, ne izkazuje, da izpodbijana Dogovora posegata v njegov pravni položaj. Izhajajoč iz vsebine Dogovorov je sicer mogoče zaključiti, da njuno izvajanje vpliva na pobudnikov dejanski položaj. Vendar pa zgolj spremembe v dejanskem položaju pobudnika za začetek postopka za oceno ustavnosti ne zadoščajo. Zato pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje Dogovorov in je bilo treba njegovo pobudo zavreči. Ker je Ustavno sodišče iz navedenih razlogov pobudo ponovno zavrglo, se v pravno naravo izpodbijanih aktov tudi tokrat ni spuščalo. 
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ribičič. 
 
 
Podpredsednica 
dr. Mirjam Škrk 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Milan Škrlj, Ljubljana
Datum vloge:
26. 2. 2002
Datum odločitve:
20. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24354

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser