Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-16/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.16.03
Akt:
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – popr., 7/95 in 44/96) (ZDoh), 2. odst. 65. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 65. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – popr., 7/95 in 44/96) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Splošno načelo enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave zahteva, da zakonodajalec bistveno enake položaje ureja enako, različne pa različno. Glede na to obdavčitev, ki je odvisna od tega, ali je dohodek dosežen z udeležbo pri dobičku osebne družbe ali z udeležbo pri dobičku kapitalske družbe, ni v neskladju z načelom enakosti, saj sta položaja družbenikov osebnih družb in družbenikov kapitalskih družb različna. Posledično je zato neutemeljeno tudi zatrjevanje neskladnosti s pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. 
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2).
5.3.36 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do lastnine (33, 67).
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 33, Ustava [URS]
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-16/03-13 
27. 1. 2005 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Vide Mayr in Zdenke Pavlovič, obeh s Ptuja, na seji dne 27. januarja 2005 
 
sklenilo: 
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 65. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – popr., 7/95 in 44/96) se zavrne. 
 
 
Obrazložitev 
 
 
1. Pobudnici sta ustanoviteljici in družbenici odvetniške družbe, ki po računovodskih izkazih izkazuje dobiček. Glede na to, da gre za osebno družbo, naj bi ob predvidenem izplačilu dobička plačali dohodnino po drugem odstavku 65. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh). Ker se po navedeni določbi davčna osnova ne zmanjša enako kot po prvem odstavku 65. člena ZDoh, ki se nanaša na kapitalske družbe, zatrjujeta neskladje s členoma 14 in 33 Ustave. Za neskladje naj bi šlo, ker za različno obravnavo družbenikov osebnih in družbenikov kapitalskih družb ni razloga. 
 
2. Splošno načelo enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave zahteva, da zakonodajalec bistveno enake položaje ureja enako, različne pa različno. Glede na to gre za neskladje z načelom enakosti v tistih primerih, v katerih so enaki oziroma bistveno podobni položaji urejeni različno. Za kaj takega ne gre pri obdavčitvi dohodkov iz premoženja, doseženih z udeležbo pri dobičku, ki je po ZDoh različna v odvisnosti od tega, ali je dohodek dosežen z udeležbo pri dobičku osebne družbe ali z udeležbo pri dobičku kapitalske družbe. Položaj družbenikov osebnih družb je namreč različen od položaja družbenikov kapitalskih družb. Medtem ko družbenik osebne družbe praviloma vodi in zastopa družbo, v kateri temeljijo medsebojna razmerja na načelih medsebojnega zaupanja, enakopravnosti in osebne povezanosti, in je osebno odgovoren za prevzete pravice in obveznosti, nadomešča opisano vlogo družbenika v kapitalskih družbah kapital, saj so vodenje in zastopanje družbe ter odgovornost za prevzete pravice in obveznosti praviloma ločeni ter s tem tudi neodvisni od družbenikov. Zato je zakonodajalec (kot je pojasnil Državni zbor v postopku preizkusa pobude po prvem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) tudi določil različna načina ublažitve ekonomske dvojne obdavčitve kapitalskih družb in njihovih družbenikov oziroma osebnih družb in njihovih družbenikov pri izplačilu dobička, pri čemer je izhajal iz davčnih načel, še zlasti iz načel davčne pravičnosti in univerzalnosti davčne obveznosti. Glede na različne položaje družbenikov, ki se odražajo tudi skozi njihovo vlogo pri razporejanju oziroma uporabi dobička, je zatrjevanje neenakosti zaradi različne obdavčitve družbenikov osebnih in družbenikov kapitalskih družb po ZDoh neutemeljeno. Posledično je zato neutemeljeno tudi zatrjevanje neskladnosti s 33. členom Ustave. 
 
3. Ker je Ustavno sodišče pobudo zavrnilo, se ni ukvarjalo z vprašanjem, ali pobudnici izkazujeta pravni interes za oceno ustavnosti izpodbijane določbe, ki je v času trajanja postopka pred Ustavnim sodiščem prenehala veljati, uporabila pa se bo še za odmero dohodnine za leto 2004 (prvi odstavek 151. člena Zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 54/04 in nasl. – ZDoh-1). 
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Vida Mayr in Zdenka Pavlovič, Ptuj
Datum vloge:
29. 1. 2003
Datum odločitve:
27. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US24356

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser