Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-214/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.214.04
Akt:
Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 – ur.p.b.) (ObrZ), 1. odst. 37., 2. odst. 41., 2. odst. 42. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 37. člena, drugega odstavka 41. člena in drugega odstavka 42. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – ur.p.b.) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrne pobudo kot očitno neutemeljeno, če pobudnik ne obrazloži, v čem so izpodbijane zakonske določbe v neskladju z Ustavo. 
Ustavno sodišče ni pristojno presojati medsebojne skladnosti zakonov, če to neskladje ne pomeni tudi kršitve načel pravne države. 
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
1.5.51.1.27.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Skladnosti dveh zakonov/predpisov.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-214/04-12 
3. 2. 2005 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude samostojnega podjetnika Alberta Jordana, s.p., Novo mesto, na seji dne 3. februarja 2005 
 
sklenilo: 
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 37. člena, drugega odstavka 41. člena in drugega odstavka 42. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – ur.p.b.) se zavrne. 
 
Obrazložitev 
 
A. 
 
1. Pobudnik izpodbija navedene določbe Obrtnega zakona (v nadaljevanju ObrZ-UPB1) in navaja, da so v neskladju s prvim odstavkom 74. člena, s prvim odstavkom 15. člena, s 150. členom in s prvim odstavkom 153. člena Ustave. Izpodbijane določbe naj bi bile v neskladju tudi s prvim odstavkom 1. člena in s prvim odstavkom 20. člena Zakona o Računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 – ZRacS-1). Navaja, da pomeni prisilno plačevanje članarine, in to dvema zbornicama – Obrtni zbornici Slovenije in Območni obrtni zbornici Novo mesto, poseg v njegove pravice oziroma pravni položaj, pri čemer nima nikakršnega vpliva na določanje višine članarine. Zatrjuje, da območna obrtna zbornica ne more imeti položaja osebe javnega prava. To utemeljuje z navajanjem, da so sedanje območne obrtne zbornice pravne naslednice obrtnih združenj, ki so bila prostovoljna (cehovska ) združenja in niso bila ustanovljena z zakonom, da območne zbornice nimajo javnih pooblastil in da se ne financirajo iz javnih sredstev.  
 
2. Vlada je v svojem mnenju zavrnila vse očitke pobudnika kot neutemeljene. Državni zbor na navedbe pobude ni odgovoril.  
 
 
B. 
 
3. Zakaj naj bi bile določbe drugega odstavka 41. člena in drugega odstavka 42. člena ObrZ-UPB1 v neskladju z Ustavo, pobudnik ni obrazložil. Zato Ustavno sodišče teh navedb ni moglo preizkusiti. Dodelitev statusa osebe javnega prava območni obrtni zbornici sama po sebi ni ustavno sporna. Zato z razlogi, ki jih je navedel glede prvega odstavka 37. člena ObrZ-UPB1, ki tak status dodeljuje, pobudnik ne more utemeljiti kršitev določb prvega odstavka 74. člena, prvega odstavka 15. člena, 150. člena in prvega odstavka 153. člena Ustave. Ustavno sodišče pa je tudi že odločilo (glej odločbo št. U-I-90/99 z dne 6. 3. 2003, Uradni list RS, št. 31/03 in OdlUS XII, 13), da obvezno članstvo v Obrtni zbornici Slovenije in obvezno plačevanje članarine ni v neskladju z Ustavo. Enako velja tudi za določanje višine članarine s strani organov Zbornice. Vendar pa Zbornica (njeni organi) pri tem, kot v navedeni odločbi poudarja Ustavno sodišče, ni povsem nevezana (svobodna), saj mora biti višina članarine določena v sorazmerju z obsegom dejavnosti, zaradi katere je članstvo obvezno. Nestrinjanje z njeno višino oziroma zgolj zatrjevanje, da je članarina previsoka, pa še ne pomeni, da ni določena v skladu z navedenim načelom. 
 
4. Pobudnik ni obrazložil očitka, da so izpodbijane določbe ObrZ v neskladju z nekaterimi določbami ZRacS-1. Ne glede na navedeno Ustavno sodišče tudi sicer ni pristojno presojati medsebojne skladnosti zakonov, če to neskladje ne pomeni tudi kršitev načel pravne države iz 2. člena Ustave.  
 
5. Zaradi navedenega je Ustavo sodišče pobudo kot očitno neutemeljeno zavrnilo. 
 
 
C. 
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodnika dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Albert Jordan, s.p., Novo mesto
Datum vloge:
6. 8. 2004
Datum odločitve:
3. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US24363

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser