Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-470/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.470.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 779/2002 z dne 5. 6. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. P 406/97 z dne 7. 2. 2002
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 779/2002 z dne 5. 6. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. P 406/97 z dne 7. 2. 2002 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pritožnik v ustavni pritožbi ne pojasni, katerih dejstev in okoliščin zaradi svoje nenavzočnosti na naroku za obravnavanje predloga za obnovo postopka ni mogel navesti. Prav tako ne pove, katerih "potrebnih" dokazov sodišče ni izvedlo. Zgolj z zatrjevanjem nepravilnosti izpodbijanih sklepov pa kršitve pravice iz 22. člena Ustave ni mogoče utemeljiti. Tudi zatrjevane kršitve pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave pritožnik ne more utemeljevati zgolj s pavšalno trditvijo, da je bil postavljen v podrejen položaj in da mu ni bilo zagotovljeno pravično sodno varstvo. 
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2).
5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
5.3.13.13 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Neodvisnost (23).
5.3.13.14 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Nepristranskost (23).
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 22, 23, Ustava [URS]
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-470/03-5 
11. 2. 2005  
 
S K L E P 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 25. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 779/2002 z dne 5. 6. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. P 406/97 z dne 7. 2. 2002 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev 
 
A. 
 
1. V pravdnem postopku je sodišče prve stopnje odločilo, da se obnova postopka, ki jo je predlagal ustavni pritožnik (v pravdi tožnik), ne dovoli. Zoper prvostopenjski sklep je pritožnik vložil pritožbo. Višje sodišče je njegovo pritožbo zavrnilo, sklep sodišča prve stopnje pa spremenilo tako, da je predlog za obnovo postopka zavrglo. 
 
2. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave), pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) in pravice do sodnega varstva (23. člen Ustave). Meni, da je prvostopenjski sklep nezakonit in nepravilen. Zatrjuje, da se zaradi resne bolezni ni mogel udeležiti naroka za obravnavanje predloga za obnovo postopka, sodišče pa je obravnavo opravilo v njegovi nenavzočnosti, s čimer naj bi v njegovo škodo kršilo ustavno pravico do enakosti pred zakonom. Sodišču tudi očita, da ni izvedlo potrebnih dokazov, ki jih je predlagal, in da je zanemarilo zakonsko obveznost zaslišanja strank. Po mnenju pritožnika bi bilo njegovo zaslišanje bistvenega pomena za odločitev sodišča. Pritožnik meni, da je bil postavljen v podrejen položaj in da mu ni bilo zagotovljeno pravično sodno varstvo. Tudi Višjemu sodišču očita pristranskost, saj se po njegovem mnenju ni poglobilo v njegove pritožbene navedbe, temveč je zgolj sledilo ugotovitvam sodišča prve stopnje.  
 
 
B. 
 
3. Ustavno sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo v sodnem postopku, in ne presoja samih po sebi nepravilnosti pri uporabi procesnega prava ter pri ugotovitvi dejanskega stanja. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče izpodbijano sodno odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali so z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Takšnih kršitev v postopku dovolitve obnove pravdnega postopka pritožnik ne izkaže.  
 
4. Kršitev pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave), ki je v sodnih postopkih poseben izraz načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave), pritožnik utemeljuje z navedbo, da je sodišče opravilo narok za obravnavanje predloga za obnovo postopka v njegovi nenavzočnosti in da ni izvedlo "potrebnih" dokazov, ki jih je predlagal (predvsem naj bi zanemarilo obveznost zaslišanja strank). Vendar so ti očitki neutemeljeni. Tako sodišče prve stopnje kot tudi Višje sodišče sta pritožniku pojasnili, da bi moral svojo trditev o slabem zdravstvenem stanju podkrepiti z zdravniškim potrdilom, česar pa ni storil. Pritožnik v ustavni pritožbi ne pojasni, katerih dejstev in okoliščin zaradi svoje nenavzočnosti na naroku ni mogel navesti. Zgolj z zatrjevanjem nepravilnosti izpodbijanih sklepov pa kršitve pravice iz 22. člena Ustave ni mogoče utemeljiti. 
 
5. Tudi kršitve pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave pritožnik ne more utemeljevati zgolj s pavšalno trditvijo, da je bil postavljen v podrejen položaj in da mu ni bilo zagotovljeno pravično sodno varstvo. Očitek o pristranskosti Višjega sodišča, ki se po pritožnikovem mnenju ni poglobilo v njegove pritožbene navedbe, temveč je zgolj sledilo ugotovitvam sodišča prve stopnje, ni utemeljen. Višje sodišče je namreč odgovorilo na tiste pritožbene navedbe, ki so bile za odločitev v obravnavani zadevi bistvene. Zgolj dejstvo, da odločitev sodišča ni ugodna za pritožnika, pa ne zadošča za sklep o kršitvi navedene ustavne pravice. 
 
6. Ker očitno ne gre za kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo. 
 
 
C. 
 
7. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
Predsednica senata 
mag. Marija Krisper Kramberger 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
9. 7. 2003
Datum odločitve:
11. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24377

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser