Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-73/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.73.03
Akt:
Statut Obrtne zbornice Slovenije, 5. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Statuta Obrtne zbornice Slovenije se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže pobudo, če je med postopkom prišlo do spremembe izpodbijane določbe, pa pri tem niso izpolnjeni pogoji iz 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču za oceno predpisa, ki več ne velja. 
Geslo:
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-73/03-12 
3. 2. 2005 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude samostojnega podjetnika Alberta Jordana, s.p., Novo mesto, na seji dne 3. februarja 2005 
sklenilo: 
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Statuta Obrtne zbornice Slovenije se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
1. Pobudnik izpodbija 5. člen Statuta Obrtne zbornice Slovenije (prečiščeno besedilo z dne 21. 12. 2000 – v nadaljevanju Statut), ki je v prvem odstavku določal, da so območne obrtne zbornice osebe javnega prava. Meni, da je navedena določba v neskladju z drugim odstavkom 37. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94 in nasl. – v nadaljevanju ObrZ), ki je določal, da so območne obrtne zbornice pravne osebe in ne osebe javnega prava. Izpodbijana določba naj bi pomenila poseg v njegov pravni položaj. Poseg naj bi pomenila prisilna izterjava zborničnega prispevka. Meni, da je zaradi navedenega nezakonita tudi pogodba med Območno obrtno zbornico in Davčno upravo o pobiranju in izterjavi zborničnega prispevka. Predlaga, naj Ustavno sodišče naloži Obrtni zbornici Slovenije, da uskladi svoj statut z Zakonom.  
 
2. Obrtna zbornica Slovenije zavrača navedbe pobudnika kot neutemeljene. Navaja, da je 13. 3. 2004 začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 18/04 – ObrZ-C), ki je v 27. členu, s katerim je bil spremenjen 37. člen ObrZ, opredelil območno obrtno zbornico kot osebo javnega prava. Z navedenimi določbami je bil usklajen tudi izpodbijani 5. člen Statuta. 
 
3. Med postopkom je prišlo tako do spremembe določbe Zakona (37. člen), s katerim naj bi bila izpodbijana določba Statuta v neskladju, kot tudi do uskladitve izpodbijane določbe Statuta (5. člen). Za oceno, ali je bila izpodbijana določba v neskladju z ObrZ, morajo zato biti izpolnjeni pogoji iz 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS). Pobudnik v pobudi ni predlagal odprave izpodbijane določbe Statuta, ki bi mu, ob zanj ugodni odločitvi Ustavnega sodišča, omogočila tudi odpravo morebitnih škodljivih posledic. Prav tako ni navajal, da bi mu škodljive posledice sploh nastale. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da niso izpolnjeni pogoji iz 47. člena ZUstS za oceno predpisa, ki ne velja več oziroma je bil med postopkom spremenjen. Zato je pobudo zavrglo. 
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodnika dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Albert Jordan, s.p., Novo mesto
Datum vloge:
21. 3. 2003
Datum odločitve:
3. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24365

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser