Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-150/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.150.03
Akt:
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik pred Ustavnim sodiščem je dolžan izkazati svoj pravni interes, mora biti torej konkreten in neposreden poseg v pravice, pravne interese ali pravni položaj pobudnika in ne zadošča le nek splošen interes pobudnika za ustreznejšo ureditev določenega vprašanja. Iz vsebine izpodbijanega občinskega odloka nedvomno sledi, da navedeni akt ne posega v pravice, pravne interese ali pravni položaj pobudnika kot organizacijske enote javnega zavoda. Izpodbijani odlok sicer ureja vprašanja, ki spadajo v delovno področje pobudnika oziroma glede katerih ima pobudnik določene pristojnosti, vendar morebitna neustrezna ali nezakonita ureditev teh vprašanj ne predstavlja posega v pobudnikove pravice, pravne interese ali pravni položaj, kot je to predvideno v Zakonu o Ustavnem sodišču. Zato je Ustavno sodišče pobudniku ni priznalo pravnega interesa za vložitev pobude in jo je zato zavrglo. 
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-150/03-4 
3. 2. 2005 
SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Maribor, ki jo zastopa vodja Srečko Štajnbaher, na seji dne 3. februarja 2005 
 
sklenilo: 
 
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01) se zavrže. 
 
 
Obrazložitev 
 
 
1. Pobudnik izpodbija Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju Odlok). Občina naj bi z izpodbijanim Odlokom izločila 34 spomenikov, ki so bili zavarovani po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave, št. 2/91 in nasl.). Pri sprejemanju Odloka naj ne bi sodelovala s pobudnikom, ki naj bi bil dolžan na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 – v nadaljevanju ZVKD) pripraviti strokovne podlage za razglasitev spomenikov. Pobudnik naj bi na to nezakonitost opozoril tako Občino kot Upravo za kulturno dediščino in Inšpektorat za kulturno dediščino. Slednja naj se ne bi niti odzvala na opozorilo pobudnika, Občina pa naj bi odgovorila, da je na podlagi 9. člena ZVKD razglašanje spomenikov lokalnega pomena v njeni izključni pristojnosti. Pobudnica navaja, da ji Občina ne omogoča izvajanje pristojnosti po 10., 11. in 12. členu ter posledično po 44., 45., 46. in 47. členu ZVKD. 
 
2. Po 24. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) lahko da pobudo za začetek postopka vsakdo, če izkaže svoj pravni interes. Podan mora biti torej konkreten in neposreden poseg v pravice, pravne interese ali pravni položaj pobudnika in ne zadošča le nek splošen interes pobudnika za ustreznejšo ureditev določenega vprašanja. Iz vsebine izpodbijanega Odloka nedvomno sledi, da navedeni akt ne posega v pravice, pravne interese ali pravni položaj pobudnika kot organizacijske enote javnega zavoda. Izpodbijani Odlok sicer ureja vprašanja, ki spadajo v delovno področje pobudnika oziroma glede katerih ima pobudnik določene pristojnosti, vendar morebitna neustrezna ali nezakonita ureditev teh vprašanj ne predstavlja posega v pobudnikove pravice, pravne interese ali pravni položaj, kot je to predvideno v ZUstS. 
 
3. Pobudnik bi lahko o domnevnem nezakonitem predpisu Občine obvestil Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju Ministrstvo). Ministrstvo pa bi moralo v skladu z 88.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – ZLS) in po tretjem odstavku 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 in nasl. – ZDU-1) opozoriti Občino na nezakonitost akta in ji predlagati ustrezne rešitve. Če občinski svet na opozorilo Ministrstva svojega splošnega akta ne bi uskladil z Ustavo in zakonom, bi moralo Ministrstvo predlagati Vladi, naj zahteva začetek postopka pred Ustavnim sodiščem za oceno tega akta. 
 
4. Glede na navedeno Ustavno sodišče pobudniku ni priznalo pravnega interesa za vložitev pobude, zato jo je zavrglo. 
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodnika dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Maribor
Datum vloge:
20. 6. 2003
Datum odločitve:
3. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24360

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser