Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-6/05, U-I-45/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.6.05
Akt:
Ustavna pritožba A. A. A.
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000, 45/01, 2/04 in 80/04) (ZZDej)
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. A. se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 49. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000, 45/01, 2/04 in 80/04) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če pritožnik ustavne pritožbe ne dopolni v skladu s pozivom Ustavnega sodišča, niti ne predloži ustreznega pooblastila.  
 
Ustavno sodišče zavrže pobudo, če pobudnik ne izkaže pravnega interesa. Za vložitev pobude ne zadošča interes, ki se kaže v splošni skrbi za ustavnost zakonskih določb, saj gre za splošen in ne za konkreten interes. Določbo 49. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) lahko izpodbija le oseba, ki je bila proti svoji volji napotena na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico. 
Geslo:
1.4.52.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Upravičenost za vložitev ustavne pritožbe.
1.4.52.9 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pooblastilo za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 162.2, Ustava [URS]
Člen 25, 55.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-6/05-8 
U-I-45/05 
27. 1. 2005 
 
S K L E P 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe in v postopku za preizkus pobude A. A. A. iz Ž. na seji dne 27. januarja 2005 
sklenilo: 
 
1. Ustavna pritožba A. A. A. se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 49. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000, 45/01, 2/04 in 80/04) se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
A. 
 
1. Pritožnik je v imenu druge osebe vložil ustavno pritožbo zoper "pridržanje, izvršeno s strani Psihiatrične bolnišnice Idrija". Zatrjuje kršitev pravice do osebne svobode iz 19. člena Ustave in 5. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Ustavnemu sodišču predlaga, naj psihiatrični bolnišnici odredi, da takoj izpusti pridržano osebo. Poudarja, da se pridržanje izvaja na podlagi neustavnega zakona, zato gre za protipraven odvzem prostosti. Zatrjuje, da pridržana oseba nima ustreznega pravnega sredstva, s katerim bi preprečila izvršitev pridržanja. Meni tudi, da je očitno zmotno stališče Ustavnega sodišča v odločbi št. U-I-60/03 z dne 4. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 131/03 in OdlUS XII, 93), po katerem 49. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej) služi le kot opora zdravniku pri odločitvi, ali naj osebo napoti na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico. Pritožnik zato predlaga, naj Ustavno sodišče ponovno presodi skladnost navedene zakonske določbe z Ustavo. 
 
B. 
 
2. Pritožnik je v imenu druge osebe vložil ustavno pritožbo. Ustavni pritožbi je priložil voščilnico, ki naj bi mu jo ta oseba poslala iz psihiatrične bolnišnice in ga v njej prosila, naj jo "spravi iz bolnice". Pritožnik je njeno prošnjo štel kot pooblastilo za vložitev ustavne pritožbe.  
 
3. Ker ustavni pritožbi ni bilo priloženo ustrezno pooblastilo, je Ustavno sodišče pritožnika v skladu z drugim odstavkom 54. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) pozvalo, naj ustavno pritožbo dopolni tako, da predloži ustrezno pooblastilo za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem. Hkrati ga je pozvalo, naj navede in predloži posamični akt, ki ga spodbija, ter izkaže, da so bila izčrpana vsa pravna sredstva. V pozivu ga je opozorilo, da lahko v nasprotnem primeru ustavno pritožbo zavrže.  
 
4. Pritožnik ustavne pritožbe ni dopolnil v skladu s pozivom, niti ni predložil ustreznega pooblastila. Ker pritožnik ni upravičena oseba za vložitev ustavne pritožbe v obravnavani zadevi, je Ustavno sodišče njegovo ustavno pritožbo zavrglo, ne da bi se spuščalo v obstoj drugih procesnih predpostavk. 
 
5. Pritožnik Ustavnemu sodišču predlaga, naj ponovno presodi skladnost 49. člena ZZDej z Ustavo. V skladu z drugim odstavkom 162. člena Ustave in s prvim odstavkom 24. člena ZUstS lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem, če izkaže svoj pravni interes. Drugi odstavek 24. člena ZUstS določa, da je pravni interes za vložitev pobude podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev predlogu pobudnika mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja. Za vložitev pobude ne zadošča interes, ki se kaže v splošni skrbi za ustavnost zakonskih določb, saj gre za splošen in ne za konkreten interes. Določbo 49. člena ZZDej bi lahko izpodbijale le osebe, ki so bile proti svoji volji napotene na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico. Pritožnik torej ne izkazuje pravnega interesa za vložitev pobude, zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo. 
 
 
C. 
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55. člena in 25. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
3. 1. 2005
Datum odločitve:
27. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24359

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser