Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-40/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.40.05
Akt:
Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 85/2000 in 79/01) (ZDS), 17. čl
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 85/2000 in 79/01) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže pobudo za oceno ustavnosti zakonske določbe, ki je prenehala veljati, če pobudnik ne izkaže pravovarstvene potrebe, to je, da bi se z morebitno, zanj ugodno odločitvijo Ustavnega sodišča, njegov pravni položaj izboljšal. 
Geslo:
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-40/05-4 
3. 2. 2005 
SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe A–Ž Consulting, d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopa direktor Janez Žlender, na seji dne 3. februarja 2005 
 
sklenilo: 
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 85/2000 in 79/01) se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
 
1. Pobudnica je davčna zavezanka, pri kateri je bil dne 13. 12. 2004 zaključen inšpekcijski pregled. Izpodbija 17. člen Zakona o davčni službi (v nadaljevanju ZDS), ki naj bi z opredelitvijo inšpektorjevih nalog omogočal inšpektorju opravljanje nadzora, kjer hoče in tolikokrat, kot hoče. S tem naj bi v neskladju s 14. členom Ustave diskriminiral mala in srednja podjetja oziroma podjetnike, ki nimajo posebej zaposlenih za sodelovanje v davčnem postopku. Zatrjuje, da je izpodbijana določba v neskladju tudi s členi 15, 21, 22, 25, 34, 49, 67, 69 in 74 Ustave. 
 
2. Pobudnica je pobudo za oceno ustavnosti 17. člena ZDS vložila v času, ko izpodbijana določba ni več veljala oziroma se tudi uporabljala ni več. Od 1. 1. 2005 se namreč uporablja nov Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 57/04 in nasl. – ZDS-1). 
 
3. Ustavno sodišče presoja ustavnost zakonskih norm, ki ne veljajo več, le izjemoma, če ugotovi, da so zaradi njihovega neskladja z Ustavo nastale škodljive posledice, ki s prenehanjem njihove veljavnosti niso odpravljene (47. člen Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS). Zato mora v takih primerih pobudnik izkazati pravovarstveno potrebo. To pomeni, da mora izkazati, da bi se z morebitno zanj ugodno odločitvijo Ustavnega sodišča njegov pravni položaj izboljšal. Ker navedeno iz pobudničinih navedb ni razvidno, procesne predpostavke za oceno ustavnosti neveljavne zakonske določbe niso izpolnjene. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo. 
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodnika dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba A-Ž Consulting, d.o.o., Ljubljana
Datum vloge:
24. 1. 2005
Datum odločitve:
3. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24362

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser